XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Паламарчук П.В., Паламарчук З.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ В ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ В ЗВ’ЯЗКУ З ІНТЕГРАЦІЄЮ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Паламарчук П.В., Паламарчук З.В.

Зборівський колледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ В ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ В ЗВ'ЯЗКУ З ІНТЕГРАЦІЄЮ УКРАЇНИ ДО  ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Болонський процес- це перш за все нова філософія освітньої діяльності,- освіта протягом всього життя. А тому основною вимогою є не репродуктивне заучування матеріалу, а розуміння його фізичного змісту, вміння аналізувати, робити творчі (наукові) висновки [1].

Відповідно до цієї філософії в європейській системі освіти інша структура робочого часу як викладача так і студента. Сліпе копіювання західних модулів, рейтингів та кредитів ні до чого доброго не приведе. Потрібно міняти не вивіску, а саму філософію навчальної діяльності. Зменшення годин аудиторних занять не завжди супроводжується якісним наповненням змісту самостійної роботи студентів, та контролю її результатів.

Західні студенти значно плідніше працюють самостійно, мають творчі (дослідні) індивідуальні завдання, які повинні виконати в процесі самостійної роботи. Здійснюють пошукову роботу, узагальнення і систематизацію. 

Така організація навчального процесу вимагає відповідного навчально- методичного забезпечення з сторони навчального закладу. Тому тут є значне поле для діяльності і творчих експериментів викладачів [2].

В умовах скорочення аудиторного часу гостро постає проблема раціонального його використання. Під час аудиторних занять (лекцій)  викладач повинен дати загальні теоретичні (базові) знання, які студенти будуть вдосконалювати під час самостійної роботи [3, 4].

Самостійна робота студентів включає роботу з навчально- методичними посібниками, електронними і паперовими підручниками, виконання розрахункових робіт.

В умовах значного дефіциту якісних друкованих посібників значна роль, як джерелу інформації, надається Інтернету. На жаль, навчальні заклади закривають свої навчально- методичні напрацювання, що суттєво гальмує процес створення єдиної державної системи стандартизації освіти (знань, умінь і навичок), та переходу до системи перезарахування кредитів.

Не кращий стан і з матеріальною базою проведення лабораторних занять. Не є таємницею, що в більшості шкіл (особливо в селах і малих містечках) стан матеріальної бази проведення експериментів досить поганий. Тому студенти часто не розуміють фізичного змісту досліджуваних процесів. Вища школа надміру захопившись комп'ютеризацією, нестачу елементарної матеріальної бази компенсує програмами - емуляторами [5].

Як за таких умов випускник вишу може практично застосовувати набуті знання, якщо з предметом своїх досліджень він працював віртуально, а тому уявляє його дуже поверхнево, часто не розуміючи фізичної суті процесів і явищ.

Важливим напрямком здобуття практичних знань є проведення ЛПЗ з фізичними об'єктами, що забезпечує «середній» рівень знань. А з метою підвищення свого рейтингу студент з програмами- емуляторами може працювати самостійно.

Окремо слід зазначити організацію контролю знань учнів. З метою неупередженості і об'єктивності оцінювання, а також економії часу даний процес доцільно комп'ютеризувати, особливо для проведення проміжного оцінювання та тренінгів, які зараз активно впроваджуються для дистанційної освіти, але розробка об'єктивних тестових завдань це вже окрема тема.

Література:

•1.     М.Ф. Степко Болонський процес і навчання впродовж життя / М.Ф.Степко, Б.В.Клименко, Л.Л. Тавожнянський; Харків, «ХПІ», 2004,- 111 с.

•2.     А.с. №27517 від 03.02.2009., Мультимедійний урок на тему «Електричні кола змінного струму» /П.В.Паламарчук, З.В.Паламарчук, К.С. Василик.

•3.     Каплянский А.Е. Методика преподавания теоретических основ электротехники./ Каплянский А.Е.- 2 изд. Переработаное и дополненное. Учебно- методическое пособие. М.: «Высшая школа», 1975.- 143с.

•4.     В.Н. Цапенко Методика преподавания электротехнических дисциплин / В.Н. Цапенко, О.В. Филимонова.- Учебное пособие. Самарский государственный технический университет, 2009,- 140 с.

•5.     В.Коруд Особливості комп'ютеризації навчання електротехнічних дисциплін. /В.Коруд, О. Гамала, Н. Мусихіна, Г. Копець / Вісник Тернопільського державного технічного університету,- №3 2008 р,- с. 171-175.

E-mail palpetro@yandex.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>