XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Повидиш Л.І. РЕГІОН В КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ.

Повидиш Л.І.

Конотопський інститут СумДУ

РЕГІОН В КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

На сьогоднішній день  регіони світу стикаються з ризиком необерненого руйнування навколишнього середовища. Недооцінка екологічного фактору та екологічних обмежень при підготовці документів територіального рівня призводить не тільки до негативних наслідків в природокористуванні, а і до глибоких диспропорцій між економічним, соціальним та екологічним розвитком систем різного рівня.

Під стійким розвитком почали розуміти одночасне досягнення можливих благ (економічних, екологічних, соціальних, моральних) та прагнення зусиль господарюючих суб'єктів на цьому шляху.

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку регіонів російський академік А.А.Савін дає наступне визначення поняття „стійкий розвиток" - „це стратегічно-інноваційний направлений процес розвитку соціально-економічної системи, що сприяє найбільш повному задоволенню життєвих потреб людей при збереженні існуючих екосистем та відновленні порушених".

Всі підходи до розв'язання проблеми стійкого розвитку виокремлюють 2 можливі шляхи забезпечення стійкого існування людської цивілізації. Перший пов'язаний з консервуванням існуючого стану системи „людина-природа" який базується на застосуванні негативних механізмів зворотного зв'язку та реалізується у формах обмежувальних, заборонених, регламентуючих та стимулюючих методів. При цьому стабілізується чисельність населення і форми антропогенного впливу на природу, включаючи кількісні та якісні параметри цього впливу. Другий напрям - пов'язаний з випереджальними прогресивними змінами суспільної системи. Він не обмежує, а навпаки, стимулює зміни за умови, що вини сприятимуть зменшенню екодеструтивного тиску на довкілля.

До основних принципів стійкого розвитку регіону можуть бути віднесені:

- задоволення основних життєвих потреб як сьогоднішніх та і майбутніх поколінь;

- збереження існуючих екосистем та відновлення порушених;

- раціональна структура виробництва та споживання, раціональне природокористування;

- відкритість та прозорість регіональної економіки для моніторингу;

- відмова від економічного детермінізму та орієнтація на системний підхід  в розвитку економіки.

Концепція переходу України до сталого розвитку, розроблена представниками НАН України, визначає цілісну систему поглядів на збалансованість гуманістичного, соціального, економічного та екологічного розвитку України і є базовою для розробки відповідної стратегії, держаних, регіональних та інших програм, проектів соціально-економічного розвитку.        Тож керуючись принципами сталого розвитку, які викладені в даній Концепції необхідно формувати регіональні програми стійкого еколого-економічного розвитку.

Література:

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998.

2. Касьянов П.В. Переход к устойчивому развитию:  эколого-экономические предпосылки. - М.: Изд-во НУМЦ Госкомэкологии России, 1998.

3. Лукьянчиков  Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация природопользования: Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002.

4. Основи стійкого розвитку: Навч. посіб. / Л.Г. Мельник. - Суми, 2006.

5. Основи стійкого розвитку: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л.Г. Мельник, 6. О.І. Карінцева, С.М. Шевченко, М.К. Шапочка, Е. Бун, Л. Хенс, Р.О. Перелет. - Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>