XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Павлова М.Г., Коршунова А.А., Міронцова А.С. ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ВНП ЗА ДОПОМОГОЮ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

Павлова М.Г.,  Коршунова А.А., Міронцова А.С.

Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу «Донецькій національний технічний університет»

ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ВНП ЗА ДОПОМОГОЮ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

В економічних дослідженнях часто вирішують завдання виявлення факторів, що визначають рівень і динаміку економічного процесу. Для достовірного відображення об'єктивно існуючих в економіці процесів необхідно виявити істотні взаємозв'язки й не тільки виявити, але й дати їм кількісну оцінку. Це вимагає розкриття причинних залежностей. Під причинною залежністю розуміється такий зв'язок між процесами, коли зміна одного з них є слідством зміни іншого [1]. Тому актуальним є вивчення зв'язку між економічними процесами для подальшого покращення динаміки розвитку цих процесів. Таку задачу найчастіше вирішують методами кореляційного аналізу.

Метою цієї роботи є визначення впливу на валовий національний продукт (ВНП) України таких соціально-економічних показників, як: експорт, імпорт, фінансові результати діяльності підприємств, кількість наявного населення, зайняте населення, безробітне населення за 2004-2007 рр. [2].

Дана робота присвячена вивченню можливості обробки статистичних даних соціально-економічних явищ методами кореляційного аналізу.

Кореляція використовується для кількісної оцінки взаємозв'язку двох наборів даних, представлених у безрозмірному виді. Коефіцієнт кореляції вибірки являє собою коваріацію двох наборів даних, ділену на добуток їхніх стандартних відхилень.

Економічні дані майже завжди представлені у вигляді таблиць. Числові дані, що містяться в таблицях, звичайно мають між собою явні (відомі) або неявні (сховані) зв'язки [3].

Явно зв'язані показники, які отримані методами прямого рахунку, тобто обчислені по заздалегідь відомих формулах.

Зв'язки ж другого типу (неявні) заздалегідь невідомі. Однак необхідно вміти пояснювати й пророкувати (прогнозувати) складні явища для того, щоб управляти ними. Тому фахівці за допомогою спостережень прагнуть виявити сховані залежності й виразити їх у вигляді формул, тобто математично змоделювати явища або процеси. Одну з таких можливостей надає кореляційно-регресійний аналіз [4].

Взаємозв'язок між змінними необхідно охарактеризувати чисельно. Для цього за методом кореляційного аналізу вводиться коефіцієнт кореляції. Спочатку розраховуються середні значення для кожного параметра. Після чого розраховується коефіцієнт кореляції [5].

Коефіцієнт кореляції r змінюється від -1 до 1. Якщо коефіцієнт кореляції перебуває в інтервалі -1≤r≤0, то між величинами Х и Y існує зворотний кореляційний зв'язок. Якщо між величинами існує прямий кореляційний зв'язок, то коефіцієнт кореляції перебуває в інтервалі 0≤r≤1. Слід зазначити, що значення коефіцієнта кореляції не залежить від одиниць виміру й вибору початку відліку. Це означає, що якщо змінні Х и Y зменшити (збільшити) в K раз або на те саме число С, то коефіцієнт кореляції не зміниться [6].

Розрахувавши коефіцієнти кореляції для усіх даних показників ми отримали наступні результати: між ВНП та експортом коефіцієнт кореляції дорівнюється 0,975, тобто прямий сильний зв'язок; між ВНП та імпортом r=0,999, тобто зв'язок дуже сильний, майже функціональний; між ВНП та фінансовими результатами діяльності підприємств також сильний прямий зв'язок, на що вказує коефіцієнт кореляції r=0,979; між ВНП та кількістю наявного населення r=-0,98, тобто між ними сильний зворотній зв'язок; між ВНП та зайнятим населенням r=0,911 - сильний прямий зв'язок; між ВНП та безробітним населенням r=-0,903, тобто, як і наявне безробітне населення має сильний зворотній вплив на ВНП.

Таким чином, виконавши розрахунки, ми встановили, що на ВНП доволі сильно впливають усі обрані соціально-економічні показники. Однак, в більшому ступені ВНП залежить від імпорту, а з наявним та безробітним населенням ВНП має зворотній зв'язок.

Висновок: в наш час економіка грає велику роль в житті людини, тому необхідно вміти обробляти й аналізувати інформацію про соціально-економічні явища й процеси. Кореляційний аналіз виявляє зв'язок між факторами, що дуже важливо для економічного аналізу. Саме тому для виявлення впливу на ВНП різних показників ми обрали кореляційний аналіз, який є дуже популярний.

Література:

•1. Одинцов И.Д. Теория статистики. -  М., 1998.

•2. Державний комітет статистики України: Офіційний сайт. - Режим доступу: http://www.ukrstat.qov.ua/.

•3.Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т. та ін./ за заг. ред. П.Ю. Буряка, М.В. Римара. - К.: ВД Професіонал, 2004. - 528 с.

•4.Економетрія: Навч.-метод. посіб. / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2001. - 192 с.

•5. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в єкономике: учеб. пособие для вузов / под ред. проф. В.Н. Тамашевича. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 598 с.

•6. Дронов С.В. Многомерный статистический анализ.: Учебное пособие. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. - 213 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>