XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Петращук О.М., Підгірна В.Н. РЕЙДЕРСТВО – ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Петращук О.М.

Буковинська державна фінансова академія

Науковий керівник: Підгірна В.Н.

РЕЙДЕРСТВО - ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

         Питання економічної безпеки являється важливим національним пріоритетом, гарантом державної незалежності України, умовою її прогресивного, мирного економічного розвитку й добробуту громадян. Для сучасного соціально-політичного та економічного стану України дуже важливою є цілеспрямована діяльність держави, усіх рівнів організації законодавчої і виконавчої влади в країні щодо забезпечення економічної безпеки країни та її громадян. Велику небезпеку, яка загрожує суспільству становить рейдерство як процес набуття сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродажем вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити їхньому поверненню законним власникам.

       Актуальність теми дослідження полягає у тому, що характерною рисою новітньої історії розвитку вітчизняного бізнесу є дедалі більша кількість операцій зі злиття й поглинання суб'єктів господарювання, яка часто проявляється у досить агресивній формі. Рейдерство нині поширилось в Україні настільки масштабно, що стало створювати певну загрозу економічному розвитку держави та впливає на суспільно-економічну безпеку підприємства.
        Дослідження проблем економічної безпеки, її загроз, у тому числі і рейдерства проводили такі вітчизняні дослідники, як О. Барановський, Т. Васильців, О. Власюк, В. Волошин, А. Гончарук, Б. Губський, В. Геєць, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, В. Кириленко, Т. Ковальчук, І. Мазур, Ю. Макогон, А. Мокій, В. Мунтіян, А. Сухоруков, М. Флейчук та інші.
     Мета дослідження полягає у розкритті особливостей прояву рейдерства в Україні,а також основні засоби захоплення і поглинання підприємств та його вплив на економічний розвиток держави, визначити основні шляхи подолання

рейдерства в Україні.

