XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Попова Т.О. ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Попова Тетяна Олександрівна

Донецький державний університет управління

ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Побудова ефективної моделі розвитку економіки ринкового типу потребує теоретичного переосмислення і практичного дослідження фінансових ресурсів місцевих органів влади, напрямку реструктуризації доходів бюджету й визначення їх ролі у збалансованому розвитку зобов'язань та фінансових можливостей держави.

Місцеві податки складають основну частину коштів місцевого самоврядування в розвинутих країнах. Згідно статистичних даних, найбільшу питому вагу в доходах місцевих бюджетів України сьогодні мають надходження від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які практично не пов'язані з власною діяльністю органів місцевого самоврядування і становили в залежності від року 50-70% доходів загального фонду. Частка надходжень до місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів не перевищує 2-10%. Біля 1/3 доходної частини місцевих бюджетів України формується за рахунок трансферів з державного бюджету, що ставить соціально-економічний розвиток територій в жорстку залежність від центрального бюджету. Органи місцевого самоврядування мають слабку власну фінансову базу. Збереження такої структури і надалі не дасть можливості місцевим органам влади ефективно виконувати свої обов'язки.

На величину доходів від місцевих податків та зборів впливає податковий потенціал. Кількісна оцінка податкового потенціалу передбачає вирішення двох ключових завдань: визначення податкового потенціалу  й визначення гранично допустимого податкового навантаження для окремого регіону з урахуванням збалансованості інтересів усіх учасників міжбюджетних.

В Україні не існує єдиної загальноприйнятої методики оцінки податкового потенціалу місцевих бюджетів. Проблема забезпечення доходів на рівні, необхідному для нормального функціонування держави та надання високоякісних державних послуг населенню залишається актуальною як для державного, так і для місцевих бюджетів.

До критеріїв підвищення ефективності податкового планування місцевих бюджетів на основі податкового потенціалу підприємств можна віднести: єдиний підхід і систему показників при плануванні доходів місцевих бюджетів; розподіл засобів фінансової допомоги між місцевими бюджетами на основі податкового потенціалу підприємств (галузей); створення стимулюючих мотивів для розвитку податкової бази місцевих бюджетів. Доходи визначаються не по фактичних надходженнях за попередні роки, а в залежності від розміру оподатковуваних баз.

Розрахунок за розглянутою методикою виходить з того, що податковий потенціал регіонів (галузей) дорівнює сумі потенціалів окремих податків. Основу розрахунку складають: показники оподатковуваних баз і ставок податків відповідно до чинного законодавства чи проектами по його зміні; показники прогнозу соціально-економічного розвитку відповідного регіону; індекс споживчих цін; показники рівня збирання податкових платежів; показники обсягу недоїмок податкових платежів.

Вимір податкових доходів за допомогою показників податкового потенціалу дає наступні переваги: підвищується зацікавленість органів місцевого самоврядування в скороченні податкових недоїмок, тому що зниження збирання податків не буде компенсуватися збільшенням обсягів фінансової допомоги з вищестоящого бюджету; підвищується зацікавленість використання податкової бази, що припускає відмовлення від надання податкових пільг, виявлення незареєстрованих платників податків.

Узагальнення існуючий методик аналізу фінансового стану й якості управління бюджетами, які містяться у різноманітних дослідженнях, дозволило вдосконалити методику аналізу фінансової стійкості бюджету. В якості інструментарію для оцінки фінансової стійкості регіонального бюджету використовуються: відносні показники дефіциту; доля позикових коштів; доля видатків на обслуговування державного боргу; коефіцієнт автономії; доля податкових доходів у видатках бюджету; коефіцієнт виконання бюджету; середньорічні темпи росту доходів; середньорічні темпи росту співвідношення доходів та видатків. Однак, надані показники не відображають потрібності у дослідженні фінансової стійкості регіонального бюджету в повному обсязі. Тому пропонується додатково використовувати середньорічні темпи росту власних доходів та середньорічні темпи зниження фінансової допомоги.

Для поглиблення й завершення реформи міжбюджетних відносин доцільно здійснити такі кроки: провести перерозподіл повноважень між державними та місцевими органами влади на користь останніх; забезпечити фінансовими ресурсами виконання делегованих державою повноважень у повному обсязі; здійснити розрахунок фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на основі вартісних та якісних стандартів надання суспільних послуг; застосувати механізм стимулювання місцевих органів влади та місцевого самоврядування до нарощування доходів загального фонду державного бюджету.

Всі визначені в роботі проблеми мобілізації місцевих податкових та неподаткових доходів у бюджети є складними та потребуючими зваженого, комплексного рішення. У економічному аспекті пошук та залучення додаткових резервів росту податкових та неподаткових доходів це питання не тільки додаткового наповнення місцевих бюджетів, але й умов розвитку регіону і реалізації різноманітних соціально-орієнтованих програм.

Література:

1. Балтика A.M., Волохина В.А. Межбюджетные отношения в регионе: модели организации и регулирования: Монография.-Оренбург:ОГУ,2004. -197с.

2. Блажевич В. Проблеми формування місцевих бюджетів та перспективи їх вирішення // Право України.- 2002.- № 5. - с.116 - 120.

3. Грицюк Т.В. Системные механизмы управления межбюджетными отношениями. Российский и зарубежный опыт.-М.:ЕдиториалУРСС,2003.-384с.

e-mail: kholoimovat@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>