XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пеньова О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ОБЛІКУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

аспірант Пеньова О.В.
Таврійський державний агротехнологічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ОБЛІКУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Входження України до світового економічного простору вимагає адаптації її сільського господарства до вироблених міжнародним співтовариством певних правил і принципів поведінки. Сьогодні зростання сільськогосподарського виробництва повинне відбуватися на якісно новому рівні - на основі екологічно безпечних технологій. Можливості бухгалтерського обліку в умовах виробництва екологічно чистої продукції рослинництва вимагають додаткового вивчення, необхідна аргументація якісно нового підходу до отримання бухгалтерської інформації, яка використовується для управління ефективністю галузі.
Обсяг і якість інформації, яка відображається в бухгалтерських документах, залежить як від завдань, які стоять перед керівництвом, так і від попиту зовнішніх користувачів.
Сьогодні стан інформаційної бази природоохоронної діяльності , на нашу думку, є одним із проявів «витратного підходу» до розгляду екологічних проблем. Тобто, підприємство, здійснюючи виробничу діяльність, забруднює навколишнє середовище і компенсує його у найкращому разі, установкою природоохоронного устаткування. За забруднення ж сплачуються певні суми. Ефект подібної природоохорони обчислюється шляхом співвідношення витрат на природоохорону й прибутку, отриманого від недопущення забруднення.
Подібний підхід до екологічної діяльності ще в 1982 році О. Ф.
Балацким і П. Г. Мірошником був названий неспроможним [1]. Крім того, всі джерела інформації є статистичними документами, які в більшості випадків не заповнюються, вимірювання проводяться не точно, не системно. На відміну від бухгалтерської, така документація не є оперативною базою для керування виробничими процесами, оскільки, як відомо, статистичний облік вивчає явища, що носять узагальнюючий, масовий характер [4]. І, більше того, для цих цілей використається інформація бухгалтерського обліку. Таким чином, формування пакета первинних бухгалтерських документів при виробництві екологічно чистої продукції рослинництва є об'єктивною необхідністю. В основу розробки такої інформаційної бази повинні бути покладені стандарти екологічного виробництва й технологія виробництва продукції.
На основі стандартів організації, яка проводить сертифікацію виробництва, необхідно розробити методичні рекомендації для бухгалтерії екологічного господарства, у яких варто розкрити основні визначення й положення екологічного виробництва. У даних рекомендаціях повинні бути так само зазначені загальні вимоги до техніки, сільськогосподарським машинам, які використовуються на підприємстві, наведений перелік дозволених до застосування препаратів і добрив. Бухгалтер може контролювати дотримання цих вимог по актах приймання-передачі, рахункам-фактурам, актам про використання добрив. Необхідно вказати дозволені агротехнічні прийоми, методи боротьби із хворобами й шкідниками. Їхнє виконання може контролюватися по обліковим листам тракториста-машиніста, нарядам на виконання робіт.
Нами були прийняті наступні організаційні рамки створення системи екологічної бухгалтерської інформації при виробництві екологічно чистої продукції рослинництва: по-перше, ми визначаємо найважливіші екологічні аспекти, які пов'язані з виробництвом продукції рослинництва, наданням послуг, всією господарською діяльністю за умови безперервного підвищення екологічної якості виробничих показників.
Найважливішими екологічними вимогами, що випливають із екологічних стандартів при виробництві продукції рослинництва, є:
• підтримка якості водних ресурсів і повітряного басейну відповідно до встановлених стандартів;
• збереження ґрунту як компонента біосфери й основного засобу виробництва в сільському господарстві;
• одержання продукції оптимальної якості;
• забезпечення умов для безперервного росту родючості ґрунту.
По-друге, проаналізувавши витрати екологічної спрямованості, вважаємо, що удосконалення повинне торкнутися, насамперед, документації, якою оформлюється виконання технологічного процесу виробництва продукції. При цьому сільськогосподарське підприємство розглядається комплексно (з урахуванням впливу один на одного галузей рослинництва й тваринництва).
Таким чином, при виробництві екологічно чистої продукції рослинництва повинно відбуватися оперативне управління процесом виконання робіт і контроль за якістю продукції, які необхідно оцінювати враховуючи вимоги виконання технологічних операцій та стандартів.
Література:
1. Балацкий О.Ф. Теоретические и практические вопросы определения экономического ущерба от загрязнения окружающей среды / О.Ф. Балацкий, П.Г. Мельник – Киев : 1982 – 125 с.
2. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії / Л.С Гринів. Монографія. –Л.: 2001. – 240 с.
3. Єндрес А.. Економіка природних ресурсів. / А Єндрес, И Квернер – 2-е изд. – СПб, 2004. - 109с.
4. Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / В.Ф Палий, Я.В Соколов - М.: Финансы и статистика, 2001. - 279 с.

E-mail: nastya.shurinova@mail.ru


Один комментарий к “Пеньова О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ОБЛІКУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА”

  1. Vladimir:

    Умница только куда уходят певнi суми за забруднення.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>