XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Подорожко Ю. О. ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Подорожко Юлія Олегівна,

слухач Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання НАВС

ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Перед наукою адміністративного права нині постало надзвичайно важливе завдання, пов'язане, по-перше, з виробленням оновленої системи принципів адміністративного права, які максимально повно узгоджувалися б із завданням сучасного адміністративного права (забезпечення прав і свобод людини і громадянина в ході практичного виконання законів та інших правових актів) та, по-друге, об'єднанням їх в окремий інститут адміністративного права з подальшим розміщенням його у межах Загального адміністративного права.

Принципи є провідною категорією в адміністративному праві всіх континентальних європейських країн. У принципах зміст права розкривається поглиблено, в них безпосередньо виявляється сутність права, його основи, закономірності суспільного життя, тенденції та потреби. Вдало юридичну природу принципів адміністративного права розкриває Ю.П. Битяк: це вихідні, об'єктивно зумовлені основоположні засади, відповідно до яких формується й функціонує система та зміст цієї галузі права. На його погляд, за межами соціальної активності та практичної діяльності суб'єктів принципи адміністративного права не можуть бути сформовані й закріплені, а тим більше реалізовані. У свою чергу В.К. Колпаков вважає, що принципи адміністративного права - це позитивні закономірності, пізнані наукою та практикою, закріплені у правових нормах, або узагальнення чинних у державі юридичних правил [1, с. 62-71].

Нині принципи адміністративного права пропонується поділяти на загальні (ті, що сформульовані у Конституції України та, переважно, конституційних законах, відображають побудову правової системи та системи права  в цілому. Вони діють однаково щодо усіх галузей права, у зв'язку з чим існують, так би мовити, на двох рівнях: загальноправовому та галузевому, не змінюючи, однак, при цьому своєї сутності та своїх характеристик. До переліку цих принципів зазвичай пропонують відносити: принцип верховенства права, принцип верховенства закону, принцип заснованості дій учасників правовідносин на законі, принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина, принцип рівності громадян перед законом, принцип взаємної відповідальності держави і людини, принцип гуманізму і справедливості у взаємовідносинах між державою та людиною [2]) та спеціальні (ті, що відображають специфіку та особливості адміністративно-правового регулювання суспільних відносин) [3].

Формування системи спеціальних принципів адміністративного права перебуває під дією чималої кількості чинників. Інакше кажучи, у ході конструювання системи принципів адміністративного права ми маємо спиратися не тільки на власну правову історію, на сучасне українське законодавство та мету вітчизняного адміністративного права, але й на досвід зарубіжних країн, зокрема країн ЄС у цій сфері [4, с. 53]. Відповідно до Закону України від 18.03.2004 р. «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу визначає механізм досягнення Україною відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в Європейському Союзі. Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення та правозастосування [5].

Метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу є досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом до держав,

які мають намір вступити до нього.

Аcquis communautaire (acquis) - це правова система Європейського Союзу, яка охоплює акти законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, спільної зовнішньої політики та політики безпеки і співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ. У цьому контексті зрозуміло, що з європейським ставленням до права як однієї з фундаментальних підвалин сучасної європейської цивілізації аcquis в юридичному сенсі ототожнюють з правовою системою Євросоюзу.

Слід зазначити, що відносини Європейського права та національного права держав-членів характеризуються наявністю чотирьох важливих принципів: верховенство права ЄС відносно права держав-членів; пряма дія права ЄС; інтегративність норм права ЄС у національні системи права держав-членів; юрисдикційний захист права, що здійснюється судовими установами ЄС. Всі ці принципи тісно пов'язані між собою. Сутність принципу верховенства права полягає в наділенні норм права ЄС вищою юридичною силою щодо норм національного права держав-членів. У випадку колізії норми національного права і права ЄС переважну силу має остання. Саме вона і підлягає застосуванню національною адміністрацією і судами [6].

Європейський адміністративний простір в основному було створено за допомогою механізмів прецедентного права, яке сформувало такі основні принципи європейського адміністративного права: управління згідно із законом або правовою впевненістю; зобов'язання органів державної влади діяти відповідно до покладених на них завдань; право на дієву систему державного управління, здатну ефективно реалізувати європейське законодавство; принцип недискримінації; пропорційність; право бути вислуханим у процесі адміністративного провадження та право на належне провадження справи; захист легітимних очікувань; тимчасові засоби судового захисту проти діяльності адміністративного органу; обґрунтування доцільності адміністративних рішень; нагляд за функціонуванням адміністрації та право оскаржувати адміністративні рішення в судах; своєчасність дій та рішень державного управління.

            Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу, що в свою чергу є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики.

Література:

1. Адміністративне право України : [навчальний посібник] : [у 2-х томах] / [Галунько В.В., Олефір В.І., Пихтін М.П. та ін] ; за заг. ред. В.В. Галунька. - Херсон : ПАТ «Херсонська міська друкарня» 2011. - Т. 1 : Загальне адміністративне право. - 320 с.

2. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / за заг. ред. О.М. Пасенюка. - К. : Істина, 2007. - 608 с.

3. Пухтецька А. Європейські принципи адміністративного права / А.Пухтецька // Українське право. - 2006. - № 1. - С. 309-319.

4. Мельник. Р.  Інститут принципів адміністративного права у системі загального адміністративного права України / Р. Мельник // Публічне право. - № 3 (7) - 2012. - с. 51-60.

5. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [Електронний ресурс] / Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011/ Режим доступу до електронної бази:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15

6. European Principles for PublicAdministration, [Електронний ресурс] / Sigma Papers: № 27 Paris, OECD, 1998. Режим доступу до тексту: http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/36972467.pdf


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>