XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Парфенова Н.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Парфенова Н.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Розробити напрямки підвищення якості життя населення регіону не можливо без врахування низки факторів, що формують її на регіональному рівні. Відбір і дослідження факторів формування якості життя населення в регіоні дасть змогу глибше пізнати природу цього явища, з’ясувати рушійні сили її формування в регіоні, визначити основні завдання та розробити ефективні заходи концепції підвищення якості життя населення регіону.
На сьогоднішній день у дослідженнях українських та зарубіжних вчених виділено ряд факторів, що впливають на формування якості життя населення. Проте поза увагою залишається питання виявлення факторів, що визначають її формування на регіональному рівні. Вивчення та узагальнення їхнього досвіду дасть можливість розробити класифікацію факторів формування якості життя населення регіону, за допомогою якої можна буде оцінити особливості формування якості життя населення регіону, встановити суб’єктивну оцінку умов життєдіяльності в регіоні та обґрунтувати пропозиції щодо принципів, завдань і заходів концепції підвищення якості життя населення регіону.
Найчастіше серед факторів формування якості життя розглядають соціально-економічний розвиток регіону. Проте по своїй суті він виступає скоріше за все чинником, що впливає на рівень життя. У його структурі виділяють: економіко-географічне положення, природно-кліматичні умови, природно-ресурсний потенціал, демографічний потенціал, структуру населення, структуру і спеціалізацію господарства, фінансову забезпеченість, тип соціально-економічного розвитку регіону. Безперечно даний фактор також є рушійною слою формування якості життя населення, оскільки він дає об’єктивну оцінку якості життя.
Деякі із науковців виділяють лише ті фактори, що мають сприятливий або негативний влив на формування якості життя населення. Наприклад, на зниження якості життя вливають низький рівень оплати праці, ріст безробіття (особливо довготермінове безробіття), тривала заборгованість із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, соціальних виплат і т.п. Вважаємо, що обидві ці сторони впливу факторів мають розглядатися при визначення факторів формування якості життя населення регіону.
Н.А. Горєлов наголошує на тому, що рівень і якість життя населення необхідно розглядати як систему, що функціонує в певному соціально-економічному середовищі і взаємодіє з іншими системами [1, С. 79]. Саме тому науковцем розроблено класифікацію факторів, що впливають на рівень і якість життя населення регіону, на основі системного підходу.
У даній класифікації Н.А. Горєловим усі фактори згруповано за внутрішнім та зовнішнім впливом на рівень і якість життя населення регіону. Серед зовнішніх факторів виокремлено [1, С. 80]: економіко-географічне положення; природно-кліматичні умови; природно-ресурсний потенціал; демографічний потенціал і структура населення; структура і спеціалізація господарства; фінансове забезпечення; тип (рівень) соціально-економічного розвитку регіону.
До внутрішніх факторів науковцем віднесено: доходи населення; споживання і видатки населення; грошові заощадження, майно і житло; співвідношення рівня доходів і вартості життя; соціальна диференціація населення; малозабезпечені верстви населення; характеристика стану галузей соціальної сфери.
Такий підбір факторів є неповним, оскільки формує об’єктивний аспект якості життя, тому слід було ще врахувати фактори, що формують суб’єктивну оцінку цього явища.
Зазначимо, що універсальну класифікацію факторів формування якості життя населення розробити важко, оскільки дана категорія є складною і багатогранною та має властивість змінюватися з часом, так як змінюються матеріальні та духовні потреби населення регіону. Незважаючи на це, спробуємо розробити власну класифікацію факторів формування якості життя населення регіону з врахуванням наведених вище класифікацій факторів та орієнтуючись на те, що вирішальним фактором є потреби населення. Адже, вони мають чітко виражений регіональний характер, що обумовлюється етнічним складом населення, соціально-економічним розвитком регіону, рівнем доходів, вартістю життя в регіоні тощо. Саме можливість їх задовольнити впливає на самооцінку населення щодо задоволеності власним життям в межах певної території та й в Україні загалом.
У зв’язку із цим пропонуємо власну класифікацію факторів формування якості життя населення регіону, згідно якої фактори поділяються: 1) за змістом (економічні, соціально-демографічні, медичні, природно-географічні, екологічні, релігійні, нормативно-правові, інформаційні); 2) за оцінками якості життя (об’єктивний аспект; суб’єктивний аспект); 3) за характером впливу (позитивний, негативний); 4) за структурою якості життя (якість населення; якість середовища проживання; якість дозвілля і відпочинку; якість функціонування); 5) за напрямком впливу (зовнішні, внутрішні); 6) за часом дії (постійні, тимчасові).
Таким чином, на формування якості життя населення у регіоні впливає низка факторів, а розроблена автором їх класифікація дасть можливість глибше дослідити та оцінити їх комплексний вплив на формування якості життя населення, що допоможе розробити дієву в сучасних умовах концепцію підвищення якості життя населення регіону.
Література:
1. Политика доходов и качесто жизни населения / Под ред. Н.А. Горелова. – СПб.: Питер, 2003. – 653 с.

e-mail: parfenova.nv@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>