XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пастушок Т.О. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Пастушок Тетяни Олегівни

Буковинська державна фінансова академія

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Інтеграційні процеси, які стрімко протікають у реальному світі на різних рівнях його ієрархії і охоплюють всі сфери життя сучасного суспільства, являють собою складне і багатогранне явище, що характеризуються різноманітністю причин і наслідків його здійснення. Українська зовнішня політика має чітку спрямованість: одним із  найважливіших її пріоритетів визначено інтеграцію в європейські структури, зокрема Європейський Союз. Разом з тим Україна повністю усвідомлює важливість гармонійних двосторонніх відносин зі своїми сусідами та активної участі в регіональних організаціях.

Інтеграційні процеси, які стрімко протікають у реальному світі на різних рівнях його ієрархії і охоплюють всі сфери життя сучасного суспільства, являють собою складне і багатогранне явище, що характеризуються різноманітністю причин і наслідків його здійснення. Українська зовнішня політика має чітку спрямованість: одним із  найважливіших її пріоритетів визначено інтеграцію в європейські структури, зокрема Європейський Союз. Разом з тим Україна повністю усвідомлює важливість гармонійних двосторонніх відносин зі своїми сусідами та активної участі в регіональних організаціях.Актуальність обраної теми полягає в тому, що на сучасному етапі при ринковій економіці все більшими обсягами зростає виробництво товарів і послуг, які в свою чергу спрямовані й на експорт , а інтеграція України надасть змогу ефективніше працювати в даній сфері.

Даною тематикою займалося досить багато вчених, як вітчизняних так і закордонних. Так, наприклад, питанням співпраці України та ЄС займалися Білоус А.О., Гринева В.Б., Гугель А.С., Копійка В.О., Шинкаренко Т.М., Ляшенко О. та професор Вашингтонського університету Ружмон Д. [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Питання інтеграції України до Єдиного Економічного Простору висвітлюють своїх працях вчені Драч І.П. та Мошес А. [7, 8].

Метою дослідження є виявлення переваг та недоліків співпраці нашої країни з ЄС, НАТО та її інтеграція до Європейського Економічного Простору.

Інтеграція України до ЄС є досить не простим питанням, адже вона відбувається уже досить тривалий період, хоча і зрозуміло, що даний процес не може проходити швидко, однак 13 років це великий проміжок час. На сьогодні Україна співпрацює з ЄС в таких галузях та напрямках як: промисловість; гірничодобувна та сировинна промисловість; наука й техніка; освіта і навчання; сільське господарство; енергетика; цивільна ядерна галузь; охорона довкілля; транспорт; космічна промисловість; поштові послуги і телекомунікації; охорона здоров'я і безпека, працевлаштування та соціальний захист; туризм; митна справа; економіка; боротьба з незаконним обігом наркотичних речовин; культура. Взагалі, інтеграція нашої країни до ЄС повинна сприяти реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин.

Членство в ЄС відкриє шлях до колективних структур спільної безпеки Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій з європейськими державами у сфері контролю за експортом і нерозповсюдження зброї масового знищення, дозволить активізувати співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, наркобізнесом тощо [9, с.26].

Якщо ж розглядати торгівельно-економічну сферу, то в цьому випадку інтеграція до ЄС матиме досить позитивний характер, а саме може сприяти розширенню ринків збуту для української продукції та стати основним торгівельним партнером. Завдяки цьому, відповідно, поліпшаться й умови доступу українських експортерів на окремі товарні ринки нових членів ЄС, внаслідок переважного зниження рівня тарифного захисту і підвищення рівня конкурентного середовища в країнах-кандидатах.

Співпраця України та ЄС є досить важливим питанням для нас, про це свідчить той факт що 31,4% всього обсягу імпортованих товарів і послуг займає саме імпорт з даних країн. Найбільшими імпортерами для України у сфері послуг з країн ЄС за результатами 2010 року були Кіпр (27%), Сполучене Королівство(23%)  та Німеччина(10%) .

Якщо ж розглядати по окремих статтях послуг то слід зазначити що вагому частку імпорту та експорту послуг займала саме сфера туризму, саме дана галузь приносить значну частку доходів до бюджету країни. Однак, аналізуючи дану сферу, слід зазначити, що у 2010 році туризм в Україні скоротився на 16%.  Загальні  витрати  громадян  з  країн  ЄС, які  відвідали  Україну,  скоротилися  удвічі  порівняно  з  попереднім  роком.  Частка  витрат  нерезидентів  з  країн  співтовариства  зменшилася  у  звітному  році  до 28.5% . Причинами таких змін стали результати та наслідки світової економічної кризи, яка завдала удару по багатьох країнах та їх економічних ситуаціях. Після даного удару по національній економіці значно підвищились ціни на більшість товарів та послуг, що спричинило таку ситуацію, що туристичні послуги є дорожчими порівняно з іншими країнами.

Що ж до експорту та імпорту товарів за 2010 рік, то тут найперспективнішими для співпраці є  Німеччина, Італія та Польща. Найбільше з цих країн було імпортовано в Україну таких груп товарів, як: продовольчі товари та сировина для їх  виробництва; промислові вироби; чорні й кольорові метали та вироби з них. Як на мене, то найпріорітетнішими  країнами-контрагентами є Польща та Німеччина,саме вони сприяють економічному розвитку нашої країни.

