XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Плахотнюк Л.С. УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА УСПІХУ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

 Плахотнюк Л.С.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА УСПІХУ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

В ринкових умовах майже будь-який суб'єкт господарювання відчуває гостру необхідність в оптимітизації своєї діяльності для того, щоб досягнути поставлених цілей з мінімальними втратами часу та ресурсів. Звичайно, для цього керівники підприємств, фірм і компаній потребують нових інструментів та методик, які здатні допомогти в підвищенні результативності та ефективності їх діяльності. І ця потреба постійно стимулюється все більш загостреною конкуренцією, нестабільністю політичних відносин і фінансового ринку.

Світова практика свідчить, що одним із шляхів ефективного функціонування суб'єктів господарювання є формування на державному рівні відповідного економічного середовища, а його ключовим елементом - розвинена ринкова управлінська інфраструктура. Важливою складовою даної інфраструктури в ринкових умовах є консалтингова діяльність.

Серед науковців, які вивчали становлення та  еволюцію управлінського консультування, слід виділити В.Вербу, Т. Решетняк, О. Горбановську,            В. Алешнікову, В. Єфремова, М. Іванова, М. Кубра, Д. Майстра, А. Посадського, Й. Пригожина, О. Трофімову.

Розширене тлумачення терміну показує, що під консультуванням розуміють і діяльність, змістом якої є допомога керівникам у вирішенні проблем їх організації, і процес здійснення допомоги у розв'язанні проблем організації, і результат цього процесу - послуги, які надають незалежні спеціалісти. Тому можна вважати, що управлінське консультування - це певна діяльність, яка передбачає наявність процесу надання порад з досягненням визначеного результату. [2]

Сучасний темп розвитку ринкового господарства в Україні, а також темпи росту вітчизняної економіки заставляють багатьох українських менеджерів усвідомити необхідність залучення на сучаних підприємствах нових технологій. Через жорстку конкуренцію на вітчизняному ринку виникла потреба зберегти конкурентоспроможність при постійних змінах технологій, ринків збуту, потреб споживачів. Ці фактори змушують компанії постійно змінювати корпоративну стратегію та тактику. Але більшості компаній часто не вистачає внутрішніх ресурсів для своєчасного реагування на зміни, що відбуваються, і які викликають необхідність звернутися по допомогу до консультантів чи компаній, саціалізованих на наданні консультативних послуг.[3]

Основним завданням управлінського консультування є надання допомоги клієнтам у вирішенні їх управлінських та ділових проблем, оптимізації їх бізнесу, підвищенні ефективності функціонування клієнтської організації.

Управлінське консультування, як окремий вид економічного консалтингу, полягає у наданні незалежних і об'єктивних порад та технічної допомоги кваліфікованими спеціалістами з метою сприяння клієнтові у справі поліпшення використання свого потенціалу для досягнення найбільшого ефекту функціонування.

Потреба у допомозі консультантів обумовлена не тільки їх новими знаннями, аналітичними уміннями, заходами та методологічними підходами, які може принести консультант в клієнтську організацію, а й тим, що сторонні консультанти покликані допомагати менеджерам орієнтуватися в складних умовах прискорення технологічних змін, швидкого зростання ділової активності, що надзвичайно впливає на майбутнє організації.

Управлінське консультування дозволяє:

- ідентифікувати та аналізувати управлінські проблеми і можливості;

- пропонувати альтернативні варіанти вирішення цих проблем;

- надавати допомогу в реалізації рекомендацій та впровадженні конструктивних змін, що визнані доцільними. [2]

Приклади ефективного консультування українських підприємств вітчизняними консалтинговими компаніями свідчать про те, що результативність процесу консультування залежить передусім від готовності власників і топ-менеджерів до змін, ініціації і підтримки інноваціям, яку має забезпечувати спільна команда консультантів і менеджменту клієнтської організації. Більшість клієнтів при залученні консультантів не чекають готових рецептів і відповідей на питання. Вони цінують можливість під час спілкування з консультантами перевірити власні думки, профільтрувати певні ідеї, почути незалежну (на відміну від власної команди менеджерів) їх оцінку. [1]

Консультант віддзеркалює ситуацію, дозволяючи побачити світ навколо, дає можливість розширити сприйняття оточуючого світу, він допомагає усвідомити наявність проблемних зон і необхідність їх вивчення та подолання. Іноді консультант має виступати у ролі своєрідного ретранслятора ідей керівництва і персоналу компанії, в яких порушений процес комунікацій і стати рушійною інноваційною силою і каталізатором трансформаційних процесів. Хороший консультант - це не той, хто знає відповіді на питання, а той, хто ставить такі питання клієнту, які викликають потребу замислитися, переглянути підходи, позиції, відношення, питання, які дозволяють сформувати поле для зародження нових ідей.

Визначальними тенденціями розвитку ринку управлінського консультування визнано його зростаючу глобалізацію, обумовлену інтеграційними процесами у більшості країн світу, формуванням єдиного соціально-економічного простору з єдиними правилами і стандартами.

Літератрура:

1. Верба В.А. Управлінське консультування: світові та регіональні тенденції розвитку.//Актувальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - с. 21 - 34.

2. Верба В.А., Решетняк Т.І. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 228 с.

3. Садовникова О. Немного о логистическом консалтинге. // Логистика: проблемы и решения. - 2008. - № 6. - с. 48 - 51.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>