XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Панова Г.В. СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МАРКЕТИНГУ

Панова Ганна Володимирівна
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського

СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МАРКЕТИНГУ

Сучасні умови господарювання, які характеризуються високою динамічністю зовнішнього та мінливістю внутрішнього середовища, жорсткою конкуренцією, потребують використання стратегічного підходу в управлінні підприємством. Технологією, що покликана підвищити ефективність інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень в області маркетингу та гнучкість системи управління маркетинговою діяльністю підприємств, забезпечити розвиток та підтримку конкурентних переваг підприємства, є стратегічна діагностика.
Діагностичний підхід, перш за все, передбачає визначення характеру порушень сфери господарської діяльності, в якій відбуваються відхилення від нормальної відносної динаміки різних процесів, які виражаються через темпи змін відповідних показників.
Діагностика (від грецької diagnosis – розпізнавання) передбачає визначення суті й особливостей проблеми на основі всеохоплюючого аналізу із застосуванням певного набору принципів і методів його проведення. У процесі діагностики визначаються стратегічні проблеми підприємства і причини їх виникнення.
Також, діагностику розглядають як етап дослідження проблемної ситуації функціонування будь-якого об’єкта на основі проведеного моніторингу. Вона спрямована, як правило, на дослідження причинно-наслідкових зв’язків у виникненні певної проблеми та формуванні узагальнюючого висновку стосовно її подолання.
Стратегічна діагностика розглядається як засіб організації управління на основі систем діагностичних показників, які дозволяють визначити причини неефективної стратегічної поведінки на ринку, розробити програми відновлюваних заходів і стратегії досягнення цілей. Стратегічна діагностика також сприяє корегуванню нових проблем, які виникають на підприємстві в результаті зміни та впливу зовнішніх факторів.
Метою діагностики є встановлення стану об’єкту за допомогою реалізації комплексу дослідницьких аналітичних процедур.
Завданнями діагностики є:
• обґрунтування заходів, управлінських рішень, спрямованих на налагодження діяльності всіх складових елементів системи і способів їх реалізації;
• зменшення впливу небажаних відхилень критеріальних значень.
Цілями стратегічної діагностики є:
• своєчасне розпізнавання ознак і природи стратегічних проблем;
• подолання небажаних наслідків та локалізація стратегічних проблем;
• розробка стратегій досягнення цілей підприємства;
• здійснення контролю за процесом реалізації стратегій та досягнення цілей.
Створення структури та складу систем діагностичних показників є основою побудови стратегічної діагностики. Розробка, обґрунтування та вибір системи діагностичних показників відбуваються на етапі стратегічного планування та закріплюються на етапі стратегічного контролінгу. Вибір структури діагностичних показників групуються таким чином, щоб чітко були видні залежність показників та наслідки прийняття стратегічних рішень.
Для вищого керівництва та власників підприємств стратегічна діагностика є засобом отримання достовірної якісної інформації про стратегічні можливості і є основою для введення в дію особливих методів та механізмів менеджменту.
До актуальних проблем використання стратегічної діагностики в управління підприємствами можна віднести:
• створення структури і складу діагностичних систем показників;
• відсутність інформації про ринки, на яких працює або планує працювати компанія: якщо для фінансово-економічного аналізу все знаходиться в корпоративній інформаційній системі, то данні про ринки або важкодоступні, або взагалі відсутні;
• створення інформаційного забезпечення стратегічної діагностики;
• розуміння взаємозв’язків господарчої системи та засобів використання показників та ін.
Отже стратегічна діагностика допомагає оцінити ефективність стратегії підприємства, зрозуміти стратегічну позицію підприємства в кожному з напрямків його діяльності, оцінити сильні та слабкі сигнали, які поступають з внутрішнього та зовнішнього середовища. Інформація, отримана в ході такої діагностики, здійснює неоціниму підтримку керівнику в процесі формування стратегії підприємства.
Література:
1. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, 2007. – 307с.
2. Корецький М.Х., Дігтяр А.О., Дацій О.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240с.
3. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. Посіб. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 336с.
4. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник – К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2008. – 514с.
5. Портна О.В. Контролінг: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 240 с.

e-mail: a.panova@inbox.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>