XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пасічник Я.В., к.е.н. Гарбар Ж.В. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Пасічник Я.В.

Науковий керівник - к.е.н., доцент Гарбар Ж.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  Однією з головних функцій ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства, яка б відповідала цілям функціонування підприємства в ринкових умовах, підпорядковуючись реалізації цілей стратегії розвитку підприємства, при цьому враховуючи мінливі умови макро- та мікросередовища, є розроблення фінансової стратегії.

Фінансова стратегія підприємства має вписуватися в розроблення стратегії розвитку підприємства, бути адекватною її цілям і завданням.

Для фінансової стратегії, як і для стратегії розвитку підприємства, характерні три основні відмінні параметри: необоротність, перманентність і довгостроковість наслідків. Тобто, з її реалізацією змінюється потенціал підприємства і стає неможливим повернення до минулого стану.

Перманентний характер виявляється у тому, що підприємство постійно перебуває у стані розроблення, коригування, реалізації своєї стратегії. Перманентність стратегії визначається мінливістю ділового світу, партнерів, конкурентів, нестабільністю підприємницького клімату, ринкової ситуації.

Стратегічні і фінансові цілі тісно переплітаються і найчастіше їх зміст взаємообумовлений.

Фінансова стратегія підприємства - є перш за все складовою стратегії розвитку підприємства і відноситься до функціональної стратегії. При цьому цілі функціональної фінансової стратегії визначаються пріоритетними завданнями фінансового менеджменту за конкретний період часу і пов'язані з реалізацією функцій фінансів (регулювальної, розподільної, контрольної).

Для розроблення фінансової стратегії необхідно, щоб цілі фінансового розвитку реалізовували місію та цілі стратегії розвитку, з одного боку, і не суперечили цілям інших функціональних стратегій, з другого. Тому у різних господарських ситуаціях і на різних рівнях управління підприємством фінансова стратегія може виступати в ролі регулювальної, розподільної, контрольної, оскільки означені критерії поєднуються в ній одночасно.

Складний економічний характер категорії фінансової стратегії підприємства виявляється у її цілях. Мається на увазі поєднання стратегічних орієнтирів зі змістовною сутністю фінансів і взаємозалежних з ними категорій капіталу, кредиту, грошей, ціни. Участь цих категорій дозволяє враховувати, з одного боку, специфіку фінансової діяльності підприємства, а з другого боку - рівні створення й упровадження стратегії. Тобто фінансова стратегія підприємства на різних рівнях управління підприємством різна за своїми цілями. Вони зумовлені різними стратегічними орієнтирами рівнів управління, а також відмінними одна від одної функціями фінансових категорій.

Значення фінансової стратегії підприємства підсилюється зростанням ролі фінансових відносин у змінних умовах ринкового середовища, ускладненням функцій фінансових менеджерів та підвищенням інтенсивності праці й відповідальності фінансистів. Такий параметр стратегії підприємства в сучасних умовах динамічного й складного розвитку економіки природно трансформується в автономну складову - фінансову стратегію підприємства. Причинами є соціально-економічні, політичні, екологічні та інші фактори.

Фінансова стратегія підприємства характеризує різні відносини між суб'єктами ринку у фінансовій сфері. Вона визначає поведінку підприємства на ринку, формування його (підприємства) ринкової позиції, використання фінансових ресурсів (фондів) залежно від стану, а також застосування грошово-кредитних інструментів. Ці передумови дозволяють розглядати фінансову стратегію підприємства як економічну категорію.

Цілі й завдання фінансової стратегії підприємства як економічної категорії визначаються фінансовою природою, економічними відносинами між суб'єктами ринку (між підприємством і державою) з приводу формування й використання фінансових ресурсів. Характерною особливістю фінансової стратегії є її зв'язок із загальнодержавними фінансами на макрорівні та фінансами підприємства на мікрорівні. Фінансова стратегія підприємства як економічна категорія недостатньо досліджена у вітчизняній та західній економічній літературі.

Особливе місце фінансової стратегії зумовлено також природою головних економічних категорій - фінансів, грошей, кредиту - як фундаменту її побудови. Рух цих категорій підпорядковується законам розвитку ринку, їх участь у відтворювальному процесі універсальна через виконання ними розподільної, регулювальної та контрольної функцій для будь-якого бізнесу, які визначають особливий статус усіх похідних від них категорій, і фінансової стратегії підприємства зокрема.

Причини незацікавленості з боку дослідників до фінансової стратегії як економічної категорії можуть бути дві: або значення і роль фінансової стратегії як економічної категорії не настільки значне, або така постановка проблеми, власне кажучи, неправомірна, а фінансова стратегія як економічна категорія не має права на існування.

необхідність виокремлення фінансової стратегії як складової при розробленні стратегії розвитку підприємства зумовлена:

- диверсифікованістю діяльності великих підприємств, зокрема у сенсі охоплення ними різних ринків;

- глобалізацією фінансового ринку, зростанням ринку капіталу;

- потребами пошуку джерел фінансування стратегічних проектів і всього комплексу стратегічної виробничо-господарської поведінки;

- можливістю одержання конкурентних переваг за рахунок нематеріальних активів; необхідністю врахування інтересів усіх зацікавлених осіб (працівників, контрагентів, власників, кредиторів, менеджерів);

- наявністю єдиної для всіх підприємств головної цілі при виборі стратегічних орієнтирів - максимізації фінансового ефекту.

Розроблення фінансової стратегії підприємства є актуальним питанням сьогодення як з наукового, так і з практичного погляду. За допомогою розробленої фінансової стратегії підприємство:

- визначає напрям діяльності, який забезпечить стабільне фінансове становище;

- виявляє вплив сукупності зовнішніх та внутрішніх умов (факторів), при цьому увага приділяється механізмам економічного та фінансового регулювання діяльності підприємства, напрямам розвитку фінансових ринків, фінансовому становищу конкурентів, їх впливу на стратегічні цілі та завдання підприємства;

- аналізує та оцінує фінансові можливості, використання фінансових ресурсів, визначення (вишукування) джерел фінансування діяльності підприємства; фінансове планування в різних тимчасових розрізах; складання бюджетів підприємства;

- забезпечує чіткий взаємозв'язок між стратегічними і тактичними цілями підприємства і контролює реалізацію стратегії розвитку та кожної її складової.

Отже, можна зробити висновок, що ефективно керувати фінансами підприємства, лише спираючись на раніше нагромаджений досвід у швидкозмінних умовах ринку та зростаючої конкуренції, стає дедалі складніше. Кількість проблем щодо управління фінансами на підприємстві зростає, основні умови господарювання змінюються частіше, ніж сформовані стратегії розвитку підприємств та фінансові стратегії досягають цілковитого втілення, тому виникає потреба у більш поглибленому розгляді питання щодо розроблення фінансової стратегії та вдосконалення існуючих теоретичних положень згідно з новим динамічним підходом.

 

e-mail: bo_tanika@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>