XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пастернак І., Гнідан В.І. СТАН ОБОРОТНИХ АКТИВІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Пастернак Ірина

Науковий керівник Гнідан В.І.

Буковинська державна фінансова академія

СТАН ОБОРОТНИХ АКТИВІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В сучасних умовах розвитку економіки України та її інтеграції у світове економічне співтовариство необхідні нові підходи до управління економікою на всіх рівнях. Особливе значення має управління на підприємстві, а саме його ліквідністю, платоспроможністю, прибутковістю. Тому дослідження сучасного стану управління оборотними активами є надзвичайно актуальним на сучасному етапі.

Проблему управління оборотними активами розглядали такі економісти, як М. Д. Білик, І. О. Бланк, С. Ф. Голов, А. М. Карбовник, В. П. Савчук, О. О. Терещенко, Н. М. Ушакова, В. В. Бочаров, В. В. Ковальов, М. Н. Крейніна, В. Е. Леонтьєв, Є. І. Шохін, Є. Ф. Брігхем, Р. Брейлі, Ван Хорн, С. Майєрс.

Метою статті є оцінка сучасного стану управління оборотними активами підприємств, на основі дослідження тенденцій їх формування в цілому о економіці України.

Насамперед для удосконалення сучасного стану оборотних активів підприємств України потрібно прослідкувати тенденції їх формування, а також визначення факторів, що на них впливають. Для цього доцільним є аналіз обсягів оборотних активів разом з обсягами активів, зобов'язань та ВВП.

За останні роки тенденції змін обсягів активів підприємств відображають їх постійне зростання (табл. 1). Проте тенденція зростання характерна як оборотним, так і необоротним активам. Обсяги необоротних активів змінилися від 932,72 до 1749,24 млрд. грн., обсяги оборотних - від 899,83 до 1893,02 млрд. грн.

На ріст обсягів активів можуть впливати як позитивні, так і негативні фактори. До першої групи належить зростання кількості підприємств в економіці України, що пов'язано з необхідністю залучення додаткових господарських засобів, перехід України до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і, як наслідок, до нових методів оцінки необоротних та оборотних активів, виділення у балансі підприємств у складі необоротних та оборотних активів нових статей, розвиток фінансового ринку та, в результаті, надання можливостей підприємствам здійснювати довгострокові та поточні фінансові інвестиції.

Таблиця 1

Обсяги активів підприємств України в 2006 - 2010рр.

млрд.грн.

Роки Активи
Всього у т.ч.
Необоротні активи Оборотні активи
2006 1832,55 932,72 899,83
2007 2480,78 1253,82 1226,96
2008 3217,38 1552,06 1665,32
2009 3643,17 1749,24 1893,93
2010(станом на 30.09.10) 2691,73 1313,52 1378,21

 

До другої групи факторів можна віднести неадаптованість України до ринкових умов господарювання і, як наслідок, наявність необґрунтованих розмірів запасів через неефективне управління ними, інфляційний вплив на економіку країни, що призводить до необхідності переоцінки основних засобів та матеріальних оборотних активів, зниження платоспроможності вітчизняних підприємств, що супроводжується зростанням такої складової оборотних активів як дебіторська заборгованість.

Як бачимо на рис.1. поступово обсяги активів збільшуються, також можна спрогнозувати, що у 2010 році дана тенденція продовжувалась. Причому майже для всіх років характерним є те, що темпи зростання оборотних активів перевищують темпи зростання необоротних. Дану ситуацію можна пояснити, з одного боку недостатністю коштів у підприємств на оновлення технічної бази, і, як наслідок, мінімальними вкладеннями в основні засоби, а з іншого - формуванням надмірних залишків виробничих запасів з метою мінімізації інфляційних впливів, надмірних залишків готової продукції через непостійність обсягів попиту, необґрунтованих розмірів дебіторської заборгованості, яка виникає у результаті вчасного невиконання зобов'язань покупцями.

image00116.png

        Рис. 1. Динаміка обсягів активів та їх приросту у 2006-2010рр.

 

Незважаючи на те, що обсяги активів, в т. ч. оборотних та необоротних зростають, значення коефіцієнта, що характеризує відношення ВВП до їх обсягів постійно коливається.

Аналізуючи динаміку даного показника (табл.2) можна помітити, що у 2007 році порівняно з 2006 роком ВВП у розрахунку на 1 гривню вартості активів, зменшилась. Це відбувалося внаслідок переоцінки основних засобів та матеріальних оборотних активів, оскільки ВВП продовжував зростати.

Водночас цікавою є та тенденція, що у відсотковому співвідношенні обсяги необоротних та оборотних активів дорівнюють приблизно 50%. Співвідношення між необоротними та оборотними активами відіграє важливу роль у процесі управління оборотними активами.

 Таблиця 2

Динаміка ВВП України та активів підприємств у 2006 - 2010рр.

