XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пашивкіна К.В., Погрібна О.В. ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Пашивкіна К.В., Погрібна О.В.   

Кременчуцький національний університет імені  Михайла Остроградського

ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У  СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ  

В розвитку професійної освіти відбуваються істотні зміни щодо рівня підготовки майбутніх фахівців володіння іноземними мовами, значення набувають практичні навички, які передбачають знання іноземної мови ділового професійного спілкування в усному й писемному мовленні, вміння використовувати їх у професійній діяльності. Поліпшення якості іншомовної підготовки студентів технічного вищого навчального закладу, забезпечення її практичної спрямованості з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних випускників на світовому ринку праці, вимагають подальшого вдосконалення організації навчального процесу в технічних вищих навчальних закладах. На практиці, у професійній діяльності, майбутній інженер повинен активно співпрацювати із зарубіжними партнерами, представниками різних культур і рівнів професійної компетентності; мати уявлення про новітні науково-технічні досягнення в своїй виробничій сфері, використовуючи при цьому іншомовні джерела інформації [1; c.120]. Саме від іншомовних комунікативних здібностей і знання іноземної мови залежить успіх його професійної діяльності. У зв'язку з цим однією з основних цілей вищої технічної освіти повинна стати іншомовна, інтеркультурна підготовка студентів. Проблемам, пов'язаним з іншомовною професійною освітою, присвячено праці М. Багдасаряна, Н. Валєєвої, у яких дається аналіз підходів до проблеми вивчення іноземних мов, розглядається такий вид педагогічної діяльності, як навчання техніки вільного спілкування, відбір змісту освіти і диференційований підхід до розробки моделей мовної поведінки фахівців різного профілю [2; с.25]. Загальновідомо, що володіння іноземною мовою не тільки розширює кругозір і загальний інтелектуальний рівень фахівця, але є інструментом, необхідним для вирішення певних професійних проблем, невід'ємним компонентом професійної компетентності майбутніх інженерів.

На сучасному етапі володіння іноземною мовою, що забезпечує навчально-наукове та професійне спілкування, часто розглядається як другорядне, таке, що базується на загальному володінні мовою. Проте, в зв'язку з тим, що ставлення до мови спеціальності поступово змінюється, видається велика кількість підручників та посібників, орієнтованих на професійне спілкування. Вивчаються такі підсистеми мови, як науковий стиль, усна наукова мова, лексико-граматичні особливості мови конкретної спеціальності.  Система ж професійно спрямованого навчання іноземній мові майбутніх інженерів забезпечить якісне засвоєння цієї дисципліни та її ефективне використання в  професійній діяльності фахівців, якщо вона базується на системному підході та діалектичному поєднанні інваріантного та професійно спрямованого змістовних компонентів курсу іноземної мови; принципі професійної спрямованості, його функціях,  вимогах та й правилах; взаємодії принципу професійної спрямованості з такими принципами навчання: гуманізації, єдності навчання й виховання, мотивації навчання; програмно-цільовому підході, який забезпечує спрямованість цілей, змісту, форм, методів й засобів навчання іноземній мові, діяльності викладачів та студентів щодо підготовки до майбутньої професійної діяльності.

Література:

1. Абрамович Г.В. Суть іншомовної компетентності як мети та результату професійної технічної освіти // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні  науки. - Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2005. - № 4.

2. Волченко О.М. Особливості здібностей студентів до професійного        оволодіння іноземною мовою // Наука і освіта - 2004: матеріали VII      Міжнародної науково-практичної конференції. - Т. 42: Сучасні методи викладання Дніпр.: Наука і освіта, 2004.- с.25-26.

pashivkina@meta.ua, oks-pogrebnaya@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>