XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пішта Л., Крамская Г.І. ЕКОСИСТЕМА ТА ЗАКОНИ ЇЇ ІСНУВАННЯ

Пішта Лілія

Спеціальність «Економіка підприємства», 1 курс, 111 група

Науковий керівник- Крамская Галина Іванівна

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

м. Чернівці

ЕКОСИСТЕМА ТА ЗАКОНИ ЇЇ ІСНУВАННЯ

       Тема екосистеми зараз є актуальною, адже ми стали свідками глобальної екологічної кризи, яка спровокована діяльністю людини. Коли в середині шістдесятих років двадцятого століття проблеми навколишнього середовища опинилися в центрі уваги світової громадськості, постало питання: скільки часу в запасі у людства? Коли воно почне пожинати плоди зневажливого ставлення до навколишнього його середовищі? Учені розрахували: через 30-35 років. Цей час настав. Разом з тим, останні тридцять років не пройшли дарма: створена більш тверда наукова основа розуміння проблем навколишнього середовища, утворені регламентуючі органи на всіх рівнях, організовані численні громадські екологічні групи, прийняті корисні закони і постанови, досягнуті деякі міжнародні домовленості. [ 4, 187 c.]

           Завданням даної роботи є розгляд впливу людини на екологічні системи під кутом зору відповідності або суперечності дій людини об'єктивним законам існування природних екосистем.

           Вперше термін «екосистема» зафіксував Артур Дж.Тенслі в 1935 р. Пізніше, в 1942 р. Реймонд Ліндеман визначив концептуальні і методологічні основи вивчення екосистем як складних систем, що окреслені в просторі і часі і охоплюють як організми, так і умови довкілля. За визначенням П. Дювіньо і М. Танга, екосистемою в екології позначають найбільш обширну функціональну єдність.

           Екосистемою називають сукупність продуцентів, консументів і детритофагів, що взаємодіють один з одним і з навколишнім середовищем за допомогою обміну речовиною, енергією та інформацією таким чином, що ця єдина система зберігає стійкість протягом тривалого часу.[ 3, 120 c.]

Таким чином, для природної екосистеми характерні три ознаки:
1) екосистема обов'язково являє собою сукупність живих і неживих компонентів;

2) у рамках екосистеми здійснюється повний цикл, починаючи зі створення органічної речовини і закінчуючи її розкладанням на неорганічні складові;
3) екосистема зберігає стійкість протягом деякого часу, що забезпечується певною структурою біотичних та абіотичних компонентів. Прикладами природних екосистем є озеро, ліс, пустеля, тундра, суша, океан, біосфера.

            Більш прості екосистеми входять до більш складно організованих. При цьому реалізується ієрархія організації систем, в даному разі екологічних. [ 1, 203 c.]

           Таким чином, пристрій природи слід розглядати як системне ціле, що складається із вкладених одна в іншу екосистем, вищою з яких є унікальна глобальна екосистема - біосфера. У її рамках відбувається обмін енергією і речовиною між усіма живими і неживими складовими в масштабах планети. Загрожуюча всьому людству катастрофа полягає в тому, що порушена одна з ознак, якою повинна володіти екосистема: біосфера як екосистема діяльністі людини виведена зі стану стійкості.          

           Отже, екосистема є найважливішою структурною одиницею пристроїв навколишнього світу. Основу екосистем складають жива речовина, що характеризується біотичної структурою, і середовище проживання, обумовлене сукупністю екологічних факторів.[ 2, 136 c.]

           Однак ліквідуються в основному наслідки, а не причини ситуації, що склалася. Наприклад, люди застосовують усі нові засоби боротьби з забрудненнями на автомобілях і намагаються здобувати все більше нафти замість того, щоб поставити під сумнів саму необхідність задоволення надмірних потреб. Людство безнадійно прагне врятувати від вимирання кілька видів, не звертаючи увагу на власний демографічний вибух, стирає з лиця землі природні екосистеми.

Закони існування екосистем:

1) природні екосистеми існують за рахунок не забруднюючої середовище дармової сонячної енергії, кількість якої надлишкова і відносно постійна;

2) перенесення енергії та речовини через співтовариство живих організмів в екосистемі відбувається з харчового ланцюга; всі види живого в екосистемі діляться по виконуваних ними функцій у цьому ланцюзі на продуцентів, консументів, детритофагів і редуцентів - це біотична структура співтовариства; кількісне співвідношення чисельності живих організмів між трофічними рівнями відображає трофічну структуру спільноти, яка визначає швидкість проходження енергії та речовини через співтовариство, тобто продуктивність екосистеми;

3) природні екосистеми завдяки своїй біотичній структурі невизначено довго підтримують стійкий стан, не страждаючи від виснаження ресурсів і забруднення власними відходами; отримання ресурсів і позбавлення від відходів відбуваються в рамках кругообігу всіх елементів.

           Основний висновок ясний: системи, що суперечать природним принципам і законам, нестійкі. Спроби зберегти їх стають все більш дорогими і складними і в будь-якому випадку приречені на невдачу.

           Щоб брати довгострокові рішення, необхідно звернути увагу на принципи, що визначають сталий розвиток, а саме:

стабілізація чисельності населення;

перехід до більш енерго і ресурсозберігаючому способу життя;

розвиток екологічно чистих джерел енергії;

створення маловідходних промислових технологій;

рециклізація відходів;

створення збалансованого сільськогосподарського виробництва, що не виснажує грунтові і водні ресурси і не забруднює землю і продукти харчування;

збереження біологічного розмаїття на планеті.

Література:

1. Небілих Б. «Наука про навколишнє середовище: Як влаштований світ?»: У 2 т. - М.: Світ, 1993.- 256 с.

2. Одум Ю. «Екологія»: У 2 т. - М.: Світ, 1986.- 234 с.

3. Реймерс Н. Ф. Охорона природи навколишнього середовища і людини: Словник-довідник. - М.: Просвіта, 1992. - 320 с.

4. Стадницький Г. В., Родіонов А. І. «Екологія.» М.: Вища. шк., 1988. - 272 с.

 

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>