XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Погрібна А.О. ВПЛИВ ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ НА МОТИВАЦІЮ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ.

Погрібна А.О.

Слов'янський державний педагогічний університет

ВПЛИВ ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ НА МОТИВАЦІЮ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

В наш час дуже гостро стоїть проблема мотивації досягнення успіху. Мотив - це одне з найістотніших понять, за допомогою якого розкривається природа людських дій, їх сутність[2]. Мотиви формуються у ранньому дитинстві і значний вплив на їх формування мають школа, клас, громадська думка колективу та сім'я. Він виступає важливим компонентом психологічної структури будь-якої діяльності, її рушійною силою. У широкому розумінні мотив - це усвідомлювана чи мало усвідомлювана спонука до діяльності. Таке розуміння мотиву випливає з праць радянських психологів: С. Л. Рубінштейна, О. М. Леонтьєва, Л. І. Божович, О. Г. Ковальова, Г. С. Костюка, В. С. Мерліна та ін. Сукупність усіх факторів (як особистісних, так і ситуативних), які спонукають до активності людину, у психології визначається як мотивація. Мотивація пояснює цілеспрямованість дії. У загальному вигляді проблема мотивації навчання є проблемою причин, які наперед визначають різні форми виявлення активності тих, хто навчається ( Н. Г. Морозова, О. П. Краковський, В. А. Горбачова, Є. А. Шестакова, Л. С. Славіна, Н. Ф. Прокіна, З. В. Мануйленко, Я. З. Невєрович, Р. С. Немов, П. М. Якобсон, В. Хеннінг, К. Мадлен, Х. Хекхаузен, Г. Розенфельд, Дж. Аткінсон, Д. Макклелланд, Дж. П. Гілфорд, Ж. Годфруа  та ін.). Один з засновників теорії мотивації Х. Хекхаузен відмічав, що по відношенню до діяльності у людини існує два протилежних мотиви: мотив досягнення успіху та мотив уникнення невдачі. Мотив досягнення - це прагнення людини досягати значних результатів, успіхів і майстерності в діяльності. Рівень мотивації досягнення у майбутньому має дуже важливе значення, бо успіх у будь-якій діяльності залежить не лише від здібностей і знань, а й від мотивації[ 3].

У молодшому шкільному віці мотивація досягнення формується, закріплюється й стає стійкою рисою особистості. Побоювання невдач - характерна риса високо тривожної дитини, це побоювання в них домінує над бажанням досягти успіху. Високо тривожні учні емоційно гостріше реагують на повідомлення про невдачу, вони гірше працюють в стресових ситуаціях чи умовах дефіциту часу, відведеного на вирішення завдань[1].

Мета нашого дослідження полягала в виявлення впливу шкільної тривожності на мотивацію досягнення успіху у дітей молодшого шкільного віку. Експериментальне  дослідження було проведене в початковій ланці загальноосвітньої школи № 13 м. Слов'янська. Вибірка склала 50 осіб, середній вік досліджуваних - 10 років. Нами були поставлені задачі експериментального дослідження: 1) дослідити рівень мотивації досягнення успіху у молодших школярів; 2) дослідити рівень шкільної тривожності у молодших  школярів; 3) провести спостереження за поведінкою учнів.

З цією метою використовувались наступні методи дослідження: метод     експерименту, тестування, метод спостереження, проективний метод.

У ході дослідження нами були використані наступні методики: методика „ Діагностика мотивації успіху та боязні невдач" Н.П. Фетискіна, методика "Запам'ятай та відтвори малюнок", розроблена групою американських психологів під керівництвом Д. Маккелланда (модифікована Немовим Р.С.), методика „ Шкала оцінки потреби у досягненні" Кареліна О.О., методика „ Діагностика рівня шкільної тривожності" Філліпса, методика „ Виявлення рівня тривожності" А.М. Прихожан ( шкала „Шкільна тривожність" ). Метод спостереження був використаний з метою одержання додаткової інформації щодо особливостей поведінки учнів з різною мотивацією досягнення та різним рівнем шкільної тривожності.

Проведений кількісний та якісний аналіз отриманих даних дозволяє нам свідчити: 1) у дітей нашої вибірки домінує середній рівень мотивації досягнення успіху -52,8%, дітей з низьким рівнем мотивації досягнення успіху - 38,8%, з високим рівнем мотивації досягнення успіху - 8,4%; 2) у дітей нашої вибірки домінує високий рівень шкільної тривожності -56,9%, дітей з середнім рівнем шкільної тривожності - 34,7%, дітей з низьким рівнем  шкільної тривожності -8,4%. Отже, можна зробити висновок, що у дітей з низьким рівнем шкільної тривожності домінує мотивація досягнення успіху. Такі діти впевнені у собі, вони прагнуть до успіху, у ситуації перевірки знань не зазнають страху. В учнів з мотивацією уникнення невдач спостерігається високий рівень шкільної тривожності. Для них характерно гостре, тривале, хворобливе реагування на невдачі. Боязнь невдач явно превалює над прагненням до досягнення успіху. У дітей з середнім рівнем мотивації досягнення успіху домінує середній рівень шкільної тривожності. Такі учні досить впевнено справляються з завданнями середньої важкості, але не люблять ситуацій, пов'язаних з ризиком. У процесі спостереження за даною вибіркою школярів було підтверджено, що учні з високим рівнем мотивації досягнення успіху та низьким рівнем шкільної тривожності відрізняються впевненістю, активністю, винахідливістю, вони достатньо високо оцінюють себе і свої можливості. Діти з низьким рівнем мотивації досягнення успіху та високим рівнем шкільної тривожності - боязкі, скуті, пасивні, невпевнені в собі, схильні відкладати виконання завдання на потім.

 Проблему впливу шкільної тривожності на мотивацію досягнення успіху треба досліджувати і надалі, бо підвищена тривожність може дезорганізувати  будь-яку діяльність дитини, її вчинки, поведінку, що в свою чергу приводить до заниженої самооцінки, невпевненості в собі.

        Література:

•1.     Занюк С.С. Психологія мотивації: Навч. посібник. - К.:Либідь, 2002.-371с.

•2.     Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер,2000. - 296 с.

    3.  Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х томах - М.: Педагогика. - 1986.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>