XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Парасенко Ю.Г. БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

студентка, Парасенко Ю.Г.

Криворізький технічний університет 

м. Кривий Ріг

БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Банкрутство є невід'ємним елементом ринкової економіки, що означає нездатність підприємства вчасно та в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів та розрахуватися з бюджетом. Тому вивчення питання ймовірності виникнення банкрутства є дуже важливим для ефективного функціонування суб'єктів господарювання.

Питання сутності банкрутства підприємства та методик його діагностики розглядалися в працях таких зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів, як Е.Альтман, Р.Ліс, Р.Таффлер, Т.В. Барковська, М.О. Кизим, О.В. Кобзарев,  Л.О. Лігоненко, Т.В. Лівошко.

Найповніше поняття «банкрутства» наводиться в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.99 р., який визначає банкрутство - це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури [1].

Справа про банкрутство порушується арбітражним судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати і не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку [2].

Причинами банкрутства можуть бути як зовнішні, що виникають за межами підприємства, так і внутрішніми, що залежать від керівництва підприємства. В умовах нестабільної економіки, яка спостерігається в Україні, зовнішні чинники більше впливають на нестабільність підприємств ніж внутрішні. В Україні найбільш характерними чинниками, що впливають на ймовірність банкрутства підприємств є несвоєчасні розрахунки, що приводять до збільшення заборгованості, жорстка кредитна політика банків щодо позичальників, зміни в економічній політиці держави та податковому законодавстві, зростання цін на матеріальні ресурси та енергоресурси, некомпетентність керівництва, його невміння орієнтуватися в умовах ринкової економіки.

Найбільш відомими методами визначення ймовірності банкрутства підприємств є: 1) моделі оцінки ймовірності банкрутства на основі Z-критерію Альтмана; 2) модель Р.Ліса; 3) прогнозна модель Таффлера; 4) модель Фулмера; 5) модель Спрінгейта; 6) модель оцінки ймовірності банкрутства малих і середніх підприємств Конана і Гольдера; 7) модель Чессера; 8) вітчизняна двох- та чотирьохфакторна  модель прогнозування ймовірності банкрутства; 9) коефіцієнт Бівера.

Більшість моделей є зарубіжними і їх використання на українських підприємствах може давати неточні результати. Тому результативним було б використання вітчизняних моделей, що дасть змогу більш точно визначити ймовірність банкрутства та вчасно подолати симптоми кризи для збереження платоспроможності та ефективного функціонування підприємства.

Але серед вітчизняних моделей небагато таких, які можна було б використовувати, оскільки вони не враховують галузевих особливостей розвитку підприємств та притаманних їм форм організації бізнесу і в цілому особливостей вітчизняної економіки. Тому вони носять більш теоретичний характер.

В умовах вітчизняної економіки на українських підприємствах доцільним буде використання універсальної дискримінантної моделі і коефіцієнта Бівера, з метою своєчасного виявлення тенденцій до формування незадовільної структури балансу. З більш широкої точки зору можливе використання аналізу фінансового стану підприємства.

Література:

•1.  Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.99 р.

•2. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб-ник. - К.: КНЕУ, 2000. - 412 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>