XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Осинчук М. В., Дранович М. П. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Осинчук М.В.

Науковий керівник - Дранович М.П., старший викладач

Буковинський державний фінансово - економічний університет

м. Чернівці

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Актуальність дослідження. У сучасних умовах інвестиції виступають важливим елементом розвитку як національної економіки, так і економіки в цілому. Залучення інвестицій забезпечує науково-технологічний прогрес, стрімке економічне зростання, збільшення показників господарської діяльності країни, регіону, підприємства тощо. Хоча в Україні з кожним роком відбувається приріст інвестицій, але за свідченнями багатьох вітчизняних економістів інвестиційна привабливість України у світі є досить низькою. Урядом активно вживаються заходи для збільшення надходжень інвестицій із-за кордону шляхом формування сприятливого інвестиційного клімату всередині країни та підвищення інвестиційної привабливості України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у висвітлення теоретичних та прикладних аспектів інвестиційної привабливості зробили такі зарубіжні вчені як Г. Александер, Є. Брігхем, Дж. К. Ван Хорн, Г. Марковиць, Д. Норкотш, Д. Пен, Б. Райзберг, П. Хавранек, Е. Хелферт, У. Шарп, В. Шеремет та інші. Комплекс зазначених питань знайшов відображення й у дослідженнях таких вітчизняних учених як В. Александрова, Д. Богиня, В.Геєць, М. Герасимчук, , М. Долішній, Б. Кваснюк, Б. Кліяненко, І. Лукінов, В. Мікловда, І. Продіус, О. Рябченко, I. Сазонець, Л. Тимошенко, М. Чумаченко,  Г. Фролова, О. Гаврилюк, Н. Зюкова, Т. Долінська, Д. Максимів та інших.

Метою статті є аналіз сучасного стану інвестиційної привабливості України та виявлення основних причин стримування данного процесу.

Виклад основного матеріалу. Науково доведено, що інвестиційний клімат безпосередньо впливає на основні показники соціально-економічного розвитку країни.

Попри суттєві зусилля у формуванні відповідних організаційно-економічних та правових засад зміцнення інвестиційного клімату, міжнародними експертами відзначається зниження інвестиційної привабливості України. Так, за версією Economist Intelligence Unit (EIU), Україна за показниками якості бізнес-середовища посідає 75 місце серед 82 країн [3, 31].

Журнал "Newswek" провів дослідження інвестиційної привабливості 100 країн світу. Для визначення рейтингу використовується специфічна методологія оцінювання за 5 категоріями: освіта, медична система, якість життя, динамізм економіки і політичне середовище. У цій категорії Україна посіла лише 66 місце, поступившись навіть Казахстану, Білорусії, Азербайджану та ін. [5б 46].

За рейтингом глобальної конкурентоспроможності 2010-2011 року Україна знаходиться на 89 місці, її сусідами в цьому рейтингу є Албанія та Гамбія, що знаходяться на 88 та 90 місці відповідно [3, 32].

Кількість країн світу, які інвестували в економіку України, на кінець 1996 року становила 94 держави, а на кінець 2011 року - 125. Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні на 1 жовтня 2011 року становив 48,47 млрд. дол. США. Більш детальна характеристика обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну в розрізі основних країн-інвесторів наведено в табл. 1.

Як бачимо з табл. 1, за останні роки спостерігається зростання обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку України. Негативним є те, що прямі інвестиції США скоротились у 2011 році в порівняні з 2005 роком на 13,2%, або на 142,6 млн. дол. США. Такий показник є досить негативним для економіки України, адже США є досить економічно розвиненою та капіталомісткою державою світу.

 

Таблиця 1

Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну
протягом 2005 - жовтня 2011 рр.

млн. дол. США

Країна Рік
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Кіпр 1456,5 2186,2 4957,6 8534 8201,7 9579,1 12089,1
Німеччина 628,2 5700,7 5759,3 6826,9 6580,8 7005,7 7287,5
Нідерланди 589 1364,3 2173,7 3253,7 3814,2 4082,7 4914,4
Австрія 350,5 1659,4 2010,5 2564,9 2564,8 2667,3 3447,8
Російська Федерація 555,6 925 1343,2 2097,4 2061,5 2956,3 3439,5
Велика Британія 1046,8 1520,2 1820 2329,2 2348,5 2284,7 2504,4
Франція - 763,2 1025,6 1266,1 1589,6 1751,6 2222
Швеція -   876,7 1260,3 1256,4 1732,2 1755,6
Вірґінські Острови (Брит.) 708,8 786,9 943,2 1248,7 1340,5 1425,5 1561,4
США 1224,6 1399,5 1421,1 1522,5 1381,5 1218,4 1082
Інші країни 2972,2 3606,4 4525,7 6717,8 7452,1 7808,4 8162,5

*складено автором за даними [5].

Такі країни як Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Франція, Велика Британія, Швеція, Віргінські Острови, США, Італія, Швейцарія та Польща вкладають в Україну основні суми інвестиційного капіталу. Станом на 01.10.2011 року їм належить понад 88,6% загального обсягу прямих інвестицій в економіці України.

Досить малими темпами зростають інвестиції таких економічно розвинених держав як Велика Британія, Німеччина та Франція. Причиною цього є значні ризики втрати капіталу у зв'язку з економічною та політичною нестабільністю України в довгостроковому періоді.

