XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Поверляк Т. І. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ» ТА «ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ»

Поверляк Тетяна Ігорівна, здобувач

Львівський національний аграрний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ» ТА «ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ»

Процес глобалізації в умовах сучасної фінансово-політичної нестабільності та економічної кризи, динамічність розвитку більшості сфер діяльності, жорстка конкуренція та мінливість зовнішнього середовища загрожують стабільному розвитку промислових підприємств. Підприємство в процесі виробничо-господарської діяльності не є ізольованим, а радше складовою частиною громіздкого економічного механізму[4, c. 1].

Економічна стабільність завжди була й залишається пріоритетним завданням економістів-науковців. Проте зважаючи на циклічність економічної системи досягти її не так легко, а ще важче втримати.

Термін «стабільність» (лат. stabilis) запозичений з природничих наук, де він означає стійкий стан, здатність до тривалого існування, збереження в часі. На практиці точність його визначення досягається завдяки виділенню різних окремих видів стабільності. Ця категорія потребує ретельної градації, оскільки у економічній літературі існує багато думок щодо її застосування. Стабільність асоціюється з порядком, незмінністю, рівновагою, стійким функціонуванням тощо.

Цей термін використовується для опису стану системи, її структури і окремих елементів або підсистем, процесів та відносин [4, c. 3].

Взагалі термін «стабільність» означає сталість, незмінність, стривале збереження стану протягом певного часу. Тому економічна стабільність - це сталий стан або стан рівноваги всіх елементів економічної системи протягом певного періоду в часі.

Часто термін «економічна стабільність» ототожнюють із терміном «економічна стійкість», проте таке ототожнення не є вірним. Термін «економічна стабільність» є ширшим, бо це стан, коли економічна система функціонує в стані рівноваги, зберігаючи незмінною свою структуру. Тоді коли економічна стійкість - це здатність зберігати показники на певному рівні, незважаючи на постійний впливзонішнього та внутрішньогосередовища.

Показники економічної стійкості - це частина інформації, яка відображаєстанвсієїсистеми. Розглядтааналізневеликих, алеважливих «фрагментів»  допомагає краще зрозуміти повну картину.

За допомогою показників можна оцінити, у якому напрямку рухається система: вдосконалюється, деградує абож стагнує. Ці показники стійкості можнарозділити на дві групи: показники, що характеризують дії зовнішнього середовища (неконтрольовані); показникивнутрішньогостану (контрольовані) [1, c. 11].

У науковій економічній літературі стійкість підприємства частіше розглядаєтьсятількизпозиціїйогофінансовогоположення, платоспроможності, рівняймовірностібанкрутства, атакожякздатністьгосподарюючихсуб'єктів невідхилятисявідтраєкторіїсвогорозвиткузатемпамизростання прогнозованих показників при впливі на них зовнішніх і внутрішніх факторів. Практичностійкістьпідприємствазводитьсялишедофінансовоїстійкості.

Поняття "фінансова стабільність" є більш широким і припускає, щофінансова система функціонує в стані рівноваги, зберігаючи незмінноюсвою структуру. У той же час під фінансовою стійкістю слід розумітивластивість фінансової системи повертатися до рівноважного стану післяприпинення негативного впливу, що вивело її з цього стану. Таким чином,фінансова стабільність припускає рівновагу фінансової системи, фінансовастійкість - тільки прагнення до рівноваги, а її досягнення можливе лише завідсутності негативних шоків.

В окремих випадках фінансова стійкість може розглядатися в контекстістійкості фінансового стану або платоспроможності як окремого фінансовогоінституту (financial sustainability), так і сукупності інститутів (financialsoundness) [2, c. 5].

Суть фінансової стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів у процесі управління. Фінансова стійкість - це критерій надійності партнера. Її оцінка є підставою для зовнішніх суб'єктів визначати фінансові можливості підприємства на тривалу перспективу [5, c. 5].Тому вважаємо, що запорукою стійкості підприємства є фінансова стійкість.

Стабільність розвитку підприємств та стійкість в умовах ринку можна забезпечити шляхом виконання наступних умов:

- суб'єкт господарської діяльності сумісний з іншимиструктурами на макроекономічному рівні і спрямований на виконаннястратегічних завдань розвитку економіки в цілому;

- володіє певним рівнем самостійності та автономності, тобтопредставляє собою цілісний сформований організм, який постійнорозвивається;

- зберігає свою сукупну властивість, функції при зміні йогоформи та структури;

- його відтворювальні процеси відповідають динаміці потреб вмежах економічного суспільства та макросистеми;

- володіє потенціалом самоорганізації та саморозвитку [3, с.23].

Узагальнюючи вище сказане, можна зробити висновок, що економічна стабільністьпідприємства обумовлює його подальший розвиток і забезпечуєтьсязавдяки взаємодії внутрішніх складових системи.

Та варто не забувати, що стабільність забезпечується й через стійкість, тому ці два поняття є взаємопов′язані та несуть практичну цінність в економічних дослідженнях.

Література:

•1.  Аранчій В. І. Інтегральні підходи до оцінювання економічної стійкості аграрних підприємств / В. І. Аранчій, М. О. Удовіченко. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Nppdaa/econ/2012/10.pdf.

•2.   Лазня А. В. Зв'язок поняття "фінансова стабільність" із категоріями економічної науки / А. В. Лазня. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2012.../34_01_21.pdf.

•3.   Маршев В. И. О «стратегии выживания» российских предприятий в переходный период: опыт управленческого консультирования / В. И. Маршев, З. С. Айвазян. - М.: Диалог, 1996. - 125 с. - С. 23.

•4.   Перетятько А. В. Дослідження сутності поняття економічна стабільність промислового підприємства / А. В. Перетятько. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Suek/2011_3/Peret.pdf.

•5.  Ткаченко С. М. Сутність економічної  стійкості підприємств та її складові / С. М. Ткаченко // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1350.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>