XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Павлусенко О.В. СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНИХ ВУЗАХ

Павлусенко Олена Василівна

Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНИХ ВУЗАХ

Розглядаючи дане питання, важливо зазначити, що тимчасовий колапс світової економіки, Європейська інтеграція України змушує вищі навчальні заклади, яких останнім часом з'явилося надзвичайно багато, боротися за те, щоб займати лідируючі позиції в списку найкращих вузів країни та світу. Одним з найважливіших показників для визначення рейтингу того чи іншого вищого навчального закладу можна вважати мобільність студентів. Можливість студентів навчатися в двох вузах одночасно, навчання за кордоном в літніх школах, впровадження програм "Work and travel"та "Au-Pair"- все це стало можливим завдяки процесам глобалізації, що відбуваються у світі. З кожним днем все більше і більше людей спілкується англійською мовою. Це пов'язане з тим, що за останні роки в Україні заявилася велика кількість іноземних компаній, більшу частину персоналу яких складають саме іноземці. Сьогоднішнє різке підвищення кількості бажаючих вивчати англійську мову пов'язане з тим, щоб вільно спілкуватися з іноземцями, мати змогу здобути освіту за кордоном, читати іноземну літературу, дивитися іноземні канали, спілкуватися в Інтернеті, знайти високооплачувану роботу в Україні та всебічно розвиватися. Адже досконале володіння англійською мово, за останні роки, стало невід'ємним навиком, яким повинен володіти кожен з нас.

Також важливо зазначити, що зростання вимог до якості іншомовної підготовки пов'язане з великою кількістю бажаючих працювати та недостатньою  кількістю вільних  робочих місць. Отже, однією з найважливіших умов підвищення якості спеціалістів у технічних вузах є максимальна орієнтація всіх навчальних дисциплін, що вивчаються студентами, на майбутню професійну діяльність. Стрімкий розвиток ринкових відносин призводить до тісних і глибоких контактів вітчизняних ділових людей з іноземними партнерами. Отже, потрібні фахівці з міжмовної і міжкультурної комунікації, які б володіли професійно-орієнтованими мовними знаннями і вміннями, а також могли б ефективно працювати з діловими партнерами при укладанні контрактів, організації виставок, ярмарків, налагоджені культурних зв'язків. Основною метою вивчення англійської мови є розширення словникового запасу, удосконалення навичок вільного усного мовлення, розвиток навичок перекладу спеціальної літератури з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну. Задачі курсу повинні бути спрямовані на:

1.Читання.Кожен студент повинен уміти читати й розуміти з повним охопленням змісту  тексти різного спрямування, а також тексти за фахом.   

2.Спілкування. Уміння  вільно вести бесіду є одним з найголовніших навичок, якою повинен оволодіти кожен студент. Адже, часто виникає ситуація, коли студент має хороший словниковий запас,  вільно володіє граматичним матеріалом, а вільно спілкуватися не може з тих чи інших причин. Основна ціль  викладача в даному випадку -  розговорити студента. Студент повинен уміти доповідати, викладати зміст прослуханого тексту, детально викладати іноземною мовою зміст  тексту, прочитаного рідною мовою.

3.Письмове спілкування. Кожен студент, який бажає досконало володіти іноземною мовою повинен також володіти навичками письмового спілкування: уміти писати твори (реферати) на вивчені теми  за спеціальністю чи на базі прочитаних матеріалів, викладати письмово зміст прослуханого тексту, володіти навичками написання ділової документації, знати структуру ділових листів, контрактів, уміти складати документи, необхідні для працевлаштування.

4.Переклад. Навіть, якщо студент не планує у майбутньому працювати перекладачем, все одно повинен оволодіти навичками перекладача. Необхідно вміти перекладати з іноземної мови на рідну та з рідної  на іноземну тексти різної тематики, окремі речення, або зв'язний текст.

        На сучасному етапі інформатизації освіти спостерігається прогрес у появі частинно-методичних підходів до методів навчання з метою вдосконалення загально дидактичних методів викладання окремих навчальних дисциплін, в тому числі іноземних мов. Сьогодні значна увага приділяється таким методам навчання, які здійснюються із застосування навчальних комп'ютерних програм. Засобами реалізації зазначеного підходу слугують комплекси програмно-апаратних засобів (комп'ютер, проектор та сенсорна дошка), які забезпечують можливість організації навчально-пізнавальної діяльності шляхом інтерактивного навчання.

         Отже, розвиток засобів навчання спричинює і розвиток нових методів навчання, відродження тих методів, які не могли бути реалізовані без застосування комп'ютеризованих засобів навчання. До таких методів, яким дали нове життя засоби навчання нового покоління, можна віднести методи „інтерактивного навчання", суттєвою відмінністю яких від методів навчання, які зазвичай застосовуються є: оперативна зміна темпу подання навчального матеріалу, форми подання, модифікації його змісту тощо в залежності від результатів навчання. Можливість здійснення оперативного моніторингу навчання кожного студента і групи в цілому, яку не можна реалізувати без застосування системи комп'ютеризованих засобів навчання, забезпечує стирання відмінностей між індивідуальним навчанням і навчання у складі групи, тобто є додатковим чинником забезпечення гуманізації освіти.

       Інтерактивність передбачає, перш за все, діалог, у ході якого здійснюється взаємодія студента й викладача, можливо опосередкована через програмно-апаратні засоби (комп'ютер) взаємодія студента і автора (авторів) навчальної комп'ютерної програми. Іншою визначальною характеристикою інтерактивності процесу навчання є забезпечення можливості коригування змісту діяльності, або її результатів, як наслідок аналізу діалогу зі студентом. Важливо зазначити, що інтерактивне навчання - це такий вид навчально-пізнавальної діяльності, який реалізується у формі діалогу, з неперервним коригуванням змісту навчання за результатами аналізу діяльності суб'єкту навчання. За умов застосування інтерактивних методів навчання навчальний процес організується так, що практично всі студенти заохочені до процесу пізнання, мають можливість розуміти, про що йдеться мова, здійснювати рефлексію власної навчально-пізнавальної діяльності через оперативне визначення її результатів.                                 

       Останнім часом широке розповсюдження одержали „інтерактивні мультимедіа системи", які є програмно-методичними комплексами, які зберігають і відтворюють: тексти, звук, статичні зображення, анімаційні зображення, відео фрагменти, відповідні засоби відтворення, застосування різних  інформаційних середовищ, що дозволяє  більш ретельно вивчити систему управління усталених форм спілкування іноземних країн.

         Інтерактивні методи навчання можуть бути реалізовані і без використання сучасних засобів навчання, наприклад, у формі евристичної бесіди, фронтального або демонстраційного експерименту, з його безпосереднім обговоренням. Але їх ефективне застосування вимагає від викладача дуже високого рівня професійної майстерності і надто складне для впровадження за наповнюваності навчальних груп.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>