XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пашивкіна К.В., Скоробогатова Т.І. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Пашивкіна К.В., Скоробогатова Т.І.                   

Кременчуцький національний університет  імені  Михайла Остроградського

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Нові підходи щодо навчання іноземній мові вимагають розвитку навичок самостійної роботи. Значимість організації самостійної роботи студентів визначається такими тенденціями сучасного навчального процесу як динамізм, здатність постійно поновлювати знання самостійно, диференціація навчання. Не достатньо лише індивідуалізувати навчальний процес, потрібно цілеспрямовано формувати навички та вміння самостійної роботи у студентів. Задача формування самоосвітньої компетенції вимагає виявлення компонентів самостійної діяльності студентів з іноземної мови, які впливають на майбутні професійні знання, навики та вміння, контролювати процес їх формування [1].         Професійна спрямованість э обов'язковою умовою  і  одним з пріоритетних мотивів організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. Будь-яка діяльність повинна бути мотивованою декількома мотивами. Один з мотивів є ведучим, а решта - додатковими. Однак в процесі навчальної діяльності вони можуть змінюватись місцями в залежності від поставленої мети певного виду діяльності [2, с. 11]. Професійна спрямованість практичних занять з іноземної мови дозволяє розвивати комунікативні навички студентів, які є необхідними для їх майбутньої професійної діяльності. Соціально-комунікативні вміння також можуть бути змістом самостійної роботи студентів. Якщо розглядати особливості самостійної роботи в процесі мовної практики на заняттях та поза аудиторний час, то слід зазначити, що керування та контроль над самостійною роботою передбачає безпосередній вплив викладача. Спочатку він є джерелом інформації, потім стає організатором та координатором виконання самостійних завдань студентами й комунікативними формами викладення результатів такої діяльності.

Контроль самостійної роботи є невід'ємним елементом керування навчальним процесом. Це є  важливою умовою підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів. Контроль сприяє визначенню об'єму, рівня та якості знань засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів в навчанні, та результатів, які вимагають подальшого доопрацювання в процесі навчання.                                                                                          Одним з компонентів системи контролю над самостійною роботою студентів є організаційний - забезпечення студентів на протязі навчального року графіками індивідуальних консультацій, планами практичних занять, методичними розробками тем для самостійного опрацювання, переліками першоджерел. Для ефективного виконання завдань самостійної роботи необхідним моментом є допомога студентам опанування методики раціонального використання бюджету часу, основам самостійного викладення результатів роботи з використанням інформаційних технологій. Ефективність контролю над самостійною роботою студентів забезпечується також модулями, які охоплюють вивчений матеріал з теми чи розділів. Це дає можливість визначити рівень підготовки студентів, уточнити знання термінології предмета з певної теми.                                                                                                     Заходи контролю та умови, які сприяють реалізації самостійної роботи  повинні передбачати забезпечення кожного студента інформаційними ресурсами (спеціальною літературою, прикладними програмами, електронними навчальними посібниками), методичними матеріалами, контролюючими матеріалами (тестами), консультаціями викладача, можливістю обговорення теоретичних чи практичних результатів діяльності, отриманих студентами самостійно (конференції, олімпіади, конкурси). З метою фіксації результатів з іноземної мови контроль самостійної роботи студентів здійснюється на протязі семестру за такими формами  як  усне опитування, доповіді, анотування та реферування фахової літератури іноземною мовою, творчі роботи, колоквіуми, поточне тестування та інші. В процесі контролю й оцінювання самостійної роботи студентів слід враховувати такі показники: предметна оцінка, складність виконаних завдань, творча активність, термін виконання певного завдання, та якщо робота виконувалась в групі - процент вкладу в основний проект. Отже критеріями оцінювання самостійної роботи студента з іноземної мови є рівень засвоєння мовного матеріалу, вміння використання його на практиці, сформованість навчальних вмінь загального характеру, чітке викладення думок як в усній так й в писемній формі, оформлення результатів самостійної роботи відповідно вимог. Отже, система контролю самостійної роботи студентів в процесі вивчення іноземної мови  сприяє формуванню самоосвітньої компетенції студентів та вимагає розробки нових форм й методів організації самостійної роботи.

Література:

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов М-во образования Республики Беларусь. Могилев. 1998.                                        

2. Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в вузе. Харьков. 1991.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>