XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Панна А.О. ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

Панна Арина Олександрівна

Миколаївський державний аграрний університет

ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

      Особливості використовуваних на території окремого регіону продуктивних сил, викликані галузевим та територіальним поділом праці, надають певний вплив і на характер господарських зв'язків між суб'єктами підприємництва. Як підсумок, між окремими регіонами виникають відмінності в економічному та соціальному розвитку. При цьому ці відмінності володіють достатньою стійкістю, чому сприяє відносна незалежність і до певної міри замкнутість просторового функціонування та розвитку продуктивних сил. Такі відмінності проявляються в диференціації темпів і пропорцій економічного зростання, різному рівні збалансованості процесів регіонального відтворення, різному питомій вазі знову створеної доданої вартості і т.п. У зв'язку з цим зростає значимість оцінки концепцій сутності конкурентоспроможності регіонів.

      Актуальність даної проблеми обумовлена підвищеною зацікавленістю вчених-економістів і практиків до формування концепцій конкурентоспроможності регіонів. Досягається така оцінка за допомогою угруповання концепцій сутності конкурентоспроможності регіонів. Суть даної статті - показати значущість цієї проблеми та окреслити можливості її вирішення.

Метою даного дослідження є оцінка концепцій конкурентоспроможності регіонів.

На сьогоднішній день мають місце, принаймні, три концепції конкурентоспроможності регіонів.

Перша концепція припускає, що конкурентоспроможність регіону пов'язана з наявним на даній території економічним потенціалом. Позитивною в даній концепції є кількісна характеристика можливостей використання і відновлення не тільки в окремо кожного виду потенціалу (природного, трудового, виробничого та ін), але і в комплексі - всього економічного. Визначальними при цьому виступають можливості виробляти в необхідній кількості і з необхідною якістю продукцію та послуги, затребувані як на території даного регіону, так і за його межами.

Згідно з другою концепцією регіональна конкурентоспроможність розглядається як здатність регіональної економічної системи задовольняти існуючі, що формуються і сформовані потреби населення, що проживає на його території. У цій концепції основний акцент зроблено на здатності регіональної економічної системи своєчасно реагувати на наявні і з'являються запити населення та адекватно на них відгукуватися. Позитивним в даній концепції виступає бажання, прагнення до виконання основної місії, що стоїть перед регіоном, а саме, задовольняти повсякденні запити населення та суб'єктів підприємницької діяльності і на цій основі підвищувати життєвий рівень і якість життя мешканців регіону.

Прихильники третього концепції розглядають конкурентоспроможність регіону, грунтуючись на наявності певних видів ресурсів (природних, матеріальних і трудових), які виступають визначальним елементом у забезпеченні конкурентної боротьби з іншими регіонами. Звідси передбачається, що регіональна конкурентоспроможність відображає особливі відносини, що виникають у процесі відносин власності на зазначені види ресурсів. При цьому треба відзначити, що сутність конкурентоспроможності регіонів висловлює відносини між державою, територіальною громадою, власником ресурсів і найманим працівником з приводу використання природних запасів корисних копалин, виробничих ресурсів (з приводу результатів виробництва), ресурсів сукупного праці (з приводу розподілу результатів виробничої діяльності) . При цьому заслуговує на увагу виділення необхідності зростання ефективності суспільного виробництва на основі економного витрачання всіх без винятку ресурсів для досягнення позитивного результату в конкурентній боротьбі регіонів.

В узагальненому вигляді ці три концепції можна представити як деяку угруповання, в основу якої покладені окремі ознаки та короткий їх зміст:

Перша

Склад економічного потенціалу

Конкурентоспроможність регіону тотожна наявним економічним потенціалом

Друга

Наявність зворотного зв'язку між місією регіону і цілями її досягнення

Конкурентоспроможність регіону пов'язана зі здатністю регіональної економічної системи задовольняти запити і потреби населення на своїй території

Третя

Наявність видів ресурсів (природних, матеріальних і трудових)

Конкурентоспроможність регіону асоціюється з розмірами і запасами власних ресурсів.

Отже оцінка конкурентоспроможності регіонів припускає використання концепцій конкурентоспроможності. Досягається така оцінка за допомогою угруповання, виявлення ознаки і сутності концепцій.

Література:

•1.     Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Київ: КНЕУ,  2004, 275 с.

•2.     Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства. Київ: Центр навчальної літератури,  2006, 384 с.

 

e-mail:ariana_85@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>