XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Осадчук Н. І., к. е. н., Гарбар Ж. В. БЮДЖЕТУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Осадчук Наталія Іванівна

Науковий керівник - к. е. н., доцент Гарбар В. А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

БЮДЖЕТУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Одним із механізмів фінансового управління, який дозволяє керівництву своєчасно реагувати на невпинні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, аби підтримувати ліквідність підприємства на достатньому рівні, є ефективне  бюджетування грошових коштів. Удосконалення бюджетування грошових коштів стає першочерговим завданням системи фінансового управління підприємством.

Система бюджетування грошових коштів являє собою цілеорієнтовану сукупність процесів бюджетного планування та вироблення коригуючих заходів на основі контролю виконання бюджету [1].

Така система характеризується гнучкістю, актуальністю та ефективністю  на стратегічному, тактичному і на оперативному рівнях управління підприємством і містить такі складові:

- методи бюджетного планування та контролю інформації про залишки і рух грошових коштів;

- аналітичну та прогнозну інформацію про розвиток зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства в якості вхідної інформації;

- планово-контрольну інформацію яка міститься у бюджетах грошових коштів та звітах про їх виконання в якості результатної інформації та у структури цих бюджетів;

- суб'єктів складання бюджету та контролю грошових коштів, а саме керівників та їх помічників, що оснащені сучасною комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням;

- специфічні зв'язки між елементами, тобто специфічні структури та регламенти процесів бюджетування.

Грошові кошти в системі бюджетування виконують функції оцінки доходних та витратних статей бюджету, дозволяють здійснювати платежі й отримувати надходження у процесі виконання бюджету, заощаджувати кошти й оптимізувати їх залишки на рахунках підприємства, визначати обсяг наявних фінансових ресурсів, визначати структуру бюджету з урахуванням того, що вони є результатом операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Значущість та роль грошей на рівні підприємства зумовлюють доцільність їх детального дослідження як об'єкта бюджетування в системі управління підприємницькою діяльністю [2].

В процесі бюджетування грошових коштів об'єкт бюджетного планування визначається як частина капіталу підприємства, яка безпосередньо перебуває у грошовій формі. На відміну від цього визначення, другий підхід базується на вартісному виразі майна підприємства. Таке визначення грошових коштів відповідає потребам побудови бюджетного звіту про прибутки та бюджетного балансу.

Не стільки наявність грошових коштів, скільки їх рух у просторі і часі з метою задоволення потреб, пов'язаних з діяльністю підприємств, забезпечують їхню платоспроможність. Тому вивчення грошових коштів потребує дослідження процесів їх формування й виконання, тобто утворення грошових потоків як основних складових фінансових потоків.

Кругообіг грошей утворює грошові потоки підприємства, які характеризуються різними ознаками, зокрема напрямами руху, видами діяльності, що ними обслуговуються, способами визначення розмірів грошового потоку.

За напрямами руху виділяються: вхідні й вихідні грошові потоки. Вхідний грошовий потік є позитивним для підприємства. Він характеризується обсягом надходження грошових коштів на підприємство з різних джерел. Зворотним напрямом руху по відношенню до вхідного грошового потоку характеризується вихідний грошовий потік, сутність якого полягає у витрачанні грошових коштів при виконанні різних видів підприємницької діяльності.

Залежно від видів діяльності в бюджеті грошових коштів виділяють грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Результатом кожного з цих потоків є різниця між надходженням грошей від проведення відповідного виду діяльності та їх витрачанням.

П(С)БУ № 4 "Звіт про рух грошових коштів" операційну діяльність визначає як основну діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. До інвестиційної діяльності віднесено придбання та реалізацію тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів, а до фінансової - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства [3]. Велике значення для оптимізації бюджетування грошових коштів підприємств має те, що за цим стандартом наводяться суми надходжень та видатків, які виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності [3].

З позицій визначення результатів руху грошових коштів в їх бюджеті виділяють чистий рух коштів. Чистий грошовий потік являє собою зміну наявних грошових коштів за період. Він визначається як різниця між залишком грошових коштів на кінець та початок періоду, що аналізується, і є результативним потоком, який не відображає  обсяги грошових операцій. Загальний грошовий потік використовується для оцінки обсягів усіх видів операцій підприємства, пов'язаних з рухом грошових коштів, без урахування напрямів руху коштів.

Проведені дослідження та узагальнення отриманих результатів дозволили виділити управлінські рішення як фінансового, так і виробничого спрямування для бюджетування грошових коштів, які враховують ситуації дефіциту та надлишку грошових коштів у різних сферах діяльності підприємств.

Фінансові управлінські рішення в процесі бюджетування грошових коштів:

1. В умовах дефіциту грошових коштів

- збільшення надходжень за рахунок: збільшення власного капіталу (додаткова емісія цінних паперів, інвестування, прибутку), отримання залученого капіталу (інвестицій, кредитів), зміна платіжних цілей;

- зменшення виплат за рахунок: несплати дивідендів, пролонгації кредитів,; зміни платіжних цілей.

2. В умовах надлишку грошових коштів

- збільшення виплат за рахунок: виплати дивідендів, погашення заборгованості за кредитами, видачі кредитів, розміщення коштів на депозитних рахунках;

- зменшення надходжень шляхом відстрочки платежів дебіторів.

Визначені фінансові й виробничі підходи до управління грошовими коштами потребують обґрунтування ефективних механізмів планування, контролю та регулювання грошових потоків підприємства.

Література:

•1.     Онищенко С.В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах // Фінанси України. - 2003. -  № 4. - С. 45-50.

•2.     Партин Г.О. Бюджетування у системі управління витратами підприємства // Фінанси України. - 2003. -  № 5. - С. 50-53.

•3.     Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.1999р. № 87. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - С. 166-174.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>