XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Поліщук Л.П. ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В АНГЛІЇ

аспірант кафедри педагогіки

Поліщук Людмила Петрівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В АНГЛІЇ

        В умовах глобалізації соціально-культурного середовища і взаємозалежності держав світу виникають нові вимоги до вітчизняної системи професійної підготовки майбутніх учителів. Інтеграційні процеси української системи освіти в європейський  освітній простір пов'язаний з переосмисленням вітчизняного досвіду та пошуком механізмів адаптації позитивного зарубіжного досвіду до сучасних реалій, про що йдеться у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті (2002 р.), Програмі дій щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої освіти і науки України (2004 р.), Законі України «Про вищу освіту» (2006 р.) та інших законодавчих актах.

Реалізація Національної доктрини розвитку освіти спрямовується на забезпечення оновлення змісту, форм і методів підготовки педагогічних кадрів, вивчення та використання прогресивних інноваційних технологій. Удосконалення системи вищої педагогічної освіти передбачає поліпшення професійної підготовки вчителів.

Професійна підготовка майбутніх учителів включає уявлення про механізми сприйняття інформації на відповідних вікових етапах, знання про ефективні методи та прийоми навчання предмета, уміння застосовувати здобуті знання на практиці. Потребують оновлення як зміст професійної підготовки, так і форми та прийоми роботи зі студентами в процесі ознайомлення їх з методикою навчання предмета, оскільки професійні вміння вчителя значною мірою залежать від того, як навчали його самого.

Покращенню професійної підготовки вчителів загалом та вчителів початкової школи зокрема сприятиме вивчення та запровадження досвіду високорозвинених країн. До таких країн належить і Англія, система вищої освіти якої визнана однією з найкращих у світі.

        Системний підхід до аналізу професійної підготовки вчителів початкової школи передбачає характеристику форм і методів організації навчального процесу в англійських вищих педагогічних навчальних закладах.

        Для того, щоб зрозуміти процесуальні особливості професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, необхідно розглянути форми навчання, які використовуються у вищих навчальних закладах Англії.

        Серед сучасних форм навчання важливу роль у підготовці майбутніх учителів відіграє традиційна для англійських університетів і, по-своєму унікальна, форма організації навчального процесу - тьюторські заняття. Ця форма виникла ще в середні віки в стародавніх англійських університетах Оксфорд і Кембридж і, незважаючи на те, що періодично  зазнавала критики, збереглася до сьогодення, відіграючи особливу роль у вищій освіті Англії, у тому числі й у підготовці вчителів для початкової школи.

        Тьюторська система - це регулярні індивідуально-групові заняття викладача-тьютора і прікріплених до нього на весь час навчання студентів (зазвичай 2 або 3 студенти). Форми організації тьюторських занять дуже різноманітні - від індивідуальних консультацій до групових (якщо дозволяє кількість учасників) дискусій.  

       Традиційну структуру тьюторської системи складають згідно з Ф. Рейсом та С. Брауном  три елементи: керівник навчання (Director of studies), який забезпечує навчання студентів і дає їм поради в процесі навчання; моральний наставник (moral tutor), який навчає студентів упродовж триместру або навчального року [6]. Тьютор розглядається не як викладач, а як наставник, який допомагає студенту розвивати свої професійні якості.

        Найбільш традиційним методом навчання майбутніх учителів початкової школи є групова робота.     

        К. Саттон, професор інституту педагогіки Лестерського університету, виділяв такі інноваційні типи груп [7]: "Дискусійні" та "документні" групи, "синдикати", "самооцінювальні групи", "групи Аберкромбі", "Т"-групи(тренінг-група).

        Зробимо стислий аналіз специфіки роботи у названих вище групах.

       У "дискусійних" групах організується вільна дискусія з тієї або іншої проблеми, висунутої викладачем. Підсумок обговоренню підводять студенти разом з викладачем.

     У "документних" групах основою роботи служить повідомлення, підготовлене одним або декількома студентами, зазвичай у письмовій формі.

        "Синдикати" - це мікрогрупи студентів (від 3 до 6 чоловік), які виконують спільно завдання проектного характеру. Наприклад: розробити план уроку, підготувати аналіз уроку, проведеного товаришем, написати твір з досліджуваної проблеми. Завдання студенти одержують на лекції, а потім усні доповіді заслуховуються на семінарі, а письмові розглядаються в мікрогрупах, узагальнюються викладачем і аналізуються на лекції. Роль викладача в цьому випадку скоріше консультативна. Метод синдикатів розроблений і докладно описаний Г. Колієром у роботі "Нові виміри вищої освіти" [2].

        Самооцінювальні групи складаються з 3-5 студентів, робота тут аналогічна синдикатному методу, однак у цьому випадку групи студентів одержують ідентичні завдання і періодично самостійно обговорюють отримані результати. У підсумку заняття мала група готує доповідь, з якою її представник виступає перед усією аудиторією.

        У так званих групах Аберкромбі організуються "вільні" або "асоціативні" дискусії. У роботі групи беруть участь 10-12 студентів. На початку заняття всі студенти виконують певне короткочасне (15-20 хвилин) завдання (аналіз уроку, перевірка письмової роботи школяра тощо). Завдання даються різнотипні для виникнення "боротьби думок" у ході наступної вільної дискусії. Важливою особливістю даного методу є те, що викладач практично не бере участі в обговоренні й не підводить підсумки. Його роль полягає в тому, щоб студенти не пропустили принципові моменти, й у тому, щоб спрямовувати дискусію в потрібне русло.

