XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пастух І., Руснак Л. СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Пастух Інна, Руснак Лариса

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м.Чернівці

СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

На сучасному етапі розвитку економіки України велика кількість вітчизняних підприємств знаходиться в кризовому становищі. Тому перед підприємствами постає актуальна задача формування ефективної стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства з метою протидії загрозам зовнішнього та внутрішнього походження.

Можна сформулювати таке визначення: економічна безпека фірми (підприємства, організації) - це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливом.[1, с.401] Головною метою забезпечення економічної безпеки підприємства є досягнення максимальної стабільності  його функціонування, а також створення основи  для подальшого  зростання його економіки  навіть за  наявності   об'єктивних та суб'єктивних  факторів, що несуть загрози. Кожне підприємство у період своєї діяльності, у ринкових умовах, може пережити  низку фаз: стан нормальної діяльності, відродження нормальної діяльності, передкризовий стан та кризовий стан. Розробляються, на кожному з цих етапів, відповідна стратегія й використання відповіді їй специфічні тактильні прийоми у господарській діяльності підприємства, розробляється відповідна система його виживання. [2 с.111]

Окремою складовою в системі економічної безпеки  є фінансова безпека, проблеми якої позначаються на будь-якій галузі національного господарства. Основним довгостроковим напрямом державної політики у сфері фінансової безпеки є забезпечення фінансової стабілізації в країні. [3 с.25]

Для оцінки рівня економічної безпеки підприємства у світовій практиці розроблена й використовується загальна концепція. Складовою частиною економічної безпеки підприємства є екологічна безпека, яку можна подати у вигляді функції: F(z, g, m)→min. Де z-витрати на доходи для отримання екологічних норм; g-втрати від штрафних санкцій за порушення екологічних норм; m-втрати від закриття доступу для продукції підприємства інших держав з жорсткішними нормами екологічної чистоти продукту.[2 с.113]

      Інтелектуальна й кадрова складова - належний рівень економічної безпеки у великій мірі залежить від складу кадрів, їхнього інтелекту та професіоналізму. Інформаційна складова - належні служби підприємства виконують певні функції, які в сукупності характеризують процес створення та захисту інформаційної складової економічної безпеки. Технологічна складова полягає у ступіні відповідності застосовуваних на підприємстві технологій найкращим світовим аналогам по оптимізації витрат. Правова складова полягає в усебічному правовому забезпечення діяльності підприємства, дотриманні чинного законодавства. Правову небезпеку становлять:

- недостатня правова захищеність інтересів підприємства в договірній та іншій діловій документації;

- низька кваліфікація працівників юридичної служби відповідного суб'єкта господарювання та помилки у підборі персоналу цієї служби;

- порушення юридичних прав підприємства і його працівників;

- навмисне чи ненавмисне розголошенння комерційно важливих відомостей;

- порушення норм патентного права. [4]

          Існують такі задачі економічної безпеки підприємства:

- забезпечення технологічної незалежності та високого рівня конкуренто- 

спроможності техгологічного потенціалу;

- забезпечення безпеки життя та здоров'я співробітників підприємства, захисту  

його майна;

- забезпечення захисту від промислового шпигунства;

- забезпечення фінансової стійкості та незалежності підприємства;

- забезпечення екологічної безпеки підприємства;

- забезпечення якісної правової захищеності усіх аспектів діяльності

підприємства;

- забезпечення високого інтелектуального потенціалу підприємства;

- забезпечення найбільш продуктивного використання корпоративних

ресурсів;

  - забезпечення високої ефективності інноваційного управління підприємством;

  - забезпечення необхідного рівня інформаційного-аналітичного забезпечення. [5]

Таким чином, при прийнятті рішення щодо використання того чи іншого підходу до формування стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства необхідно враховувати всі зазначені аспекти. В цілому ж для формування якісної системи забезпечення безпеки підприємства варто використовувати комплексний підхід, за якого будуть максимально враховані всі економічні інтереси підприємства. Це дозволить забезпечити виконання корпоративної стратегії, а відповідно й стратегії економічної безпеки.

Література:

•1.  Економіка підприємства: Підручник/ За заг. Ред. С. Ф. Покропивного, - Вид. 2-е, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528с.

•2. Актуальність проблеми економіки №8 (26), 2003, Н.П. Фокіна, В.І. Бокій.- Економічна безпека підприємства найважливіша складова фінансової стійкості.

•3.  Міщенко С.Г. Аналіз процесів забезпечення фінансової безпки регіону / С.Г. Міщенко // Тези ІV Всеукраїнської конференції з проблем економічої кібернетики. Донецьк, 2000- с. 24-27.

•4.  http://www.refine.org.ua/pageid-1391-1.html

5.  http://www.rusnauka.com/6_NITSB_2010/Economics/59832.doc.htm.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>