XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Паскар І. О., Савчук О. І., Скляр Є. В. ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЯК ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ ОДНОГО З ВАРІАНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Паскар І. О., Савчук О. І., Скляр Є. В.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЯК ОБ'ЄКТИВІЗАЦІЯ  ОДНОГО З ВАРІАНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

         В умовах конкурентного економічного середовища максимальні можливості підприємства визначаються не максимальними можливостями випуску продукції, а спроможністю підприємства передбачити потенційні зміни в зовнішньому середовищі та готовністю гнучко реагувати на них. Все це можливо тільки за допомогою наявності інформації.

Сучасні умови ведення бізнесу характеризуються зростаючим рівнем невизначеності, мінливістю внутрішнього і зовнішнього середовищ, що спонукає підприємства адекватно реагувати на них. Зважаючи на це, потрібно налагодити чітку систему стратегічного планування на підприємстві, яка може бути ефективною лише при впорядкуванні збору й обробки інформації [4].

Значна частина інформації, яка збирається й опрацьовується українськими підприємствами, має описово-історичний характер і стосується минулої діяльності. Для того, щоб бути корисною для процесу прийняття стратегічних управлінських рішень, інформація має фокусуватися на тих аспектах, які найбільше впливають на діяльність підприємства [1].

Значний доробок в дослідження даної теми внесли такі вчені-економісти як Б. Живко [1], М.Л. Данилович-Кропивницька [1], В.М. Заяць [2], К.Л. Положенцева [3],    С.С. Тригоб'юк [4].    

Метою дослідження є обґрунтування об'єктивної необхідності використання стратегічної інформації у діяльності підприємств.

В межах теорії прийняття рішень важливим є саме оцінка корисності інформації, яку можна класифікувати як корисну, нейтральну або дезінформацію. Тобто, виокремлюється такий вид діяльності, як інформаційний вплив. Для того, щоб зрозуміти суть інформаційного впливу на прийняття рішень, необхідно визначитися з основним поняттям, розкриття змісту якого необхідне для опису самого інформаційного впливу - інформація [2].

Інформація - це складова системи стратегічного планування, основною метою якої є забезпечення швидкого мобільного збору й обробки інформації, подача її у зручному вигляді для прийняття стратегічних управлінських рішень [3].

Економічна інформація - інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну та використання матеріальних благ, корисні сфери економіки, які відображають через систему натуральних, трудових і вартісних показників планову й фактичну виробничо-господарську діяльність і причинний взаємозв`язок між керуючим і керованим об`єктами. Економічна інформація використовується на всіх рівнях управління [1].

В інформаційній підсистемі системи стратегічного планування інформація має характерні особливості. Основною ознакою ідентифікації інформації як стратегічної є її використання для прийняття стратегічних управлінських рішень. Тобто навіть інформація оперативного характеру може бути стратегічною, якщо в подальшому використовуватиметься у процесі стратегічного аналізу.

Ознаки типової стратегічної інформації:

- інформація стосується тривалого періоду, як правило, довгострокового;

- має визначальний вплив на місію організації, її стратегічні цілі;

- є дуже важливою, оскільки охоплює фундаментальні засади, причини

існування організації та можливі напрямки її розвитку;

      - має складну природу, тому що описує складні стратегічні проблеми [1].

Підсистема інформаційного забезпечення стратегічного управління повинна включати:

- збір поточної комерційної інформації;

- внутрішню звітність;

- аналіз комерційної інформації;

- здійснення кон'юнктурних досліджень;

- аналіз і виділення стратегічних зон господарювання і стратегічних господарських центрів регіонального комплексу.

Варто зазначити, що суб'єктами підсистеми інформаційного забезпечення стратегічного управління, крім підприємств, повинні бути спеціалізовані інформаційно-дослідницькі фірми, відповідні регіональні органи управління, інформаційно-дослідницькі та обліково-аналітичні центри різних форм власності [3].

Отже, інформаційний вплив можна назвати складною діяльністю, яка включає різні елементи, координація яких дозволяє ефективно його проводити й отримувати необхідний результат. Інформаційний вплив є настільки тонким механізмом, що елемент творчості в пошуках шляхів впливу на управління виробництвом, реалізацію, зберігання товарів чи надання послуг залежно від сфери діяльності суб'єкта господарювання є дуже великим.

Впровадження інформаційних систем у системі стратегічного планування діяльності підприємств сприятиме покращенню адаптивності, гнучкості й мобільності підприємств. Для вирішення стратегічних проблем неможливо задати чіткий алгоритм, на основі якого проектується автоматизована система. За допомогою інформаційної підсистеми можна буде відслідковувати і фіксувати зміни.  

Інформація на сучасному етапі розвитку набуває все більшого значення, стаючи запорукою як підприємницької свободи, тим, за допомогою чого можна орієнтується в сучасному бізнесі-життті.

Література:

1. З.Б. Живко, М.Л. Данилович-Кропивницька. Інформаційна основа прийняття стратегічних управлінських рішень /З.Б. Живко, М.Л. Данилович-Кропивницька// Актуальні проблеми економіки - 2008. - №10. - С. 69-79.          

2. В.М. Заяць. Роль інформаційних технологій у формуванні стратегічного мислення менеджера/ В.М. Заяць// Актуальні проблеми економіки - 20089. - №6. - С. 280-288.                                                                        

3. К.Л. Положенцева. Удосконалення інформаційного забезпечення системи стратегічного управління регіональним АПК / К.Л. Положенцева// Актуальні проблеми економіки - 2009. - №10. - С. 255-259.              

4. С.С. Тригоб'юк. Інформаційна складова системи стратегічного планування діяльності підприємств/ С.С. Тригоб'юк// Актуальні проблеми економіки - 2010. - №10. - С. 288-300.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>