XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Паньків О.Є. ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ «ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ» У НЕМОВНОМУ ВУЗІ

Паньків О.Є.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ  НАВЧАННЯ «ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ» У НЕМОВНОМУ ВУЗІ

     Одним з основних джерел інформації є читання тексту іноземною мовою, тому великого значення набуває навчання студентів немовних вузів умінню читати літературу за спеціальністю на іноземній мові. Зазвичай, студенти вважають за необхідне використовувати іноземну літературу при підготовці до семінарських занять, до курсових та дипломних робіт, до конференцій, а деякі спеціалісти використовують іноземні джерела і після закінчення вузів. Це дозволяє доповнити освіту і отримати необхідну інформацію.

     Як справедливо відмічають представники сучасних шкіл методики, викладач, перш за все, повинен навчити студентів самостійно здобувати знання, тобто навчити студентів шукати і адаптувати (переробляти) необхідну інформацію. У зв'язку з цим велику роль у вивченні іноземних мов набуває уміння самостійно працювати зі спеціальною літературою, зі словником та довідником.

     Спеціаліст має потребу у декількох видах читання, а саме: оглядовому, ознайомлювальному та вивчаючому. Таке володіння читанням дає можливість студентам досить вільно користуватись літературою на іноземній мові.

     Вивченню кожного виду читання відводиться певне місце у навчальному плані, але при цьому великого значення набуває домашнє (позаурочне) читання та підбір текстів до нього. Головною вимогою до текстів є: пізнавальна цінність, послідовність та логічне його викладання. Тексти, які пропонуються для позаурочного читання повинні слугувати цілям доповнення і розширення знань, отриманих на заняттях зі спеціальності, розширення знань студентів про мову, як соціальне явище. Досить важливе значення має підбір матеріалу для цього виду читання, види завдань та способи перевірки прочитаного.

     За програмою з іноземної мови для вузу передбачено широке використання домашнього читання та два його види , а саме читання зі словником і читання без словника. Особливістю читання без словника, тобто ознайомлювального, є уміння читати тільки про себе, великими абзацами, сторінками та навіть главами для того, щоб зрозуміти основний зміст прочитаного, не вдаючись до перекладу. Для перевірки цього виду читання можуть бути використані тести та запитання. Метою такого читання є розуміння студентом прочитаного тексту, уміння виділити основну думку, побачити зв'язок між окремими фактами, а також дати належну оцінку прочитаному.

     Для розвитку навичок самостійної роботи з текстами, необхідно проводити підготовчу роботу безпосередньо на заняттях. На перших заняттях з іноземної мови студенти, зазвичай, відчувають певні труднощі, особливо ті, хто навчається на заочній формі навчання. Тексти вузівських підручників включають велику кількість термінів зі спеціальності. Деякі терміни або зовсім відсутні у словниках невеликого об'єму та в шкільних словниках, або трактуються досить поверхово. Тому, перед кожним викладачем іноземної мови, з перших занять, постає наступне завдання: навчити студентів працювати зі словником та вдосконалювати ці навички протягом всього періоду навчання у вузі. Для цього викладач інформує студентів про те, які конкретні види словників та довідників необхідно використовувати в процесі опрацювання текстів зі спеціальності чи текстів для домашнього читання. Словник є і повинен бути необхідним атрибутом кожного заняття з іноземної мови.

     Домашнє читання буде ефективним і буде мати позитивні результати лише в тому випадку, якщо студенти всіх форм навчання заздалегідь отримають матеріали та завдання для читання. Таким чином спочатку необхідно підбирати                   тексти відповідної складності та у меншому об'ємі, а надалі підвищувати складність матеріалу від завдання до завдання. Однак, у всіх випадках, текст повинен будуватися на лексико-граматичному матеріалі і включати не більше 15% -20% незнайомої лексики, а також лише ті граматичні структури , які студент зможе розпізнати і перекласти по аналогії з раніше вже вивченими.

     На перших заняттях найбільш ефективною буде робота над єдиним текстом, який не повинен бути складним у мовному відношенні, але тематичним, адаптованим, не примітивним за змістом, та відповідати читальним інтересам студентів. Більшість студентів висловлюються за читання текстів зі спеціальності. Цікаво, що завдяки ідентичній лексиці тексту, набагато легше активізувати заняття з домашнього читання та добитися кращого засвоєння і закріплення виділеного мовного матеріалу. Вважається, що краще починати опрацьовувати тест з домашнього читання на заняттях в аудиторії, оскільки саме перші глави є найбільш складними для розуміння та, зазвичай, перевантажені новим лексичним матеріалом; викладач може направити зусилля студентів у вірному напрямку.

     Для вивчення необхідної лексики бажано розробляти та включати різноманітні вправи, які навчають розумінню слів-інтернаціоналізмів, похідних слів, а також лексичні вправи з мовленнєвим спрямуванням.

    Щодо граматичного матеріалу, то в програмі надається майже вся граматика іноземної мови, якої достатньо для читання без використання граматичних довідників. Але деякі граматичні явища настільки маловживані, що вони практично не використовуються у спеціальній літературі. Ось чому, для опрацювання текстів, варто підбирати вправи спрощеного характеру, тобто вправи-трансформації, комбінування та перекладу.    

     Таким чином, набутий досвід у процесі навчання дозволяє студентам досить легко орієнтуватись в іноземних джерелах при підготовці до різних видів наукових робіт.

Література:

1. Sklyarenko N.K. How to Teach Foreign Languages Today. (Conception) \\Inozemni Movy.-1995.-№1.- P.5-8

2. Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку [Текст]\А.В.Конышева.-СПб.:Минск,2005.-207с.

3. Методика викладання іноз.мов\Під.ред. Ніколаєвої С.Ю.-К.:ЛЕНВІТ,1996.

e- mail: pankivol@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>