XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пилипчук О.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АГРОЛІЗИНГУ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

Пилипчук О.В., здобувач

Білоцерківський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АГРОЛІЗИНГУ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

Сільське господарство знаходиться під впливом негативних чинників, які не завжди пов'язані з діяльністю людини. Зважаючи на те, що ризик неотримання прибутку надзвичайно великий, банки неохоче надають кредити аграрним підприємствам, надаючи перевагу галузям з більш швидким оборотом капіталу. Тому нині особливого значення набуває лізингове фінансування як одна з пріоритетних форм інвестування в сільське господарство.

Вагомий внесок у дослідження питань щодо проблеми лізингового фінансування в аграрній сфері економіки присвячені праці таких зарубіжних та вітчизняних вчених: В. Газман, М. Лещенко, Л. Прилуцький, Е. Чекмарьов, Х. Шпітлер, В. Андрійчук, Н. Внукова, П. Гайдуцький, М. Дем'яненко, К. Ковальчук, П. Саблук, Р. Саблук та ін.

Згідно з Cт. 1 Закону України "Про лізинг" лізинг - це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів [1].

Сьогодні лізинг в світовій економіці займає друге місце за обсягом інвестицій після банківського кредиту, тому що він дозволяє користувачам мати широкий доступ до передової техніки і технологій [2, С.22] та можливість придбання племінної худоби спеціалізованих молочних порід. Тому вітчизняні підприємства повинні розглядати лізинг як один із ефективних способів залучення капіталу.

Економічна ситуація, що склалася сприяє розвитку лізингових відносин в Україні, проте існує ряд причин недостатнього поширення лізингового фінансування: порівняна новизна, брак досвіду, недосконалість законодавчої бази, відсутність однозначного трактування [3, С.4].

На наш погляд, основними напрямами розвитку лізингу в Україні є: удосконалення лізингового законодавства, збільшення кількості лізингових компаній, зокрема при банках, заводах сільськогосподарського машинобудування та потужних племінних заводах; підтримка збоку держави за рахунок сплати першого лізингового платежу або компенсації визначеного (встановленого) відсотка по лізинговій угоді.

Незважаючи на стримане впровадження лізингу в Україні, лізингові угоди все ж таки знаходять своє практичне застосування на ринку фінансових послуг, зокрема при придбанні племінної худоби. На жаль, послугами лізингових компаній сьогодні користуються лише підприємства зі значним оборотом капіталу, хоча для підприємств, що спеціалізуються на вирощуванні племінної худоби лізинг є одним із ефективних способів її реалізації.

Відповідно до технологічного процесу оптимальні терміни лізингових угод мають становити: для телиць - не більше 4 років з можливістю річного пільгового періоду (впродовж нього лізингові платежі не сплачуються), для бугайців - на рівні 3-5 років, для бугайців зарубіжної селекції - не більше 3 років. [4, С.79]. Результати наукових досліджень свідчать, що при придбанні племінної молочної худоби на умовах лізингу, необхідно враховувати породу тварини, селекційний статус та рівень продуктивності. Як слушно зазначається в науковій літературі, визначення тривалості лізингового періоду та встановлення вартості угод з лізингу передбачає врахування наступних критеріїв відбору тварин:

•- лише спеціалізована молочна порода (голштинська, швіцька, англерська);

•- молочна продуктивність матері за 305 днів вищої лактації має становити не менше 8000, а матері батька - 10000 кг молока при вмісті жиру не менше 3,9 % і білка - 3,25 %.;

•- селекційний статус бугая та рівень племінної цінності (СІ) (СІ = +700 і вище) [5, С. 119];

Оскільки молочне скотарство залишається технологічно найскладнішою галуззю аграрного виробництва, більш ширше агролізингові угоди використовуються при придбанні багатофункціонального, енергозберігаючого й екологоохоронного технічного обладнання та техніки. Створення ефективної технічної бази на вітчизняних підприємствах є одним із шляхів виведення молочної галузі з кризи, адже значна частина техніко-технологічних ресурсів фізично і морально застаріла. Так, постачання техніки на умовах лізингу допоможе вирішити проблему сучасного оснащення ферми та оновлення і поповнення машинно-тракторного парку підприємства.

На нашу думку, до переваг агролізингу вважаємо за необхідне віднести такі:

- відносини власності жорстко регламентовані нормативно-правовими актами;

- право власності належить лізингодавцю до погашення останнього платежу;

- відносини лізингової угоди виникають за згодою сторін на добровільних засадах;

- гнучка система погашення лізингових платежів;

- податкові пільги для лізингодавця (на об'єкт лізингу нараховується амортизація, за рахунок цього зменшується розмір податку на прибуток);

- лізингові платежі не відносять статті витрат виробництва;

- - можливість придбання сучасного обладнання фермерськими та особистими селянськими господарствами тощо;

При цьому, дослідженням встановлені недоліки агролізингу:

- високі ставки послуг лізингових компаній;

- користувачами лізингових послуг є великі підприємства тощо.

Також слід зазначити, що особисті селянські господарства, які виробляють значну частку продукції у структурі виробництва сільськогосподарської продукції, мають обмежені фінансові можливості і придбання ними необхідних технічних ресурсів практично неможливе. Тому розвиток лізингових відносин повинен бути спрямований таким чином, щоб лізинг став доступним для селян.

Отже, можемо стверджувати, що за нинішніх умов господарювання, коли підтримка з боку держави сільськогосподарських товаровиробників є мінімальною, застосування агролізингу в вітчизняній практиці може стати дієвим інноваційним інструментом залучення капіталу для модернізації процесів виробництва.

Література:

•1. Закон України "Про лізинг". Режим доступу: http://uazakon.com/document/spart73/inx73284.htm

•2.  Подік А.В. Історія виникнення і аналіз розвитку лізингу / А.В. Подік // Агро світ. - 2007. - №14. -С.18-22;

•3.  Ковальчук К.Ф. Методологія вибору ефективного виду лізингової угоди основними учасниками: Монографія / К.Ф. Ковальчук, Л.М. Савчук, І.В. Вишнякова. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2007.- 118 с.;

•4.  Кругляк О.В. Формування економічного механізму лізингу племінних ресурсів / О.В. Кругляк // Вісник аграрної науки, 2005. - № 5. - С. 78-80;

•5. Кругляк О.В. Основні критерії відбору племінних тварин при придбанні їх за лізингом / О.В. Кругляк // Економіка АПК. - 2008. - №2. - С.114-119;


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>