XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Осадча Д., к. пед. н., Дмитрова Т. В. ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В ЛІТЕРАТУРІ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ

Осадча Діана

Студентка 5-го курсу

Відділення іноземних мов

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж

науковий керівник: к. пед. н., доц., Дмитрова Т. В.

ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В ЛІТЕРАТУРІ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ

Фразеологія, один із розділів лексикології, що вивчає усталені мовні звороти. Об'єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі вислови, їх структура, семантика, походження та взаємозв'язок з іншими мовними одиницями. Фразеологією називають також сукупність усталених зворотів певної мови.

Родоначальником теорії фразеології є швейцарський лінгвіст французького походження Шарль Баллі (1865-1947). Баллі вперше систематизував поєднання слів у своїх книгах «Нарис стилістики» і «Французька стилістика» [4, с. 10]. Конструктивні ідеї і цікаві гіпотези в плані дослідження внутрішньо- і зовнішньо системних властивостей фразеологічних одиниць містять праці багатьох радянських (В. В. Виноградов, О. М. Бабкін, В. П. Жуков, О. І. Молотков, В. М. Мокієнко, Г. М. Удовиченко, Ф. П. Медведєв, В. М. Телія та ін.) і зарубіжних (С. Скорупка, М. Леонідова, М. Басай, Р. Еккерт, В. Флейшер) мовознавців. Перспективність цього   напрямку незаперечна, оскільки таким чином досягається цілісне вивчення фраземіки будь-якої мови в її зв'язках з іншими сферами мовної дійсності [1, с. 3].

Метою нашої роботи є дослідження випадків використання фразеологічних одиниць в детективних романах та їх класифікація на основі виділених ознак.

У зв'язку з поставленою метою, нами були сформульовані такі завдання, як з'ясувати поняття фразеологічної одиниці (ФО); проаналізувати теоретичні праці вітчизняних і зарубіжних авторів з проблем визначення ФО, а також провести аналіз, виявити особливості використання та визначити класифікацію фразеологічних одиниць у літературі детективного жанру на прикладі твору Агати Крісті «Ten Little Niggers».

Спираючись на роботи видатних вчених, ми з'ясували, що фразеологізм - це відтворюване, цілісне за значенням, стійке за складом і структурою словосполучення [5, с. 6]. Проаналізувавши теоретичні праці стало відомо, що класифікація фразеологізмів, запропонована акад. В. Виноградовим, набула найбільшого поширення. За цією класифікацією виділяють три типи фразеологізмів - фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення.

Саме за принципом неподільності компонентів ми класифікували ФО відібрані із детективної прози Агати Крісті «Ten Little Niggers».

Фразеологічні зрощення - абсолютно неподільні, нерозкладні, немотивовані фразеологічні одиниці, у значенні яких «немає ніякого зв'язку, навіть потенційного, із значенням їх компонентів» [3, с. 145]:

1. To sail pretty near the wind - бути на волосинку від порушення закону, бути в скрутному становищі.

By Jove, he'd sailed pretty near the wind once or twice! [6, p. 12]

2. As the crow flies - навпростець.

This place, Indian Island, was really no distance at all as the crow flies. [6, p. 14]

3. To pay one's respects to one - висловити пошану.

«I must go and pay my respects to my host and hostess.» [6, p. 39]

Фразеологічні єдності - теж семантично неподільні фразеологічні одиниці, але цілісне значення їх певною мірою мотивоване значенням компонентів:

1. To talk about somebody behind one's back - обмовляти когось поза очі.

Later, he'd had an uneasy feeling that people were talking about him behind his back. [6, p. 84]

2. To spill the beans - розбовкати таємницю, зруйнувати чиїсь плани.

Then, last nighht, some unknown lunatic spills the beans. [6, p. 98]

3. On the tip of one's tongue - крутитися на кінчику язика.

«Why make me say it? When it's on the tip of your own tongue. Anthony Marston was murdered, of course.» [6, p. 114]

4. To feel it in one's bones - бути цілком впевненим у чомусь.

«Let's get finished. I feel it in my bones we're not going to find anything.» [6, p. 133]

Фразеологічні сполучення - «тип фраз, створюваних реалізацією зв'язаних значень слів» [3, с. 159]. У них значення слів виокремлюються чіткіше:

1. To run an eye over (through) something. - побіжно переглядати що небудь.

In the corner of a first-class smoking carriage, Mr. Justice Wargrave, lately retired from the bench, puffed at a cigar and ran an interested eye through the political news in The Times. [6, p. 6]

2. To keep cool - зберігати спокій, володіти собою.

«You must keep cool. This isn't like you. You've always had excellent nerves.» [6, p. 105]

3. To put somebody out of the way - усунути когось зі свого шляху, вбити.

I can believe that Rogers put his wife out of the way - if it were not for the unexpected death of Anthony Marston. [6, p. 114]

Проаналізувавши твір «Ten Little Niggers» Агати Крісті ми можемо зробити висновок що, автор використовує вже усталені у мові фразеологічні одиниці і вживає їх в основному в діалогічному мовленні, у думках героїв, і в гострі моменти сюжету. Це говорить про прагнення автора надати діалогам персонажів природних емоцій та експресивності, що є одним з найважливіших рис стилістичної забарвленості мови детектива.

Література:

1. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф. Алефіренко. - Х.: Вища школа, 1987. - 136 с. 

2. Англо-український фразеологічний словник / Уклад. К. Т. Баранцев. - 2-ге вид., випр. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2005. - 1056 с.

3. Виноградов В.В. Основні поняття російської фразеології як лінгвістичної дисципліни / / Лексикологія і лексикографія: вибрані праці. М.: «Наука», 1977. - 312  с.

4. Кунин Ф. В. Курс фразеологии современного английского языка: Уч. пос. для ин-тов и фак. иностр. яз.- 3-е изд., стереотип./А.В. Кунин. - Дубна: Феникс+, 2005. - 488 с.

5. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови: Посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. - Луганськ: Альма-матер, 2005.-400 с.

6. Agatha Christie. Ten Little Niggers. - М.: Видавництво «Менеджер», 2002. - 288 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>