XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Панасенко Н.Л. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ

Панасенко Наталія Леонідівна

аспірант кафедри економічної теорії та регіональної економіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ

В період ринкової трансформації економіки виробництво сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів в Україні значно зменшилось. В даній ситуації зростає роль державного регулювання аграрного сектору економіки, в тому числі і на регіональному рівні. Науковою основою регіонального управління аграрним сектором повинні стати передові інформаційні технології, економіко-математичне моделювання, прогнозування, системи підтримки прийняття управлінських рішень. Для ефективного застосування цих технологій потрібна науково обґрунтована кількісна оцінка загального стану аграрного сектору регіону. Така оцінка допомагає визначити ефективність управління, вибрати пріоритетні напрями державного регулювання та засоби реалізації управлінських рішень.

При дослідженні структури та динаміки аграрного сектору нами проаналізована значна кількість показників, визначена їх ієрархічна структура та розроблені інтегральні показники різних рівнів для використання в моделях оптимізації управлінських рішень. Основу розробленої інтегральної оцінки регіонального аграрного сектору складають три множини показників - розвитку рослинництва, тваринництва та промисловості із переробки сільськогосподарської сировини. По рослинництву - виробництво зернових культур, картоплі, овочів, цукрових буряків та соняшнику, по тваринництву - виробництво м'яса, молока та яєць, по переробній промисловості - виробництво ковбасних виробів, хліба та хлібобулочних виробів, олії, цукру, борошна та молочних виробів (молока, сиру та кисломолочних продуктів). Відповідні галузі виробництва є визначальними в формуванні регіонального ринку продовольчих товарів та в структурі регіональних агропромислових комплеків. На основі вказаних показників розроблені інтегральні індикатори сегментів аграрного ринку. Встановлено наявність значного кореляційного зв'язку між даними показниками. По даним областей України коефіцієнт кореляції між інтегральними оцінками рослинництва та тваринництва дорівнює 0,62, тваринництва та переробної промисловості - 0,55, а між оцінками рослинництва та переробної промисловості - 0,77. Ці коефіцієнти є значимими і повинні обов'язково братись до уваги при визначенні інтегральної оцінки.

Для визначення інтегральної оцінки регіонального аграрного ринку здійснено перетворення базових статистично реєстрованих показників  xi до безрозмірних показників zi із множиною значень на відрізку [0;1] за формулою:

  image00263.png                                              (1)

де xi - початкове значення показника і;

image00319.png та image00416.png - відповідно, найменше та найбільше значення початкового показника.

Інтегральні оцінки окремих галузей та загальна інтегральна оцінка аграрного сектору економіки регіону визначаються за формулою:

              image00510.png                                  (2)

де wi - ваговий коефіцієнт, що відображає вагомість відповідної галузі в аграрному секторі економіки регіону;

image0069.png - нормалізований показник, що відповідає початковому показнику xi.

Для відображення в інтегральній оцінці кореляційних зв'язків між показниками діяльності різних галузей регіонального аграрного сектору вагові коефіцієнти image0086.png вибрано рівними квадратам компонент власного вектора коваріаційної матриці змінних image0078.png , що відповідає максимальному власному значенню image0094.png цієї матриці [1].

Нами розроблена методика визначення інтегральної оцінки аграрного сектору економіки регіонів, що включає такі етапи: визначаються статистично зареєстровані показники xi , що відображають стан окремих галузей аграрного сектору; визначаються нормалізовані показники zi; формується коваріаційна матриця показників zi ; визначається найбільше власне значення цієї матриці і відповідний їй власний вектор; вибираються вагові коефіцієнти показників галузей, рівні квадратам компонент цього вектора; визначається інтегральна оцінка image00510.png.

При застосуванні даної методики до оцінювання стану аграрного сектору регіони країни були поділені на три кластери відповідно до природних особливостей та структури аграрного сектору [2]. До першого включені області центральної та східної України (крім Донбасу) - це Полтавська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Вінницька, Дніпропетровська, Харківська, Кіровоградська та Київська області. До другого кластеру включені області південної України та Донбасу - Миколаївська, Донецька, Запорізька, Луганська, Одеська, Херсонська та Автономна Республіка Крим. Особливістю цих областей є значна питома вага посівів соняшника та розвиток на цій основі виробництва олії. В той же час в регіонах цього кластеру мало розвинене буряківництво. До третього кластеру включені області західної України - Волинська, Рівненська, Чернівецька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька та Закарпатська. В сільському господарстві цих областей значне місце займає вирощування цукрових буряків, а посіви соняшника фактично відсутні. Нами проведено дослідження та розроблена інтегральна оцінка як по кластерам, так і для всієї країни.

Література:                                             

•1.       Айвазян С.А. Эмпирический анализ синтетических категорий качества жизни населения регионов России. /С.А. Айвазян // Экономика и математические методы, том 39 (2003), № 3, с. 18-52.

•2.       Кулик Р.О. Концепція розвитку виробничих кластерних структур АПК/ Р.О. Кулик // Економіка і регіон: наук. вісник. - Полтава: ПолтНТУ, 2008. - № 2(17) - с. 26 - 28.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>