XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Потьомкіна В.Є. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Потьомкіна В. Є.

Середня спеціалізована школа №200, м. Київ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Як відомо [1; 2], одним з основних завдань сучасної шкільної освіти є забезпечення самореалізації учнів та оцінювання результату їх навчання через компетентність випускників. При цьому компетентнісний підхід до вивчення іноземної мови, і, зокрема, англійської, передбачає забезпечення готовності до спілкування в сучасному багатокультурному середовищі та здійснення соціально-корисної діяльності.

Зрозуміло, що така готовність не з'являється раптово, а є наслідком спільної напруженої діяльності учнів та вчителів щодо засвоєння навчальних програм, одним з елементів якої є педагогічна діагностика як процес розпізнавання рівня, ступеня та характеристик навченості учнів. При цьому, діагностика рівня засвоювання навчального матеріалу є основою для коригування педагогічного процесу.

Нині в шкільній практиці перевірки знань, в основному, використовують дві форми контролю: усне опитування та письмова робота. Кожна з них, маючи певні позитивні риси, характеризується деякими суттєвими недоліками. Зокрема, усне опитування є вибірковою формою контролю та потребує значних витрат часу на уроці. Письмові роботи охоплюють усіх учнів, однак їхня перевірка потребує великих працевитрат та не забезпечує оперативності контролю. До того ж, обидві ці форми не позбавлені негативних елементів, пов'язаних із наявністю суб'єктивного фактору під час їх реалізації.

Однак сьогодні на процес викладання іноземних мов суттєвий вплив мають загальні тенденції, які відповідають сучасному рівню технічного прогресу. Ефективність застосування комп'ютерних технологій на уроках англійської мови і, зокрема, під час проведення тестування знань учнів, вже не викликає сумнівів. При цьому можуть застосовуватись різні технології тестування, загальний огляд яких наведений у [3].

Можна навести такі позитивні риси тестування на основі комп'ютерних технологій. Зокрема, таке тестування зменшує вплив суб'єктивних факторів на результати оцінювання; забезпечує оперативне відслідковування динаміки успішності засвоєння навчального матеріалу; підвищує дисциплінованість та вмотивованість учнів тощо. Зрозуміло, що комп'ютерне тестування не позбавлене і деяких недоліків, основними з яких є виключення з процедури контрою мовної компоненти та її гранична формалізованість, що викликає психологічний дискомфорт у деяких учнів. Тому ми розглядаємо комп'ютерне тестування, в основному, як допоміжний інструмент, спрямований на перевірку засвоєння конкретної теми.

Необхідно підкреслити, що проведення комп'ютерного тестування потребує наявності відповідного методичного забезпечення, до якого належать програми тестування та зміст тестів.

Стосовно змісту тестів можна сказати, що на сьогодні достатня кількість підручників та посібників з англійської мови під час виконання вправ передбачають вибір однієї відповіді з множини запропонованих, тобто містять ознаки програмованого контролю, який досить просто піддається алгоритмізації. Використання таких вправ може бути основою для формування змісту тестів за окремою темою. Однак при цьому доцільно спиратись на загальні концептуальні положення щодо підготовки завдань для комп'ютерного тестування, викладені в [4].

Стосовно програм тестування необхідно зазначити, що на сьогодні вчителям пропонується достатньо велика кількість таких продуктів, огляд можливостей основних з яких наведений у [5]. Однак навіть загальне ознайомлення з ними свідчить, що сам учитель англійської мови навряд чи спроможний ефективно використовувати їх у своїй діяльності внаслідок низки причин.

У першу чергу необхідно мати на увазі, що кожна школа має певні особливості щодо викладанні англійської мови, які стосуються використовуваних підручників та програм навчання, і, відповідно, програми тестування повинні забезпечувати врахування таких особливостей.

Окрім того, вчитель англійської мови не є фахівцем у галузі комп'ютерних технологій і фізично не має змоги витрачати велику кількість часу на оволодіння багатофункціональними програмними комплексами, які потребують специфічних знань та навичок. Досить часто практично виключена і можливість регулярного залучення відповідних фахівців. Тому програми тестування повинні бути максимально простими та прозорими в користуванні, а також передбачати можливість створення власних тестів та їх адаптацію до конкретної програми з мінімальними витратами часу. При цьому технологія підготовки тестів повинна бути зорієнтована на користувача з обмеженим рівнем підготовки.

Суттєвим фактором є також універсальність програми тестування з огляду на можливість її використання для тестування з будь-якої теми як у середніх, так і в старших класах. При цьому повинна бути забезпечена можливість використання не тільки текстового, але й графічного матеріалу, а також матеріалів, які містять спеціальні символи (наприклад, знаки транскрипції).

