XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Паєвська М.В. ДУБЛЕТНІ ТЕРМІНИ З ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТАМИ ГРЕКО-ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Паєвська Марія Володимирівна

Уманський Державний Аграрний Університет

ДУБЛЕТНІ ТЕРМІНИ З ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТАМИ ГРЕКО-ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Дублетні  терміни - це слова, чи словосполучення, які об'єднуються особливою термінологічною співвіднесеністю з одним і тим самим науковим поняттям і об'єктом дійсності [7:52; 1:54]. У багатьох учених дублети одержали різні найменування: "паралельні терміни" [Л.А.Булаховський]; "стопроцентні синоніми" [М.М.Шанський]; "дублети"[6]; "лексичні дублети" [О.С.Ахманова]; "термінологічні дублети"[7]; "дублетні найменування" [3], "тотожні синоніми", "повні синоніми" [С.Г.Бережан]; "синонімічні дублети" [М.Д.Степанова, І.І.Чернишова]; "логічні синоніми" та інші.

Значна частина мовознавців дотримується думки, що "дублетна синонімія представлена термінологічними рядами, одним із складників яких виступає міжнародне або запозичене (скальковане) слово, другим - автохтонне" [11:178]. Зазначимо, що греко-латинським терміноелементам у зв'язку з питанням  термінологічної  синонімії приділяли увагу в своїх працях В.О.Нагіна [8:63-71], Д.С.Лотте [6:15], В.П.Даниленко [2:37], Б.Н.Головін [1:53-58], Ф.О.Нікітіна [9:47-49], З.Й.Кунч [5:49-56], А.О.Стишов [12:7-12], Н.А.Цимбал [13:45-49], В.М.Молодець [7:51-55] та інші.

У сучасних лінгвістичних дослідженнях терміноелементами прийнято називати міжнародні форманти греко-латинського походження, "цеглинки", з яких будуються терміни [6:47], причому вони використовуються регулярно: біо (гр.βіοs життя) біографія - життєпис, анемо (гр.ανεμοs вітер) анемометр - вітромір, графо (гр.grapho пишу) орфографія - правопис, уні (лат.unus - один) уніполярний - однополюсний та інші.

Дублетні терміни з терміноелементам греко-латинського походження з'явилися в мові внаслідок двох методів: калькування та запозичення.

Запозичення - слова, засвоєнні українською мовою з іншомовних слів; в нашому випадку це слова греко-латинського походження, хоча значна їх частина була запозичена опосередковано: з англійської, російської та інших мов. Наприклад, дублетна пара підводний човен - субмарина. Останній термін був запозичений з англійської  мови (submarine), хоча він має латинське походження (лат. sub- під; marinus - морський).

         Другий зазначений метод поповнення лексичного складу - калькування. Калька - слово чи словосполучення, складене з українських мовних елементів (морфем, слів) шляхом перекладу структури іншомовного зразка:  гідротерапія - водолікування; бібліофіл - книголюб.

         В залежності від структури кальок дублети поділяються на наступні види:

1) з точним переданням структури: теолог - богослов,

2) без збереження форми:

   а) на рівні терміноелементів: сингамія (гр.γαμοs - шлюб) - запліднення;

   б) на рівні "слово - словосполучення": продром - передвісник хвороби;

         Деякі мовознавці дотримуються думки, що кальки - це приховані запозичення. Так, дублет до грецького "уніполярний" -однополюсний насправді походить від латинського слова  polus (вісь).

         На правописному рівні спостерігаємо варіативність деяких терміноелементів, що зумовлюється найчастіше проблемами транскрипції; наприклад, терміни ортогональный (перпендикулярный) і орфографія (правопис) мають єдиний терміноелемент: гр. orθos.

         Як правило, терміноелементи однаково відтворюються в їхніх українських дублетах ("суб" - "під": субаквальний - підводний, субмова - підмова). Але, незважаючи на певну закріпленість семантики терміноелементів, у структурі кожного конкретного терміна вони можуть мати семантичні відтінки (стереоскопічний (гр.στεpεos - твердий) -  рельєфний; редактор (лат.red - знову) - упорядник).

Деяким терміноелементам греко-латинського походження властиві синонімічні відношення: гідро-, аква-, гігро- (гігрометр - вологомір; гідротерапія - водолікування; акванавт - гідронавт); екс-, пост- та їх український відповідник після- (екс-чорнобильський - пост-чорнобильський - після-чорнобильський; екс-союз - пост-союз - після-союз), супер-, ультра- і відповідник над- (ультрамікроскоп - надмікроскоп, супергенератор - надгенератор) тощо.  

Обстежений матеріал показує, що більшість варіантів співіснує не диференціюючись, проте можна передбачити, що згодом вони будуть семантично розподібнюватися, або зникатимуть як надлишкові виразові форми - це природній рух і розвиток мови.

Література:

1.    Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. - М. Высшая школа. - 1987. - 102с.

2.    Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лингвистического описания. - М. - 1977.

3.    Квитко И.С. Термин в научном документе. - Львов. - Вища школа. - 1976.

4.    Короткий словник синонімів української мови. Деркач П.М.- Львів.-Просвіта.-1993.-210с.

5.    Кунч З.Й. Лексико-генетичні особливості сучасної української риторичної термінології // Мовознавство. - № 4-5. - 1996. - с. 49-56.

6.    Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. - М. АН СССР. - 1961. - 157с.

7.    Молодець В.М. Класифікація синонімів російських і німецьких лінгвістич­них термінів за мовою-джерелом // Мовознавство. - 1978. - № 3.-96с.

8.    Нагіна В.О. Основні тенденції розвитку української метеорологічної термінології // Мовознавство. - 1989. - № 5.- 80с.

9.    Нікітіна Ф.О. Засоби структуризації інтернаціональних термінів в українській науковій термінології // Мовознавство. - № 4-5. - 1996.

10.   Словник іншомовних слів. Під ред. Пустовіт Л.О. - К. Довіра.-УНВЦ Рідна мова. - 2000. - 1016с.

11.   Сташко М. Абсолютні синоніми в бібліотечній термінології // Українська термінологія і сучасність. Збірник наукових праць. - К. - 1998.- 263с.

12.   Стишов О.А. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця xx ст. // Мовознавство. -1999.-№1.- с.7-21.

13.   Цимбал Н.А. Термінотворення в органічній хімії // Мовознавство. -1997.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>