Однак, як відомо, в будь-якої медалі існує дві сторони, тому крім переваг інтеграції в ЄС існують і недоліки. Зокрема, даний процес по впливає на податкову систему, а саме відбудеться перехід до єдиної митної системи та відбудеться збільшення рівня тарифного захисту щодо низки товарів українського експорту. Такі  зміни призведуть і до скорочення обсягів традиційного українського експорту до ЄС внаслідок часткової переорієнтації товаропотоків між нинішніми та новими членами ЄС.

Отже, питання інтеграції України до ЄС залишається відкритим і до того ж представники ЄС стверджують що двері ЄС залишаються відчиненими для України, однак і дату вступу ніхто не називає. На сьогодні дані відносини набули широко практичного характеру, що якнайбільше сприяють вступу України до ЄС.

Процес інтеграції України до ЄЕП є набагато складнішим питанням, пояснюється це тим, що нині існують чимало аргументів проти вступу нашої країни, які ґрунтуються на економічних, геополітичних і соціальних наслідках відповідного процесу для України.

Аналізуючи думки українських та зарубіжних експертів щодо угоди, які розглядаються з двох протилежних точок зору, вважається, що прихильники вступу України до ЄЕП наголошують на майбутніх економічних перевагах нового пострадянського інтеграційного проекту. В якості невід'ємного позитиву трактується можлива уніфікація цін на енергоносії, транспортні перевезення в рамках країн-учасниць, що може знизити виробничі затрати в Україні[8].

Можна також виокремити низку економіко-політичних наслідків для України в разі повноцінного вступу до ЄЕП. Зокрема це може стосуватися того, що «Україні потенційно доведеться «ділитися» суверенітетом з «єдиним регулюючим органом ЄЕП, якому на основі міжнародних договорів делегують частину своїх повноважень»» [1].

Отже,як бачимо, і дана інтеграція не є ідеальним напрямком для розвитку економіки України.

Щодо питання співпраці України та НАТО, то слід зазначити, що воно нині стоїть досить гостро і багато вчених та політичних діячів розглядають дану співпрацю по-різному. Дійсно, однозначно розглядати це питання не можна. Перспективи членства України в НАТО передусім залежать від того, чи зуміє Україна довести правдивість свого європейського вибору, чи вона й надалі коливатиметься між Росією та Європейським союзом. Однак, як на мене, не потрібно забувати про те що співпраця з Росією є досить перспективним напрямком зовнішньоекономічної діяльності. Демократичні перетворення українського суспільства, вдосконалення системи державного адміністрування, піднесення вітчизняної економіки, професіоналізація нашої армії на шляху до НАТО є, безумовно, позитивними процесами, хоча вони відбуваються повільно, складно, навіть боляче та на деяких етапах можуть трактуватися неоднозначно. Нині в суспільстві існує думка про негативні наслідки такої співпраці, однак, здебільшого це спричинено ідеями політичних опонентів.

Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що Україні необхідні інтеграційні процеси, однак вони повинні відбуватися помірними темпами, щоб не «шокувати» економіку. Я вважаю, що Україні необхідне членство в НАТО та в ЄС, адже це є перспективними напрямками для держави в цілому.

Література:

•1.  Білоус А.О.  Політико-правові системи: світ і Україна/ Білоус А.О. -  К. : АМУПП - 1997 - 200с.

•2.  Гринев В.Б. Гугель А.С. Потерянное десятилетие - контуры новейшей     комплексной и экономической истории  Украины / Гринев В.Б., Гугель А.С.- К: Монографія : МАУП - 2001 - 432с.

•3.  Копійка В.О., Шинкаренко Т.М.  Європейський Союз: заснування і етапи становлення/ Копійка В.О., Шинкаренко Т.М.   -  К.: видавничий дім "Ін Юре", 2001. - 448с.

•4.  Ляшенко О. Відносини України і Європейського Союзу у контексті європейської інтеграції країн Центральної та Східної Європи./ Ляшенко О.: Український історичний збірник. - К., 2001. - С.412 - 429.

•5.  Попович М. А. Європа - Україна: праві і ліві/ Попович М. А - К., 1997 - 108с.

•6.  Ружмон Д. Європа у грі. Шанс європейців. Відкритий лист до європейців: Пер. з фр./ Ружмон Д.  - Львів, 1998

•7.  Драч І.П. Політика: внутрішня і зовнішня / Драч І.П. Посібник . - К, 1997 - 392с.

•8.  Мошес Аркадий, "Украина между Западом и востоком. Взгляд из России", Институт Европы РАН, - Москва. 2004

•9.  Сіденко В. Розширення Європейського союзу на схід: наслідки для України / Сіденко В. // Національна безпека та оборона. - 2009. - №9.  - С 25-29.

•10. Угода про формування ЄЕП // Голос України - 2003-  №11. - С 14-16.

•11. Програма дій Україна - НАТО України [Електронний ресурс] - Режим доступу ; www.mzs.com.ua

•12. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

13.  Платіжний баланс і зовнішній борг України [Електронний ресурс] - Режим доступу:  www.bank.gov.ua

e-mail: Nyuha91@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>