Роки ВВП, млрд. грн. Активи, млрд. грн. Співвідношення ВВП і активів
Всього З них оборотних ВВП до всього обсягу активів ВВП до обсягу оборотних активів
2006 54,42 1832,55 899,83 0,030 0,060
2007 72,07 2480,78 1226,96 0,029 0,059
2008 94,81 3217,38 1665,32 0,029 0,057
2009 91,33 3643,17 1893,93 0,025 0,048
2010 108,59 -- -- -- --

 

З одного боку, нестача оборотних активів призводить до періодичних збоїв у роботі підприємства, зниження ліквідності та зниження його фінансової стабільності, з іншого, нестача необоротних - до невиконання запланованих обсягів виробництва, недостатності обладнання та робочих приміщень і, в результаті, до погіршення економічного потенціалу підприємства. Разом з цим, надмірний обсяг оборотних активів зумовлює наявність у підприємства тимчасово вільних, недіючих активів, надлишкові витрати фінансування, в результаті - зниження прибутку підприємства; а надмірний обсяг необоротних - до погіршення рівня їх корисного використання та зниження вартості підприємства.

Тому оптимізація структури необоротних та оборотних активів вимагає врахування галузевих особливостей, тривалості операційного циклу підприємства, врахування оцінки позитивних та негативних особливостей функціонування цих активів.

Виявлені тенденції зумовлюють необхідність використання таких підходів до управління цими активами, які б відповідали ринковим умовам господарювання, враховували особливості функціонування підприємств України, використовуючи іноземний досвід, які б могли забезпечити ефективність такого управління. Одним із пріоритетних завдань є створення умов для стабільної ліквідності та платоспроможності суб'єктів господарювання .

 

image00117.png

Рис. 2. Динаміка обсягів активів підприємств 2006-2010рр.

 

Стан поточної платоспроможності визначається обсягом грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємств на будь-яку дату порівняно з розміром платіжних зобов'язань та платежів, які на цю дату необхідно здійснити. Стан ліквідності характеризує можливість суб'єктів господарювання виконувати зобов'язання з повернення позичкового капіталу за рахунок наявних обігових активів, та час, потрібний для цього. Тому доцільним є порівняння величини оборотних активів з поточними зобов'язаннями.

Співвідношення між поточними активами та поточними зобов'язаннями підприємств України представлено у табл.3.

Відношення поточних активів до поточних зобов'язань показує скільки гривень поточних активів припадає на одну гривню поточних зобов'язань.

В високо розвинутих країнах оптимальною є така ситуація, коли значення цього показника знаходиться в межах 1,5. У Німеччині, наприклад, середнє значення показника покриття по промислових підприємствах (друга назва даного показника) становить 1,35. Однак по деяких галузях він є меншим цього значення: будівництво 1,12, оптова торгівля - 1,25, харчова промисловість - 1,15.

Таблиця 3

Співвідношення оборотних активів та поточних зобов'язань підприємств України в 2006-2010рр.

Роки Оборотні активи, млрд. грн. Поточні зобов'язання, млрд. грн. Співвідношення між оборотними активами та поточними зобов'язаннями
2006 899,83 774,54 1,16
2007 1226,96 1021,61 1,20
2008 1665,32 1449,43 1,15
2009 1893,93 1705,41 1,11
2010(станом на 30.09.2010) 1378,21 1235,39 1,12

 

У фондомістких галузях показник ліквідності третього ступеня суттєво перевищує середній рівень: металургія - 1,7, електротехніка - 1,8 - 0,9, автомобілебудування - 2 - 2,1. В Україні за останні 5 років значення цього показника коливається в межах 1,11 - 1,20 [5]. Одним з чинників, що впливає на коефіцієнт покриття, є темпи приросту оборотних активів та поточних зобов'язань. Так, у випадку перевищення темпів приросту оборотних активів над темпами приросту зобов'язань ліквідність підприємства зростає. Результати аналізу свідчать, що за період з 2006 по 2010 рік спостерігається перевищення темпів приросту зобов'язань підприємств, порівняно з їх поточними активами. підтверджує нестабільність в управлінні оборотними активами вітчизняних підприємств та зумовлює необхідність його удосконалення.

Отже, для поліпшення стану оборотних активів вітчизняних підприємств потрібно розробляти сучасні механізми управління грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями, дебіторською заборгованістю, запасами. Важливо застосовувати портфельний підхід до управління оборотними активами, дебіторською заборгованістю, поточними зобовязаннми, впроваджувати узгоджених сучасних методик управлінн грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиціями та водночас використовувати  такі методи логістичного управління запасами, які б відповідали специфіці функціонування українських підприємств.

 Використані джерела

•1.              Статистичний щорічник України за 2006 рік / Державний комітет статистики України / за ред. О. Г. Осауленка. - К. : Консультант, 2007. - С. 551.

•2.              Статистичний щорічник України за 2007 рік / Держкомстат України; [за ред. О. Г. Осауленка ; відп.за вип. П. П. Забродський]. - Київ : Консультант, 2008. - 571 с.

•3.                Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України ; [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. Н. П. Павленко]. - К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2009. - 566 с.

•4.                Статистичний щорічник України за 2009 рік / Державний комітет статистики України ; [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. Н. П. Павленко]. - К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. - 566 с.

•5.              Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч . посібник. /О.О. Терещенко// К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.

•6.              www.ukrstat.gov.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>