XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пащенко Л.І. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ІНТЕГРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ У ПІДГОТОВЦІ ДИЗАЙНЕРА ІНТЕР’ЄРУ

Пащенко Лілія Іванівна

аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ІНТЕГРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ У ПІДГОТОВЦІ ДИЗАЙНЕРА ІНТЕР'ЄРУ

Пріоритетність принципів демократизації, спрямованої на гуманізацію освітянського простору, що зазначені у Національній доктрині розвитку освіти України у 21 столітті, зумовлює пошук нових педагогічних технологій для сучасної системи професійної підготовки фахівців.

Практика засвідчує відсутність в мистецтві таких самодостатніх досліджень, у яких було б представлено формування знань та розвиток професійно значущих умінь і навичок студентів у процесі вивчення образотворчого мистецтва - саме як інтегруючого елемента майбутньої професійної діяльності дизайнерів інтер'єру.

Освітньо-професійний рівень випускника художньо-дизайнерського факультету вузів визначається системою вимог до інтелектуальних якостей майбутнього дизайнера інтер'єру. Такими інтелектуальними якостями випускника повинні бути: професійне художньо-дизайнерське мислення; практично-дійовий розум; професійна спостережливість; оперативна творча пам'ять; кмітливість; гнучкість, рішучість, оригінальність, ясність думки та розвинуте мислення. Модель процесу пізнання-навчання повинна бути спрямована на розвиток наступних інтелектуальних властивостей: довгострокову художню пам'ять, системність, логічність і довідність думки, її глибину, широту; самостійність, критичність мислення в творчій професійній діяльності.

Специфічна система ознак, що характеризує рівень інтелектуального розвитку студента та його ступінь відповідності до вимог рівня професійної підготовки, визначається наступними компонентами: емоційно-вольові якості, професійно-значущі знання, професійно-значущі навички, загально педагогічні, методичні та художні уміння майбутнього дизайнера інтер'єру.

На заняттях образотворчого мистецтва, формуються загальні професійно-значимі знання, навички й уміння. Значну увагу необхідно приділити формуванню загальних художньо-дизайнерських знань випускника, що забезпечують уміння планувати, здійснювати процес управління своєю діяльністю і проводити корекцію та регуляцію системи взаємовпливів.

Процес навчання образотворчого мистецтва за програмою дозволяє здійснювати дидактичну підготовку майбутніх спеціалістів в тому разі, коли студенти будуть спрямовані викладачами на оволодіння досвідом передачі та обміну діяльністю, адекватну змістом викладання програмного матеріалу.

Готовність до професійної діяльності  залежить також від рівня володіння технічними прийомами зображення, володіння методами майстерності, вільного використання засобів виражальної мови образотворчого мистецтва, знань процесу й закономірностей дизайнерської діяльності. Концептуальна ідея такого підходу зумовлюється положенням про те, що будь-який професіоналізм неможливий без ремесла, яке забезпечує свободу у вираженні творчого задуму (художнього, методичного, дизайнерського) [1, c. 47].

Всебічне професійне вивчення образотворчого мистецтва є важливим завданням навчання в процесі художньо-дизайнерської підготовки студентів.

Образотворча грамота є основою всіх видів пластичних мистецтв і навчання цій грамоті - першочергова проблема підготовки дизайнера інтер'єру.

Придбання найбільш значних, глибоких професійних знань і образотворчої грамоти здійснюється на заняттях академічним навчальним малюнком та живописом при вивченні зображальних, образно-виражальних засобів, основних положень та закономірностей.

Значна роль у формуванні образотворчої грамоти відводиться комплексному підходу. Система графічної підготовки повинна охоплювати всі дисципліни художнього циклу, які включають елементи багатопланового навчання студентів образотворчій грамоті. Такими дисциплінами, що розглядають питання системної образотворчої підготовки є малюнок, живопис, пленер (навчально-творча практика), історія мистецтв, перспектива, пластична анатомія, композиція, художньо-прикладна графіка, моделювання, декоративно-прикладне мистецтво, методика образотворчого мистецтва, дизайн та інші предмети за навчальним планом кожної спеціальності. Встановлення міжпредметних зв'язків на будь-якому етапі навчання студентів образотворчій грамоті дозволяє вільно, ефективно і якісно реалізувати принцип комплексності, системності на заняттях з дисциплін художнього циклу [2, c. 113].

Принцип системності фахової підготовки на заняттях з дисциплін художнього циклу, в тому числі на заняттях малюнком та живопису, повинен реалізовуватися через філософське усвідомлення освітньо-професійних проблем, дизайнерських процесів та результатів художньої творчості в області пластичних мистецтв.

Таким чином, вивчення дисциплін з образотворчого мистецтва озброює студента професійними знаннями, необхідними для роботи в усіх стильових напрямках історичного і сучасного інтер'єру, що в майбутньому надасть йому можливість зайняти гідне місце на ринку праці. Дослідження взаємозалежності формування фахових знань майбутніх дизайнерів інтер'єру є актуальним не тільки з погляду педагогічної діяльності, воно має загальнолюдське культурно-інформаційне значення.

Література:

1. Карцер Ю. М. Рисунок и живопись: Учеб. Пособие. - 3-е изд. стер. - М.: Высш. шк., 2000.

2. Художня освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку: Матеріали науково-практичної конференції. К., 1998.

 

e-mail: water--lily@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>