XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Осьмьоркіна Н. М. СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Аспірантка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Осьмьоркіна Н. М.

СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Сільське господарство одна з ключових і життєво важливих галузей суспільного виробництва та водночас одна з найбільш ризикових галузей економіки, оскільки відтворювальний процес пов'язаний з природно-кліматичними та біологічними чинниками.

Результати господарської діяльності в аграрному секторі більше ніж у будь-якому іншому секторі економіки залежать від погодних факторів та, відповідно, наражаються на ризики, що перебувають поза межами впливу на них господарюючих суб'єктів. Притаманні сільськогосподарському виробництву ризики є висококорельованими (системними) і можуть викликати значні збитки для великої кількості сільгоспвиробників одночасно. Саме тому, важливою складовою системи регулювання складними економічними процесами в сільському господарстві є страхування сільськогосподарських ризиків, яке забезпечує управління ризиками в аграрному секторі та сприяє створенню підґрунтя для стійкого економічного зростання сільськогосподарського виробництва. [1,С4].

Єдиної точки зору на питання про визначення сутності поняття ризику немає. В енциклопедичному словнику ризик визначається як випадок, про який невідомо, трапиться він чи ні; або випадок, точний час настання якого неможливо визначити [2,С578].

Існують різноманітні класифікації ризиків залежно від критерію, покладеного в його основу. З огляду на те, чи готовий суб'єкт взяти на себе відповідальність за страхове відшкодування збитків потерпілим, що настали внаслідок небажаних, несподіваних подій, розрізняють страхові та не страхові ризики [3].

Страховий ризик - певна подія, у разі настання якої проводиться страхування. Вона має ознаки вірогідності та випадковості. Страховий ризик має бути теоретично можливим, його появу можна прогнозувати й оцінювати на підставі історичного досвіду та за допомогою математичних і статистичних методів, але його настання не може бути точно визначене ні в часі, ні в просторі і не залежить від волевиявлення жодної заінтересованої особи. Це означає, що страхуванню підлягає лише той ризик, за яким можна оцінити ймовірність страхового випадку, визначити розміри збитків, ціну страхової послуги та можливу частку страхового відшкодування [4,С16].

Нестраховий ризик - подія, яка супроводжується певними втратами, але не підлягає страхуванню, найчастіше у зв'язку з відсутністю тих, хто бажає взяти на себе зобов'язання щодо відшкодування збитків, спричинених цією подією. Як правило, не страховими є ризики, за якими неможливо оцінити ймовірність страхового випадку, визначити розміри збитків та ціну страхової послуги. Такі непевні фактори, як зміни законодавства та економічні коливання, виходять за межі страхування [4,С16].

Управління ризиком - це, по-перше, правильність та достовірність розрахунків ступеня ризику, який постійно загрожує майну, фінансовим результатам господарської діяльності підприємств [4,С17].

За умов ризикового характеру суспільного виробництва, що визначається, насамперед, суперечностями між людиною та природо-руйнівними силами, існує потреба попередження і відшкодування збитків. Відносини, що складаються в суспільстві з приводу забезпечення безперервності процесу виробництва матеріальних благ, підтримання належного рівня життя людей, мають об'єктивний характер і в своїй сукупності формують зміст економічної категорії страхового захисту, сутність якої полягає в урахуванні страхового ризику та у захисних заходах щодо його запобігання.

У концепції управління ризиками поряд зі страхуванням важливу роль відіграє самострахування [5].

Самострахування як форма самостійного покриття збитків за рахунок власних коштів здійснюється різними методами, найбільш розповсюдженими з яких є затратний і фондовий. Перший з них передбачає фінансування незначних втрат за рахунок поточних коштів підприємства. Другий метод полягає у формуванні спеціальних цільових фондів. У залежності від мети призначення, фонди можуть створюватися у натуральній та грошовій формі[4,С18,19].

У країнах з розвиненою ринковою економікою самострахування займає значну питому вагу. Так, у структурі коштів, що спрямовуються на боротьбу з ризиками та їхніми наслідками, в малих і середніх підприємствах США страхування займає 49,3%, а самострахування - 28,5%. На користь самострахування свідчить багато факторів, у тому числі характер і величина ризику [6].

Отже, страхування є необхідною складовою в умовах ринкової економіки тому, що може забезпечити безперервність відтворення та компенсує втрати сільськогосподарських підприємств, реально підвищує їх фінансову стійкість. Поглиблення реформ і відмова держави від монополії на власність практично в усіх галузях народного господарства змушує визнати страхування в якості суспільно необхідного способу організації страхового захисту аграрних виробників, що в значній мірі сприятиме ефективному розвитку сільськогосподарського виробництва в державі.

Література:

•1.     Методичні рекомендації із страхування сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень / [Б.Р. Ахіджанов, П.А. Стецюк, О.Є. Гудзь, С.А. Навроцький, Н.П. Брязгун.]; відп. за вип. С.А. Навроцький. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 130 с.

•2.     Большой экономический словарь / Под ред. Азрилияна В.А. - 2-е изд. доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики, 1997. - 864 с.

•3.     Бланд Д. Страхование: принципы и практика. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 414 с.

•4.     Борисова В.А. Страхування як засіб запобігання ризиків аграрних виробників / В.А. Борисова // Облік і фінанси АПК. - 2008. - № 4. - С. 15-19.

•5.     Плиса В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства / В.Й. Плиса // Фінанси України. - 2001. - № 1. - С. 67-72.

•6.     Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - К.: Знання, 2005. - 352 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>