       Термін "рейдерство" походить від англійського "raid" (дослівно "набіг", "раптовий напад"). Існують різні погляди щодо трактування сутності терміну "рейдерство". З позиції Міністерства внутрішніх справ України, "рейдерство" - це силове захоплення спірних підприємств, у тому числі на виконання відповідних судових рішень на користь тих чи інших власників [8]. Проте важко визначити, чим застосування сили під час привласнення чужого майна відрізняється від інших злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України.
        Фахівці Служби безпеки України розглядають "рейдерство" як протиправне захоплення акціонерних товариств (у тому числі з державною часткою власності) сторонніми комерційними структурами через міноритарних акціонерів, які діють їх користь [2, 3].
       Автори законопроекту №3300 від 13.03.2007 "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за захоплення підприємств (рейдерство)" визначають рейдерство як замовлення та організацію нападу на підприємство, установу, організацію з метою його захоплення, що потягло порушення його нормальної роботи, а також напад на підприємство, установу, організацію, з метою його захоплення, вчинене організованою групою [1].
   У світовій практиці рейдерством прийнято вважати процес недружнього поглинання одного підприємства іншим, тобто зміну прав власності на підприємство та його активи без згоди власника.
   Основними об'єктами рейдерів є ВАТ (відкриті акціонерні товариства) та ЗАТ (закриті акціонерні товариства), хоча під їх атаки попадають і ТОВ (товариства з обмеженою відповідальність), що є фінансово не стабільними, та в яких існує конфлікт між власниками.
   В нашій державі є два органи влади, які сприяють захисту поглинання підприємств під час здійснення рейдерських атак: Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, до складу якої входять представники всіх органів державної влади, і Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємства.
      Рейдерство, як економічне явище характеризується такими ознаками [3, 190], як:            
         1. Системність, тобто діяльність здійснюється на постійній основі, що  дозволяє розглядати її як особливий вид бізнесу.
     2. Завдання збитків, спроба одержання контролю над активами з боку рейдерів завжди супроводжується завданням збитків особам, під контролем яких колись перебував даний актив.
     3. Несиловий характер дій рейдера. При необхідності впливу на опонентів рейдери прагнуть використовувати законні інструменти надання тиску на контрагентів (судові позови, ініціювання перевірок з боку податкових органів, органів внутрішніх справ і інших структур). Це відрізняє їх від силових підприємців, що тяжіють до насильства (убивство, викрадення людини, заподіяння шкоди здоров'ю та ін.) або загрозам насильства.
       Головна мета рейдера, як і будь-якого підприємця - отримання прибутку. Але досягає він цього не виробництвом певного виду продукції, а перепродажем підприємства, над яким він отримав контроль шляхом «недружнього поглинання». Для розвитку бізнесу в нього потрібно довго інвестувати, а забрати бізнес можна за 5 хвилин, витративши набагато менше грошей.
          В залежності від ступеня відповідності діяльності рейдера закону виділяють [4, 56]:
1) "біле", полягає у застосуванні лише законних механізмів поглинання активів захоплюваного об‘єкта та фактично являє собою процес законної конкурентної боротьби, що на думку деяких експертів, є позитивним явищем, яке стимулює розвиток економіки;
2) "сіре" здійснюється методами, які формально носять ознаки законності, однак при цьому активно використовуються фальсифіковані документи, проводяться збори акціонерів або забезпечується прийняття судових рішень з порушенням встановлених законодавчих норм тощо;
3) "чорне" рейдерство є найбільш криміналізованим і характеризується застосуванням окрім методів "сірого" рейдерства ще й силового впливу для забезпечення виконання вигідних неправомірних судових рішень, примусової зміни керівництва захоплюваного підприємства.
       Аналіз наявних даних про рейдерські процеси в Україні дає підстави стверджувати, що найбільш поширені в Україні "сіре" та "чорне" рейдерство, а першочерговий інтерес для рейдерів представляють три основні групи об‘єктів - нерухоме майно, земля, виробництво.
   Основними причинами поширення рейдерства в Україні є:
- слабкість правової системи;
- недосконалість судової влади;
- корумпованість органів влади;
- відсутність державних інститутів, які б ефективно захищали права власника;
- низький рівень правової культури;
- правовий нігілізм як у суб'єктів господарювання так і представників органів влади;
- сумнівна передісторія приватизації об'єктів тощо.
      На жаль, в  Україні  відсутня  офіційна  статистика  рейдерських  атак.  Хоча за даними громадської організації "Антирейдерський союз підприємців України" протягом 2006-2010 рр. в Україні було організовано 2,5 тисячі рейдерських атак та обсяги незаконних операцій сягають значних масштабів - до 3 мільярдів доларів, результативність рейдерських атак - понад 90 %; середньостатистична норма прибутку рейдера в Україні, за експертними оцінками, становить близько 1000% [6].
     До замовлення та організації рейдерських дій, що призводять до перерозподілу власності, вдаються деякі фінансово-промислові групи України. Зокрема в рамках експертного опитування "Центру дослідження корпоративних відносин", назвали найбільшим українським рейдером бізнес-групу "Приват". За нею йде група "Фінанси та кредит" та "Альфа-груп" [7].
        Основними негативними наслідками рейдерства є:

- дестабілізація роботи вітчизняних підприємств;

- погіршення підприємницького клімату;

- втрата великої кількості робочих місць;

- зниження інвестиційної привабливості України.

     Особливістю української економіки є те, що в нашій країні рейдерство здійснюється не у виробничих, а в спекулятивних цілях: у великих містах підприємство захоплюється переважно заради дорогої нерухомості. При цьому виробництво просто знищується як непотрібне для рейдерів, а країна втрачає унікальні підприємства.

