XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Попов І.В. ВПЛИВ ВЗАЄМОДІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Аспірант: Попов Іван Володимирович

Науково-дослідний інститут «Академія фінансового управління»

ВПЛИВ ВЗАЄМОДІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Пріоритетним завданням державної влади будь-якої країни є забезпечення стійкого довгострокового економічного розвитку з метою підвищення добробуту населення та зміцнення потенціалу розвитку майбутніх поколінь.

В окремі періоди економічної історії фіскальним і грошово-кредитним важелям макроекономічного регулювання відводилася різна роль. Найважливішим інструментом впливу на економічні процеси була або система податків, державних витрат і дефіциту бюджету, або регулювання економічного циклу через кредитно-грошову сферу.

Грошово-кредитна політика проводиться через регулювання грошової маси. Основними інструментами в такому випадку виступають: встановлення дисконтної ставки відсотка (вартість грошей) та встановлення норми обов'язкових резервів. З іншого боку виступає фіскальна політика, за допомогою якої, держава може регулювати податковий тягар на виробників, а також в ручному режимі перерозподіляти частину грошей задіяних економіці.

З огляду на те, що обидві складові макроекономічного регулювання - фіскальна та грошово-кредитна політика, є надзвичайно дієвими виникає питання, яка їх комбінація буде сприятливішою для економічного розвитку, а яка, навпаки, може йому нашкодити.

Координація грошово-кредитної та фіскальної політики повинна полягати у виробленні та реалізації їх таким чином, щоб вони не суперечили одна одній і разом сприяли досягненню загальних цілей економічної політики, якими, зазвичай, є стійке економічне зростання та низький рівень безробіття при довгостроковій ціновій стабільності та зовнішній стійкості. Іншими словами, грошово-кредитна і фіскальна політика є скоординованою тоді, коли їх цілі є спільними або не суперечливими, а дії узгодженими або принаймні не заважають досягненню цілей іншої політики.[1;1-18].

Особливістю національної економіки та практика державного управління свідчить про те, що оптимальною комбінацією для забезпечення економічного зростання в Україні є проведення поміркованої фіскальної політики (збалансований бюджет без прихованого дефіциту) разом із експансивною монетарною політикою для стимулювання економічної активності суб'єктів господарювання. Позитивний вплив грошово-кредитної політики на макроекономічні процеси є можливим при проведені «здорової» фіскальної політики та утримання рівня дефіциту бюджету та джерел його фінансування в економічно безпечних межах. При координації грошово-кредитної та фіскальної політики також необхідно враховувати їх взаємодію та вплив у сферах податкової політики, політики видатків та боргової політики [5; 57-58].

Механізм координації грошово-кредитної та фіскальної політики в Україні лише формується, багато організаційно-інституційних аспектів є неврегульованими. Існує також проблема часової координації фіскальної та монетарної політики, а також характерна неадекватність макроекономічних прогнозів Уряду і наявність значного прихованого дефіциту бюджету країни. Також існує проблема недосконалості управління та прогнозування руху коштів на Єдиному казначейському рахунку Уряду, що розміщений в НБУ.

Тому для досягнення ефективної взаємодії фіскальної та грошово-кредитної політики необхідним є створення механізму координації діяльності НБУ, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на всіх етапах формування і реалізації економічної політики держави [6; 225].

Таким чином, у подальших дослідженнях доцільним є вирішення наступних завдань:

•-  дослідження впливу поєднання різних типів грошово-кредитної і фіскальної політики на економічний розвиток в Україні в минулому та визначення їх найбільш ефективної комбінації;

•-  розробка процедури встановлення та погодження цілей обох політик таким чином, щоб уникнути протиріч між ними;

•-  узгодження дій в процесі реалізації фіскальної і грошово-кредитної політики, оскільки їх інтереси перетинаються саме на фінансовому ринку, і дії чи інструменти регулювання однієї з політик можуть впливати на реалізацію іншої політики.

Отже, вплив фіскальної та грошово-кредитної політики на макроекономічні процеси є дуже значним. Невдала комбінація цих політик здатна порушити макроекономічну стабільність, а, отже, і погіршити умови для економічного розвитку країни. Крім того, варто враховувати, що коли економіка знаходиться в кризовому стані, регулювання виключно грошової маси та дефіциту бюджету є недостатнім. Тому актуальним є використання інших інструментів монетарної та фіскальної політики.

Крім того, зв'язок монетарного чинника (грошової маси) і ВВП може бути зворотним внаслідок зростання пропозиції грошей у відповідь збільшення попиту на них через зростання ВВП за рахунок інших факторів. Адекватне економічному зростанню збільшення грошової маси в обігу є необхідною умовою такого зростання.

Також важливим є визначення критично допустимого рівня дефіциту, та визначення джерел його фінансування, оскільки емісійне фінансування дефіциту бюджету, як правило, має негативні економічні наслідки.

Література:

1. Вдосконалення координації грошово-кредитної та фіскальної політики: Інформаційно-аналітичні матеріали / За редакцією д.е.н. В.І. Міщенко, к.е.н. О.І.Кірєєва і к.е.н. М.М. Шаповалової - Київ : Центр наукових досліджень НБУ, 2005. - 96с.

2. Основні засади грошово-кредитної політики на 2011 рік. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: www.rada.gov.ua.

3. Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями бюджетної політики на 2011 рік» №2318-VI від 4.06.2010. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: www.rada.gov.ua.

4. Жак О. П. Координація грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики на стадії їх розробки [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://www.dspace.uabs.edu.ua/ bitstream/123456789/ 1449/1/ Jacques_1_2005.pdf.

5. Андрущак Є. М., Хар В. С. Організаційно-економічні аспекти координації грошово-кредитної та фіскальної політики в Україні. - Економіка і бізнес № 2.- 2010.- С. 55 - 61.

6. Лагутін В.Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці: монографія/ В.Д. Лагутін. - К.: КНТЕУ, 2007. - 247 с.

 

E-mail vano1313@rambler.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>