XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Петраш І.М. ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСЬ АНГЛІЙСЬКОГО СЛУЖБОВОГО СЛОВА “FOR” ТА СПОСОБИ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ

Петраш Інна Миколаївна

Національний Авіаційний Університет

м. Київ

ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСЬ АНГЛІЙСЬКОГО СЛУЖБОВОГО СЛОВА "FOR" ТА СПОСОБИ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ

При перекладі текстів з англійської мови на українську виникають численні проблеми з вибором слів через полісемію англійської мови. Контекст відіграє важливу роль при виборі потрібного значення. Контекстуальні значення виникають у процесі вживання слів у мовленні.

Полісемія є результатом семантичних змін, коли одне значення виникає на базі іншого за певними моделями семантичної деривації і пов'язане з останнім відносинами похідності.

Англійська мова виділяється наявністю яскраво виражених ознак аналітичної будови, тому, службові слова в цій мові мають особливе значення, оскільки вони є основними показниками зв'язків між повнозначними частинами мови. Їх призначення - вказувати на ті чи інші відносини між словами повнозначних частин мови, між реченнями чи словосполученнями, або ж, уточнювати граматичні значення повнозначних частин мови [2, c. 75].

Службове слово for є багатофункціональним словом, і воно може використовуватися в мовленні як прийменник, сполучник та постпозитив. Інваріантне значення службового слова for (для, заради), набуває певних відтінків при сполучуваності з різними словами, та в залежності від його позиції у реченні чи словосполученні [1, c. 56].

У нашій роботі ми розглянули випадки перекладу службового слова for на прикладах із книги Дена Брауна "Цифрова фортеця". Порівнявши англійські речення та їх український переклад, ми виокремили наступні особливості його вживання та перекладу, як прийменника: (1) вказівка напрямку руху: As Susan headed for the door, she took a long look down at TRANSLTR [4, c. 25]. - Рушаючи до дверей, Сюзанна затримала погляд на "Транскоді" [5, c. 26]; (2) вираження почуття, схильності, ставлення до людей: Fontaine decided, out of respect for Strathmore, to do the job himself [4, c. 157]. - Із поваги до Стретмора Фонтайн вирішив сам взятися за виконання цього завдання [5, c. 159]; (3) вираження занепокоєння, співчуття, горя, оплакування та турботи: He did not pray for deliverance from death; he did not believe in miracles 24, c. 59]. -Він не молився про уникнення смерті, бо не вірив у дива [5, c. 61]; (4) позначення понять, пов'язаних з торгівлею: The price one pays for celebrity [4, c. 101]. - Це ціна, яку доводиться платити за відомість [5, c. 173]; (5) вираження таланту, здатності, компетентності: It was frustrating, that Hale had the talent for being an asset in Crypto, but he still hadn't grasped the importance of what the NSA did [4, c. 295]. - Шкода, що такий талановитий шифрувальник і досі не розуміє важливості функції, яку виконувало АНБ [5, c. 297]; (6) позначення придатності, корисності, пристосованості, достатності та підготовки для досягнення мети, виконання роботи, операції: The formula was called Digital Fortress and was available for review on the Internet [4, c. 22]. - Ця формула називалась "Цифрова фортеця" й була розміщена в Інтернеті для ознайомлення [5, c. 24]; (7) вказівка певного проміжку часу: He could have stayed here for years [4, c. 43]. - Він міг залишатися тут багато років [5, c. 45]; (8) позначення популярності, слави у зв'язку з певною діяльністю, науковими працями, творами мистецтва тощо: The patio, Jardin de los Naranjos, was famous in Seville for its twenty blossoming orange trees [4, c.  79]. - Цей дворик, Jardin de los Naranjos, був знаний у Севільї за двадцятьма квітучими апельсиновими деревами [5, c. 82]; (9) вираження вибачення, жалю, подяки, винагороди, компенсації та відплати за заподіяну шкоду: It was no wonder Strathmore was busting his ass; if he could pull this plan off, it would make up for the Skipjack fiasco a hundred times over [4, c. 15]. - Не дивно, що Стретмор аж зі шкіри пнувся: якщо його план вигорить, то він мав стократно компенсувати фіаско, пов'язане зі "Стрибунцем" [5, c. 18].

Отже, розглянувши на прикладах випадки вживання службового слова for як прийменника ми можемо сказати, що воно не має сталого ряду еквівалентів, а отже і сталого способу перекладу. Тому, для того, щоб коректно перекласти прийменник for, необхідно проводити аналіз контексту.

Дослідивши випадки використання службового слова for як сполучника, ми можемо зазначити тільки один спосіб його перекладу за допомогою українських еквівалентів тому що, щоб, оскільки, які формують складнопідрядне речення: I aborted your tracer for I thought you were looking for me [4, c. 178]! - Я зупинив роботу твого слідопита, бо думав, що ти шукаєш мене [5, c. 181]!

В якості прийменника, for є елементом досить широковживаної інфінітивної конструкції for+NP+infinitive. Спосіб перекладу полягає у перетворенні англійського речення у складнопідрядне речення: Strathmore knew it would take a few minutes for the coolant to reach the bottom of the hull [4, c. 194]. - Стретмор знав, що охолоджувачу знадобиться кілька хвилин, для того щоб дістатись до нижньої частини корпусу [5, c. 196].

Кількість випадків вживання службового слова for, як постпозитиву, є досить великою. Постпозитив - це словотвірний незмінний елемент, який стоїть після дієслова і утворює з ним єдине смислове ціле (фразове дієслово). Втративши своє дійсне значення, постпозитив змінює, уточнює, доповнює значення дієслова, до якого він належить. Виходячи з того, що постпозитиви в англійській мові зустрічаються у великій кількості, і, вони представляють собою живу продуктивну форму словотвору, полісемантичне службове слово for також може виступати незамінною частиною фразових дієслів: (1) to call for - заходити за чимось: Stratmore will call for the data tomorrow, you should be aware of this [4, c. 143]. -Стретмор зайде за даними завтра, ти маєш про це знати [5, c. 146]; (2) to fumble for - намацувати: She gasped, sat up in bed, and fumbled for the receiver [4, c. 64]. - Судомно вхопивши ротом повітря, вона рвучко сіла в ліжку й намацала рукою телефон [5, c. 65].

Отже, службові слова в сучасній англійській мові відіграють особливо важливу роль у зв'язку з тим, що система словозміни у цій мові не дуже розвинена. Вони привертають увагу дослідників численністю своїх різноманітних значень та сполучуваних функцій, адже семантична неоднозначність у лексиці забезпечує, з одного боку, економність і видимість мовного коду, а з іншого боку, його гнучкість і здатність обслуговувати всі комунікативні потреби для позначення різноманіття світу, пізнаного людиною.

Література:

•1.     Браун Д. Цифрова фортеця: пер. з англ. В. Горбатька. - Х.: Книжковий Клуб, 2011. - 416 с.

•2.   Эпштейн Г. А. Предлоги. Союзы. Словообразование. - СПб.: Каро, 2001. - 238 с.

•3.     Литвин Ф. А. Многозначность слова в языке и речи. М.: Высш.шк, 1984. - 136 с.

•4.     The Concise Oxford Dictionary of current English / Edited by R.E. Allen. - Oxford: Clarendon Press, 1990. - 1452 p.

•5.     Brown D. Digital Fortress. - NY: St. Martin's Press, 1998. - 372 p.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>