XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пілігрім Г. С., Шестопалова Я. І. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ

Пілігрім Г. С., Шестопалова Я. І.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ

Розвиток ринкових відносин супроводжується насиченням ринку різноманітними товарами і послугами. Однак даний процес, поряд з позитивними моментами, неминуче приводить до росту ряду негативних явищ -продажу неякісної і фальсифікованої  продукції. Тому у  сучасних умовах   побудови економіки України  першорядним є правове регулювання соціальних відносин, у тому числі захист  споживачів як  основних учасників ринкових відносин. У період масштабного торгово-економічного розвитку виникла необхідність мати такий інструмент, який би забезпечив відповідальність виробників продукції перед споживачами у якості та відповідності вимогам стандартів та технічних умов. У зв'язку з цим підвищеної актуальності набувають питання захисту прав споживачів товарів, робіт, послуг, які традиційно вважають цивільно-правовим інститутом, тому проблематику захисту прав споживачів розглядають в рамках цивільного права.

Питання захисту прав споживачів широко досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими, серед яких особливо необхідно виділити С. Е. Демського, В. В. Комарова, В.В. Копєйчикова,                      В.А. Будянського,  Л.  Гараняні,  Д.  Любовця та інших.

Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану захисту прав споживачів та розробка шляхів удосконалення законодавства з питань захисту прав споживачів в Україні.

Найважливішими проблемами на українському ринку, з якими зіштовхуються споживачі, залишаються: вільний вхід на ринок товарів як вітчизняного, так і закордонного виробника та їхніх продавців; непогодженість діяльності органів державного контролю та не інформованість споживача про результати їх діяльності ; неповне нормативне забезпечення сфери захисту прав споживачів; відсутність інформаційного забезпечення споживачів про можливі способи обману, підробок тих або інших товарів, що ускладнює компетентний вибір покупцем товарів, виявлення їм при цьому різного роду обману, фальсифікацій за допомогою надійних і доступних  експресних методів. У зв'язку з актуальністю виникаючих проблем сьогодні як ніколи кожному споживачеві необхідні державна підтримка та захист від цих негативних явищ.

В останні роки в Україні простежується тенденція посилення захисту прав споживачів, забезпечення ефективного контролю за якістю і безпекою продукції та усіх видів робіт і послуг, вдосконалення чинного законодавства про захист прав споживачів. Державою та урядом України розроблені та прийняті законодавчі акти стосовно визначення основних напрямів державної та соціальної політики у сфері прав споживачів та їх подальшого розвитку. Безперечно, центральне місце в системі споживчого законодавства займає Закон України "Про захист прав споживачів", норми якого складають основний зміст інституту споживчого права [1, с. 75].

Одним із основних конституційних прав громадянина, реалізація якого вимагає встановлення певних гарантій, є право споживачів на придбання товарів належної якості. У даний час у відносинах з клієнтами актуальним є дотримання вимог, що пред'являються законодавчими актами про захист прав споживачів. Придбання споживачем товару неналежної якості призводить до небажаних негативних наслідків. Для цього законодавством передбачаються відповідні санкції щодо продавців та певний порядок задоволення вимог споживачів. Важливою гарантією здійснення прав споживачів є їх судовий захист. Відповідно до ст. 24 Закону споживачі за власним вибором звертаються до суду за місцем свого проживання, або за місцем знаходження відповідача, або за місцем заподіяння шкоди, або за місцем виконання договору [2]. Жоден із цих судів не вправі відмовити у прийнятті позовної заяви або переслати її до іншого суду з мотивів непідсудності. Вивчення практики розгляду судами справ даної категорії показало, що вони вирішуються в основному правильно. Поряд з цим є випадки неоднакового застосування чинного законодавства, деякі суди допускаються помилок при визначенні підвідомчості та підсудності справ, неповно з'ясовують їх дійсні обставини, не реагують окремими ухвалами на причини правопорушень, вирішують справи невиправдано тривалий час [3].

З метою покращення захисту прав споживачів необхідно не тільки удосконалити нормативну базу, яка повинна охопити усі аспекти даної проблеми, а також   потрібно заохочувати розробку загальних програм освіти та інформування споживачів з урахуванням культурних традицій населення, зобов'язати відповідальні органи через засоби масової інформації публікувати результати порівняльних випробувань, які б містили загальну інформацію про продукт, традиції споживання і особливості виробництва цього товару.

Таким чином, можна зробити висновок, що захист прав споживачів є комплексною, багато аспектною проблемою, яка безпосередньо пов'язана із зміцненням національної безпеки держави та захистом її громадян. В умовах, що склалися, головні напрямки державної політики в галузі захисту прав споживачів повинні обіймати контрольну, профілактичну, ідеологічну, координаційну та інформаційно-аналітичну функції, що забезпечить українським громадянам необхідну підтримку та захист.

Література:  

1. Іваненко Л., Язвінська О. Реалізація права споживачів на придбання товару належної якості // Право України. - 2003. - № 8. - С.73-77.

2. Закон України "Про захист прав споживачів"  від 12. 05. 1991р.

3. http://www.kmu.gov.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>