Але під час аналізу інвестицій необхідно порівнювати обсяг інвестицій з реальної потребою країни в інвестиційних ресурсах. За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, загальна потреба в інвестиціях для структурної перебудови економіки України становить від 140 до 200 млрд дол. США, а щорічна потреба - близько 20 млрд дол. США. Фактичний обсяг необхідних іноземних інвестицій в економіку України становить 40-60 млрд. дол., що не відповідає інвестиційним потребам національної економіки. За оцінками експертів Всесвітнього банку, для досягнення рівня розвитку США Україні потрібно загалом 4 трлн. дол. США [5, 48]. Отже, фактичні обсяги інвестицій в Україну є мізерними в порівнянні з необхідними ресурсами.

Існуючі в Україні перешкоди реалізації пріоритетів формування інвестиційного клімату мають системний характер і охоплюють правову, економічну, науково-технологічну та фінансову складові.

Україна займає 181-е місце серед 183-х країн світу за рівнем простоти справляння податків. За складністю ведення бізнесу вона знаходиться на 142 місці [4, 88]. Великий тіньовий сектор економіки також відлякує дуже велику кількість інвесторів.

Наступною причиною, за якою інвестори бояться інвестувати в Україну, є високий рівень податкового навантаження на економіку в основному на капітал. Ще Адам Сміт у своїй праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» 1776 року відстоював думку, що економічні процеси в державі мають проходити без втручання держави або вони мають бути мінімальні.

Досить сильний вплив на інвесторів має нестабільність політичної ситуації в державі. Коли інвестор нерезидент бачить, що в країні ведеться антидемократична боротьба за владу, переслідування влади та постійна зміна законодавства і урядовців, тоді він розглядає все це як додатковий ризик.

Отже, ключовими характерними особливостями, які стримують поліпшення інвестиційного клімату в Україні є:

1. Відсутність в Україні сталої стратегії та відповідного національного плану дій, який є прийнятним та наслідується усіма політичними «командами» й орієнтований на забезпечення усім суб'єктам економічних відносин рівних економічних прав та обов'язків у здійсненні фінансово-економічної діяльності.

2. Обмеженість потенціалу залучення прямих іноземних інвестицій в Україну через приватизацію державних підприємств.

3. Суттєве податкове навантаження. Ставка податку на прибуток в Україні є вищою, ніж у багатьох країнах Центрально-Східної Європи [4, 88].

4. Недієздатність механізмів забезпечення ринкових прав і свобод інвесторів, а також низький рівень захисту інвесторів.

5. Низький рівень ефективності законодавства з питань корпоративного управління, що обумовлює виникнення конфліктів та протистоянь із залученням силових органів, блокування діяльності підприємств, нагнітання соціальної напруженості.

Одним із головних передумов успішної інвестиційної діяльності є низький рівень інфляції та передбачуваність рівня цін в економіці. Необхідними завданнями державної політики є якісна ревізія існуючої системи формування та підтримання інвестиційного клімату України, стратегічний аналіз пріоритетів розвитку національної економіки, що приймаються з метою підтримання сприятливого інвестиційного клімату України. Крім того уряд має: сприяти розвитку інвестиційної інфраструктури (інвестиційних фондів, аудиторських та страхових компаній), сприяти розвитку фондового ринку з метою активізації участі іноземних інвесторів у процесах приватизації, зокрема шляхом здійснення портфельних інвестицій, а також покращувати інформаційне забезпечення іноземних інвесторів про потенційні можливості та переваги інвестування в Україну [1, 28].

Серед основних переваг інвестування в Україну варто відзначити:

-     46 мільйонів споживачів - один з найбільших ринків Східної Європи;

-     високий науково-освітній потенціал - потужна мережа університетів та науково-дослідних центрів;

-     наявність кваліфікованої конкурентноспроможної робочої сили - згідно з даними дослідницької компанії «BrainBench» Україна посідає 4-те місце у світі за кількістю дипломованих професіоналів у сфері hi-tech;

-     стратегічно зручне географічне розташування - Україна знаходиться на перехресті торгівельних шляхів Схід-Захід та Північ-Південь;

-     широко розвинена транспортна інфраструктура - залізниці, порти в Чорному морі та загальноєвропейські транспортні коридори.

Висновок. Інвестиційний потенціал України полягає в її географічних і кліматичних особливостях, а також обсязі внутрішнього споживчого ринку, в рівні кваліфікації вітчизняних трудових ресурсів та можливостях національних базових галузей (металургійний, машинобудівний, хімічний та агропромисловий комплекси). Розташування між багатою ресурсами Росією і Об'єднаною Європою, зацікавленою в стабільному доступі до цих сировинних ресурсів і в той же час місткими ринками збуту, дає Українській державі унікальні можливості для створення потужних транспортних коридорів, що зв'язують Захід і Схід.

Для економічного зростання Україні на даний час потрібні значні обсяги прямих іноземних інвестицій. Таке вливання капіталу іноземних інвесторів можливе тільки за умов покращення інвестиційної привабливості територій. В дослідженні виділено основні причини, що стримують іноземних інвесторів від вкладання своїх капіталів в економіку України. Таким чином Уряду потрібно будувати стратегію покращення інвестиційної привабливості, на основі  ліквідації основних факторів, що стримують таке вливання капіталу.

Література:

•1.   Гаврилюк О. В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. - 2010. - № 5. - С. 34-41.

•2.   Долінська Т. Інвестиційний клімат України та шляхи його формування / Т. Долінська // Наукові праці НДФІ. - 2010. - № 4. - С. 86-89.

•3.   Зюкова Н.Б. Інвестиційний потенціал як основа економічного зростання / Н.Б. Зюкова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 9. - С. 27-32.

•4.   Максимів Д.Я. Покращення інвестиційної привабливості України / Д.Я. Максимів // Економіст. - 2011. - № 12. - С. 47-50.

•5.   Фролова Г.І. Проблеми формування інвестиційного потенціалу України / Г.І. Фролова // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 2. - С. 25-28.

•6.   Веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/].


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>