    Нині Україна знаходиться в рейтингу захищеності прав власності на 58-ому місці із 70 країн. До найбільших вітчизняних підприємств, яких атакували рейдери протягом останніх років: ВАТ "Броварський завод будівельних конструкцій", ВАТ "Агрофірма "Провесінь"", АТВТ промислово-торговельна фірма "Сувенір", ВАТ "Столичний", ЗАТ "Допсок", ЗАТ "ДЗЗУ ІЕЗ ім. Є.О. Патона"[6].
       На практиці існують чотири основні способи захоплення підприємства [2, 5-7]: через акціонерний капітал, початком атаки є скупка акцій; кредиторську заборгованість; органи управління; оспорювання підсумків приватизації.
    Рейдери зазвичай мають зв'язки у вищих ешелонах влади або є частиною тієї чи іншої фінансово-промислової групи. Цей феномен української дійсності ще раз підтверджує тезу про те, що українське рейдерство є, насамперед, корупційним переділом власності, а не процесом економічної оптимізації. Так, наприклад, кошти для фінансування великих операцій з недружнього поглинання залучаються на відкритому фінансовому ринку, зокрема через пайові фонди, що спеціалізуються на скуповуванні акцій і наступної реструктуризації неефективно працюючих підприємств.                
     Основними заходами подолання рейдерства в Україні є:
      - в правоохоронних органах і юридичних сферах України дуже мало людей, які дійсно можуть розібратися у суті конфлікту і допомогти розв`язати проблему. Тому сьогодні багато потерпілих бізнесменів об`єднуються, щоб разом захищати свої права;
      - для успішної боротьби з рейдерством необхідно внести низку змін до законодавства, зокрема встановити кримінальну відповідальність за "рейдерську діяльність";
      - незалежна судова система - єдина гарантія запобігання подібним корпоративним конфліктам;
      - ведення прозорої і ефективної діяльності суб'єктів господарювання, які можуть зробити підприємство фактично невразливим до рейдерів. Слід знати, що найчастіше "постраждалими" є ті, що ведуть свій бізнес не зовсім за правилами, внаслідок чого бояться звертатися до правоохоронних органів;
     - широке залучення громадськості й ЗМІ. Рейдерство - це прояв корупції, а корупційні схеми бояться світла.
   Отже, суспільна небезпека рейдерства проявляється у підриві економічної безпеки держави, негативному впливі на міжнародний імідж країни, зниженні її інвестиційної привабливості, оскільки динаміка закордонного інвестування в економіку України визначається насамперед такими факторами, як внутрішня політична стабільність, характер і темпи здійснення ринкових реформ, сприятливі зовнішньоекономічні умови, стабільність економічного законодавства, гарантії недоторканості приватної власності та закордонних вкладень тощо.
Література:

•1.   Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за захоплення підприємств (рейдерство): Законопроект від 13.03.2007 №3300.

•2.   Варналій З.С. Рейдерство як загроза економічній безпеці України в сучасних умовах / З.С. Варналій // Науковий вісник Львівського національного університету внутрішніх справ. - №2. - 2009. - с.2-10.

•3.   Васильчук С.В. Особливості прояву рейдерства в Україні / С.В. Васильчук // Науковий вісник НЛТУ України. - 2009. - Вип. 19.11. - с.189-194.

•4.   Василенко П. В. Обережно: рейдери! / П. В.  Василенко - К.: Знання України. - 2007. - 100 с.

•5.   Каліцінська К.О. Вплив рейдерства на соціальну відповідальність рейдцікавого підприємства / К.О.  Каліцінська// Економіка та держава - 2010. - № 7. - С. 69-70.

•6.   Офіційний сайт Антирейдерського союзу підприємців України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://antiraider.ua/ucp_mod_ucp_ articles_show_170.html

•7.   Офіційний сайт Центру дослідження корпоративних відносин // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.corporativ/.info/?/ analytic/1186/.

•8.   Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/ publish/ article/151697?search_param=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&searchForum=1&searchDocarch=1&searchPublishing=1]


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>