XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Поронник С.В. СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ

Поронник С.В. - слухач магістратури Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ

         Анотація. В статті проводиться дослідження стрес-тестування як інструменту оцінки кредитних ризиків банку. Визначено сутність, види та особливості стрес-тестування кредитних ризиків.

         Ключові слова: кредитні ризики банку, оцінка кредитних ризиків банку, стрес-тестування кредитних ризиків банку.

         Актуальність теми дослідження. Нестабільність фінансових ринків, кризові явища та посткризовий  стан фінансової системи характеризуються значним збільшенням частки сумнівної та безнадійної заборгованості, зменшенням реальної вартості банківських активів і як наслідок вилучення значних коштів з обороту для формування резервів на покриття можливих втрат від активних операцій. В таких умовах підвищується необхідність вдосконалення існуючих стратегій щодо виявлення, оцінювання та оптимізації кредитних ризиків.

         Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням окремих аспектів застосування стрес-тестування як інструменту оцінки кредитних ризиків займалися вітчизняні та іноземні вчені: Андрієвська І.К.[1], Гаврилин А.В.[2], Науменкова С., Міщенко С., Бєлоцерківський В.І., Моісєєв Б.С. та інші.

         Відповідно до вимог Базельського комітету з банківського нагляду «банки, що використовують модель внутрішніх рейтингів, повинні здійснювати ретельне стрес-тестування для оцінки достатності капіталу».

         Стрес-тестування визначається Міжнародним валютним фондом як «методи оцінки чутливості портфеля до суттєвих змін макроекономічних показників або до виключних, але можливих подій»

         НБУ визначає стрес-тестування як «метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик, та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями».

Виходячи з вищенаведених визначень стрес-тестування кредитних ризиків банку варто розглядати як один з ключових елементів системи управління ними, що полягає в оцінці потенційного впливу на прибуток та/або власний капітал банку негативних явищ або стресових подій.

Стрес-тестування кредитного ризику  надає приблизну оцінку того, як буде змінюватись величина кредитного портфелю при зміні факторів ризику, наприклад ціни на активи. Стрес-тестування може допомогти банку в оцінці діапазону збитків та втрат капіталу, які могли б виникнути в стресових умовах, а також у плануванні адекватних заходів щодо виправлення ситуації [1].

         В міжнародній банківській практиці використовують різні методики стрес-тестування, найпоширенішою з яких на даний час є сценарний аналіз (на основі історичних чи гіпотетичних даних). Також може проводитись аналіз чутливості портфелю активів банку до змін факторів ризику і обчислення максимальних втрат.

         Сценарний аналіз переважно націлений на оцінку стратегічних перспектив банку. Він передбачає оцінку впливу на результуючі показники наступних стресових подій:

         -   погіршення економічної ситуації в Україні;

         - погіршення ситуації в окремих галузях/сферах у яких працюють контрагенти банку;

         - погіршення економічної ситуації на міжнародних ринках, на яких працюють контрагенти банку;

         -  зниження вартості та/або ліквідності застави;

         На відміну від сценарного аналізу результати аналізу чутливості носять в основному короткостроковий характер. Аналіз чутливості оцінює безпосередній вплив на портфель активів банку змін заданого фактора ризику (наприклад, зростання або зниження обмінного курсу національної валюти; зростання або зниження процентних ставок).

         В перспективі реалізації банківської стратегії стрес-тестування дозволяє отримати декілька варіантів фінансового плану банку на початковому етапі планування. Основною перевагою цього методу є комплексне бачення перспектив розвитку банку, оцінка чутливості балансу і фінансових результатів банку до різких коливань ринкової кон'юнктури [2]. 

         Стрес-тестування істотно розширює можливості з оцінки та управління ризиком. Аналіз результатів стрес-тестування допомагають виявити ризики і слабкі сторони банку і розробити відповідні коригувальні дії. Так, керівництву банків, що займаються в основному роздрібними операціями, стрес-тести дозволяють оцінити, чи не дуже чутливий кредитний портфель клієнтів до змін на ринку іпотечних кредитів і до несприятливих умов макроекономічного середовища, наскільки слід підвищити резервний фонд для забезпечення іпотечних кредитів в умовах уповільнення зростання економіки та підвищення рівня безробіття, якою мірою політика завоювання нових клієнтів підвищить чутливість банку до макроекономічних ризиків. Відповіді на подібні питання мають велике значення для розробки стратегії та політики управління банківськими ризиками. При цьому для прогнозування стану банку та управління можливими ризиками необхідно комбінувати дані про наслідки зовнішніх (макроекономічних) і внутрішніх (пов'язаних з політикою банку) чинників.

         На даний момент в Україні практика застосування стрес-тестування не настільки широка, а пропозиції НБУ з цього питання носять здебільшого рекомендаційний характер. Вирішення даної проблеми потребує розробки відповідної економетричної моделі, що дозволяє оцінювати в комплексі вплив на банківський сектор основних макроекономічних параметрів (наприклад, курсу національної валюти, динаміки ВВП і промислового виробництва тощо.)

         Отже, стрес-тестування кредитного ризику є важливим інструментом для визначення оцінки критичності впливу шокових ситуацій, оскільки результати стрес-тестів допомагають заздалегідь оцінити вплив потенційно негативних подій на стан кредитного портфелю банку та вчасно прийняти відповідні управлінські рішення.

  Література:

1. Андриевская И.К. Стресс - тестирование: обзор методологий / Управление в кредитной организации.- 2007. - №5. - с. 88-96.

2. Гаврилин А.В. Стресс-тестирование кредитного риска / Банковское дело. -2009. - №8. - с. 44-48

3. Бєленька Г. В. Використання стрес-тестів для аналізу стійкості банківської системи: підходи, методи, світовий досвід / Г.В. Біленька [Текст] // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика: Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (21 - 22 травня 2009 р. ) : у 2 т./ ДВНЗ «УАБС НБУ». -Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. - Т. 1. - С. 133-135

4. Постанова Правління НБУ "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України" від 06.08.2009 р. № 460

 

sgrushevskyi@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>