        Робота в "Т" групах (тренінг-групах) спрямована на формування у студентів професійних умінь, необхідних для професії вчителя: навичок міжособистісної взаємодії, уміння слухати, здійснювати ефективну комунікацію. Для роботи за таким методом викладач повинен мати спеціальну психологічну підготовку й діяти дуже бережно, щоб не викликати стресів у студентів. При цьому слід зазначити, що це один із найбільш ефективних методів вироблення найпростіших навичок. У сучасних умовах цей метод дуже часто використовується в бізнес-тренінгах.

        Наряду з гртрадиційними методами навчання використовуються інноваційні, такі як: метод проектів і відкриттів, ігрові методи навчання. Значення цих методів полягає в тому, що кожний студент має можливість апробувати  набуті навички у групі, перш ніж використає їх  у дитячому колективі, проекспериментувати і, можливо, змінити технологію, урізноманітнити і зробили її більш цікавою. Розглянемо інноваційні методи навчання, які найчастіше використовують у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи у вищих педагогічних закладах Англії.

        Одним з найбільш розповсюджених методів організації самостійної роботи студентів є проект. Він припускає індивідуальну або групову роботу студентів над проектом  у позаудиторний час.

        Аналізуючи даний метод викладання у своїй роботі, П. Маглстоун зазначає, що проект - це тема, з якої студент чи група студентів проводить самостійне дослідження різного характеру. Проект, згідно з визначенням П. Маглстоун, включає три етапи: пояснення, проведення дослідження, поєднання. Задача пояснення покладається на викладача. Він пропонує студентам схематичне зображення усього плану проекту, проводить декілька загальних занять, готує літературу або пояснює, де її знайти. Після цього студенти обирають завдання для самостійної роботи і розробляють план: підбирають необхідний матеріал, розподіляють між собою завдання, обирають методику дослідження проблеми [5].

        Останній етап виконання проекту - синтез окремих складових досліджень в одне ціле. Воно досягається шляхом підготовки рефератів, письмових робіт або ілюстрацій з даної теми.

        Індивідуальної роботи студентів включає метод відкриттів. Дж. Девіс зазначає, що даний метод допомагає студентам "навчитися самостійно вирішувати проблеми, сприяє розвитку критичного і творчого мислення, дослідницької поведінки, наукового мислення, розробці альтернативних умінь і верифікації результатів" [4]. Ще одним ефективним методом підготовки майбутніх учителів є метод групової творчої діяльності й навчального дослідження (Synectics). Т. Вудвард зазначає, що даний метод  є результатом використання відомого метода групової генерації ідей ("мозковий штурм" або "мозкова атака"). Стимулювання пошукової навчальної діяльності будується на основі емоційно-образного, метафоричного мислення. При цьому процес вирішення проблем носить інтуїтивний характер [8].

       Дистанційне навчання це форма навчання, яка базується як на інформаційних телекомунікаційних технологіях і технічних засобах на будь-якій відстані від освітнього закладу. Як вважають англійські науковці  Ф. Банкса [1] та Р. Дерек [3] основними рисами дистанційного навчання  є:

  -  гнучкість ( дистанційне  навчання дає можливість навчання на відстані);

  -  економічна ефективність (дистанційна освіта на 50% дешевша ніж денна  форма навчання);

  -  значення викладача (до кожного студента прикріплюється викладач і тьютор, які допомагають і контролюють протягом усього;

  -  форми контролю за результатом навчання (контроль навчання здійснюється у письмовій формі: курсові, контрольні і проектні роботи, екзамени.

        Дистанційна освіта орієнтована на самостійне, але підконтрольне засвоєння навчального матеріалу (електроні підручники, методичні матеріали, , навчальні телевізійні і радіопрограми).

        Отже, форми та методи навчання майбутніх учителів початкової школи повинні бути не тільки засобом передачі знань, але і стимулюючими чинниками для подальшої  реалізації вчителя в період самостійної роботи у школі.

Література:

1. Banks F. Open Primary Technology : Teacher Education for Teachers of 5 - 11 year olds by Open and Distance Learning / Banks F. - L. : The Open University, 1999. - 57 р.

2. Collier G. New Dimensions in Higher Education / Collier G. - L. : Unwi.n, 1969. - 160 p.

3. Dereк R. Exploring Open and Distance Learning / Dereк R. - L. : Education, 1992. - 276 p.

4. Davis G. Educational psychology : theory and practice / Davis G. A.  - N.Y. : Random House, 1983. - 210 p. 

5. Mugglestone P. Mirroring classroom procedures / Mugglestone P //Teacher Training / Ed. by Susan Holen. - L., 1994. - P. 28 -33

6. Race Ph. 500 Tips for Tutors / Race Ph., Brown S. - L. : Philadelphia : Kogan Page, 1995. - 342 p.

7. Sutton C. R. Group Study Methods: Applying the ideas of M.LJ. Abercrombie to the Design of Courses for Teachers / Sutton C. R.  // Education for Teaching. - L., 1971. - №86. -  P. 5 - 23.

8. Whitaker J. Reform of initial teacher training (letter accompanying DES Reform of Initial Teacher Training : A Consultative Document). / Whitaker J. - L. : DES. - 1992. -  45 p.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>