Виходячи з наведеного, була створена програма тестування знань учнів на уроках англійської мови, в основу якої був покладений підхід, реалізований у програмах контролю знань правил дорожнього руху, використовуваних у ДАІ.

Основною перевагою цього підходу є практична незалежність коду програми тестування від предметної спрямованості тестів. Це досягається тим, що сама програма розглядається як окрема оболонка, на вхід якої подаються два взаємопов'язаних потоки даних: графічне зображення повного тексту тесту (запитання та варіанти відповідей) та інформація, спрямована на забезпечення процесу тестування (загальна кількість можливих відповідей та номер правильної відповіді). При цьому вважається, що тестування здійснюється за окремими білетами, кожний з яких містить деяку кількість запитань (максимум 20), а на кожне запитання пропонується декілька відповідей (максимум 5). Загальна кількість білетів програмно не обмежується.

Для настроювання програми на конкретну тему як вихідні дані окремо задаються назва теми тестування та загальна кількість підготовлених білетів. У разі необхідності передбачена можливість обмеження часу тестування та припустима кількість помилок.

Під час тестування учню пропонується заповнити окремі поля загальних відомостей (зокрема, прізвище, клас) та обрати номер білету. Після цього з'являються кнопки з номерами запитань білету та пропозиція щодо вибору одного з запитань. Для кожного запитання з'являються кнопки з номерами можливих відповідей. Після вибору однієї з відповідей кнопки відповідей зникають, кнопка з номером запитання, на яке надана відповідь, блокується, а правильність відповіді відображається кольоровим підсвічуванням кнопки з номером білета та написом відповідного кольору.

За результатами тестування формуються два протоколи: для кожного учня та загальний. Зазначені протоколи (окрім загальних відомостей) містять номери відповідей, які були надані на кожне запитання білету. Крім того, після завершення процедури тестування результати тесту відображаються на моніторі. Вони містять загальну кількість запитань білета, кількість правильних та неправильних відповідей, а також кількість запитань, на які відповіді не були надані.

Наявність докладних протоколів забезпечує можливість аналізу якісної структури продемонстрованих знань та розгляд спірних питань на основі задокументованих відповідей.

Підготовка вихідних даних для тестування здійснюється в декілька етапів. На першому з них текст кожного запитання з варіантами відповідей готують на аркуші паперу. На другому етапі ці аркуші сканують та зберігають у вигляді *.bmp файлу. Третім етапом у текстовому редакторі "Блокнот" за наявним шаблоном готують файл вихідних даних, який для кожного запитання містить загальну кількість можливих відповідей та номер правильної відповіді.

Таким чином, процес підготовки вихідних даних передбачає лише одну специфічну операцію - сканування паперових носіїв, при цьому самі паперові носії можуть готуватись у будь-який спосіб (друкуванням, наклеюванням, письмом тощо).

Зрозуміло, що за наявності достатньої кількості комп'ютерів тестування з використанням цієї програми дозволяє достатньо швидко оцінити рівень підготовки усього класу. Однак її використання може бути корисним і за обмеженої кількості комп'ютерів як база для проведення програмованого контролю, під час якого учням роздають паперові завдання тесту, а вони на окремих аркушах вказують номери правильних відповідей.

У такому разі немає необхідності проводити операцію сканування, а оперативність перевірки значно підвищується за рахунок простоти та швидкості введення відповідей учнів безпосередньо в програму. При цьому відпадає необхідність у виготовленні та заповненні шаблонів відповідей, що потребує від учнів акуратності та дотримання відповідних правил.

Література:

1. Клепко С.Ф. "Компетенізація освіти": обмеження і перспективи // Постметодика. - №1 (59). - 2005. - С. 9-18.

2. Баловсяк Н. В. Поняття професійної компетентності в зарубіжних дослідженнях // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Зб. наук. пр. - Кр. Ріг: Видавн. від. НМетАУ, 2004. - С. 23-25.

3. Титенко С.В., Гагарін О.О. Практична реалізація технології автоматизації тестування на основі понятійно-тезисної моделі // Образование и виртуальность - 2006. Сб. научн. тр. 10-й Международ. конф. Укр. ассоциации дистанционного образования / Под общ. ред. В.А. Гребенюка, Д.Р. Киншука, В.В. Семенца. - Харьков-Ялта: УАДО, 2006. - С. 401-412.

4. Красильникова В.А. Подготовка заданий для компьютерного тестирования: Методические рекомендации. - Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2004. - 31 с.

5. Орел Е., Прохоров А. Создание тестов и компьютерное тестирование // КомпьютерПресс. - № 7. - 2006. - С. 10-14.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>