XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Подік О.А. Роль особистих селянських господарсв та господарств населення на ринку продукції свинарства в Житомирській області

Подік О.А.,

аспірант :Житомирського національного агроекологічного університету

Роль особистих селянських господарсв та господарств населення на ринку продукції свинарства в Житомирській області

Досліджуються актуальні питання щодо ринку продукції свинарства в розрізі конкурентного середовища вітчизняних виробників. Основна увага приділяється виробництву продукції свинарства в господарствах населення та їх вплив на регіональний ринок м'ясопродуктів. 

Ринок продукції свинарства є складовою продовольчого ринку України і виступає як сукупність соціально-економічних відносин, які виникають у процесі виробництва, переробки, збуту та споживання свинини. Нові умови господарювання значно вплинули на умови відгодівлі та  утримання тварин.

В економічній літературі існує чимало публікацій, присвячених дослідженню впливу господарств населення та особистих селянських господарств на ринок м'ясопродуктів, в тому числі виробництва продукції свинарства  як основи забезпечення продовольчої безпеки держави, серед них чільне місце посідають роботи Грицика О.М., Козак Л.В., Волошина Р.В., Майгер М.В., Гримак А.В., Алексійчук Т.В, Місевич М.А.

Основною метою дослідження є аналіз сучасного ринку продукції свинарства, пошук шляхів і резервів збільшення виробництва свинини та задоволення попиту на м'ясопродукти вітчизняними виробниками, а саме особистими селянськими господарствами та господарствами населення. Методика дослідження включає оцінку наявних резервів виробництва продукції свинарства.

Житомирщина посідає 19 місце з 25 по поголів'ю свиней в Україні, що більш як в 2,5 рази менше від найкращого показника та у 1,5 рази від середніх показників чисельності поголів'я свиней по Україні. Разом з тим в Житомирській області налічується близько 400 сільськогосподарських підприємств, що займаються вирощуванням свиней. Їхня частка в області складає майже четверту частину від загальної чисельності поголів'я свиней Житомищини. Проте слід відзначити, що значний вплив на ринок продукції свинарства мають особисті селянськи господартсва та господарства населення. Їх часта у виробництві м'яса складає близько 75% та має тенденцію до зростання. Але, разом з тим, пропозиція свинини та сала таких господарств вбільшості знаходить свою реалізацію через так звану обмінну інфраструктуру (ярмарки, базари, приватні замовлення тощо), яка не може бути відображена в статистичних даних. Тому невизначенність, непрозорість та неможливість обчислення таких каналів збуту є стримуючим фактором розвитку ринкових відносин та визначення конкурентного середовища. Тому в даному випадку пропонується ввести реєстр поголів'я свиней в особистих селянських господарствах та господарствах населення.

Відомо, що виробництво продукції свинарства не є сезонним виробництвом, проте суттєві коливання ринкової ціни та вітчизняної пропозиції продукції свинарства на ринку відбуваються з періодичністю від 9 до 14 місяців. Варто зазначити, що економічно вигідно утимувати свиней на відгодівлю саме до цього періоду, адже найбільший добовий приріст живої маси тварини припадає на період від народження до одного року, надалі темпи приросту живої ваги суттєво знижуються. Проаналізувавши дані фактори, можна пипустити, що на ринку продукції свинарства особисті селянські господарства та господарства населення цілком можуть бути першопричиною таких коливань. Проте дане твердження потребує більш глибоких досліджень.

Крім того, вагомий вплив на ринкову ціну м'яса та м'ясопродуктів в Україні мають закордонні виробники, що експортують свою продуцію до вітчизняних переробних підприємств із значно нижчою ціною, чим це  може запропонувати вітчизняний виробник. При низькій ефективності виробництва в умовах ринкової економіки свинина вітчизняного виробництва має низьку конкуренту здатність і на зовнішньому, і на внутрішньому ринках. Одними з головних причин низької ефективності виробництва свинини є низький рівень годівлі, через постійну зміну якості та вартості кормів. Адже існує тісний взаємозв'язок між рівнем годівлі, структурою раціонів та продуктивністю тварин. Тому господарства населення, в даному випадку, мають значні переваги та є більш стійкими до зміни раціонів, вартосі та якості кормів, при порівняно онаковивих темпах виробництва, т.я. можуть при наявності невеликого стада (до 20 голів) замінити в раціоні корми на більш вигідніші, при цьому не втрачаючи в прирості.

Ринок продукції свинарства є унікальним саме для України і повинен мати свою стратегію розвитку. Досвід показує, що особисті господарства населення виявилися найбільш пристосованими до кризових явищ на ринку. Без значних капітальних вкладень вони збільшують виробництво продукції, менш залежні від здорожчання енергоносіїв та інших матеріально-технічних ресурсів. Тому їх можна вважати стабілізуючою формою господарювання, що стримує спад виробництва продукції та є основним показником ринкових цін на продукцію. Проте в існуючому вигляді особисті господарства населення в цілому й особисті селянські господарства зокрема, не вважаються найбільш прогресивною формою господарювання. Їх потенційні можливості щодо нарощування виробництва не визначені.

Література:

•1. Нужна О.А. Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств методом конкурентних переваг та цінові важелі впливу на неї // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Збірник наукових праць. Випуск Х. - №1-2. - Луцьк: Надстир'я, 2004. - С. 164-175.

•2.Козак Л.В. Особливості функціонування сільського господарства в умовах переходу до ринку // Наукові записки "Острозької Академії": Зб. наук. пр. - Серія "Економічні науки". - Острог, 1998. - Т.І. - ч.ІІ. - С.246-250 (0,5 друк. арк.)

•3. Майгер М.В. "Особливості формування ринку м'ясо-молочних продуктів в Одеській області" // Формування ринкових відносин та проблеми їх відображення в курсах економічних дисциплін. ч.11. ОДЕУ, Одеса, 1997.- с.248-253.

•4.Алексійчук Т.В. Економічна ефективність виробництва свинини Автореферат. дис. канд. екон. Наук - К и ї в, 2004- 16с.

•5.Гримак А.В. Функціонування та перспективи розвитку ринку продукії м'ясного скотарства Автореферат. дис. канд. екон. Наук - Житомир, 2008- 19с.

•6.Місевич М.А. забезпечення конкурентноспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств Автореферат. дис. канд. екон. Наук - Житомир, 2008- 20с.

•7.Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил України. Київ: ЦУЛ,  2007, - 470 с.

 

e-mail: sanya_oa@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>