XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Плиско О.О., Шестопалова Н.В., Карлін О.Л. ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Плиско О.О., Шестопалова Н.В.,

науковий керівник: Карлін О.Л.

Донецький національний університет економіки і торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського

ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Сучасний етап розвитку економіки України обумовлює високі вимоги до оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання в цілому та в розрізі структурних підрозділів. Всі поточні операції та події в діяльності підприємств вимірюються, фіксуються, перетворюються в певні показники, які з часом стають основою для прийняття управлінських рішень, а отже фундаментом майбутнього економіки країни в цілому. Підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) - одна із головних задач розвитку економіки в теперішньому кризовому стані України.

Метою даної роботи є проведення дослідження ефективності операційної діяльності підприємств України різноманітних видів економічної діяльності.

Об'єктом дослідження в даній роботі виступає операційна діяльність підприємств України різних напрямків економічної діяльності.

Операційна діяльність підприємства - це основна діяльність, яка пов'язана з виробництво або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначною метою створення підприємства та забезпечує основну частину його доходу [1].

Для порівняння результативності операційної діяльності суб'єктів господарювання є необхідним проведення аналізу ефективності її здійснення. Одним із найбільш простих, але ефективних видів цього аналізу, є операційний аналіз, що отримав назву CVP (cost-volum-profit, витрати - об'єм - прибуток). Так, показник рентабельності операційної діяльності доцільно розраховувати за такими напрямами, як відношення прибутку (збитку) від операційної діяльності до витрат операційної діяльності. Високе значення даного показника свідчить про те, що підприємство має добре налагоджений процес виробництва та реалізації продукції, постійне джерело доходів [2].

Розглянемо сучасний стан ефективності операційної діяльності на прикладі вітчизняних підприємств (табл. 1):

Таблиця 1

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2010 року

  тис. грн.

Види економічної діяльності Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
1 2 3 4
Усього 68881,5 1427581,3 4,8
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 109,0 4254,0 2,6
промисловість 34791,5 914837,0 3,8
будівництво -830,1 45479,5 -1,8
торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 15338,4 120481,0 12,7
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 1665,4 8378,8 19,9
оптова торгівля посередництво в оптовій торгівлі 12803,8 92668,4 13,8
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 869,2 19433,8 4,5
діяльність готелів та ресторанів 206,1 6216,0 3,3
діяльність транспорту та зв'язку 13686,0 129333,7 10,6
фінансова діяльність 1553,8 63254,8 2,5
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 6104,8 127385,9 4,8
освіта 61,6 932,8 6,6
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 258,4 4015,4 6,4
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту -2388,6 11150,9 -21,4

 

         На підставі наведених даних можна зробити висновок, що найбільш рентабельною у досліджуваному періоді була діяльність організацій із торгівлі автомобілями, мотоциклами та їх технічним обслуговуванням. Далі за рівнем рентабельності знаходяться підприємства з оптової торгівлі та її посередництва, з торгівлі та ремонту автомобілів, побутових предметів та предметів особистого вжитку, діяльності транспорту та зв'язку. Підприємства цих видів економічної діяльності мають найбільшу окупність витрачених у результаті операційної діяльності коштів. Це зумовлено, насамперед, наявністю потреби у результатах функціонування даних суб'єктів господарювання.

         Зовсім нерентабельною у звітному періоді  була операційна діяльність організацій із надання комунальних , індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту. Ця тенденція зумовлена низьким рівнем попиту на дані види товарів та послуг, початковою неприбутковістю мети створення [3].

Таким чином, проведене дослідження свідчить про те, що більшості вітчизняних підприємств та організацій соціальної сфери необхідно підвищувати ефективність своєї операційної діяльності, створювати умови для зростання попиту на їх послуги . Забезпечення ефективної діяльності підприємства можливе при чіткому розподілі обов'язків і відповідальності між структурними підрозділами підприємства та оптимізації системи показників для оцінки результативності їх роботи.

Література

•1.   Короткевич О.В. Ефективність поточної господарської діяльності: структура, рівень, динаміка // Економіка підприємства. - 2008. [Електронний ресурс] URL: http://ief.org.ua/Arjiv_EP/Korotkevich308.pdf;

•2.   Романчук А. Актуальні питання аналізу ефективності діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів // Економічний аналіз. - 2008. - №3 (19). [Електронний ресурс] URL:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/pdf/

•3.   http://ukrstat.gov.ua/

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>