XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Примак В.П. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Примак Валерій Петрович

Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Громадянське виховання взагалі та його складова - формування громадянської відповідальності зокрема - має велике значення для держави, суспільства й особистості. В. О. Сухомлинський писав, що «чистота й благородство вчинків наших вихованців, їх непримиренність до аполітизму, байдужості, неправди, обману, лінощів, приниження людської гідності - все це залежить від того, наскільки одухотворені юнаки і дівчата великим людським благородством - громадянськістю» [2, с.434].

Громадянська відповідальність є важливою професійною якістю офіцерів Міністерства внутрішніх справ, саме вона необхідна для виконання громадянських обов'язків. Офіцери МВС є представниками держави у різних сферах правоохоронної діяльності, зокрема адміністративній, трудовій, карній та ін. Від їх професіоналізму, громадянських якостей залежать дотримання верховенства права у державі, забезпечення демократичних прав і свобод наших громадян.

На сформованість громадянської поведінки майбутніх правоохоронців впливають культурний потенціал середовища, засоби масового ідеологічного впливу, зокрема газети, книги, радіо, телебачення, кіно та ін. Однак важливе значення при цьому має і робота навчального закладу, навчальний процес. У «Концепції громадянської освіти в школах України» зазначається, що «головну роль в реалізації громадянської освіти відіграють освітньо-виховні заклади» [1, с. 30].

Формування громадянської відповідальності курсантів - це процес цілеспрямованого й систематичного впливу на свідомість і почуття курсантів з метою формування в них правового світогляду, що дозволяє усвідомити особисту відповідальність за здійснення своїх громадянських обов'язків, передбачати наслідки своєї діяльності; мати рішучість й уміння відстоювати державні інтереси, бути непримиренним до антигромадських й антидержавних проявів.

Провідними методологічними підходами до формування громадянської відповідальності є системний, діяльнісний, конкретно-історичний та особистісно зорієнтований підходи. З урахуванням цих підходів, а також завдань формування громадянської відповідальності курсантів, у роботі з формування цієї особистісної якості доцільно використовувати низку принципів. Із традиційних принципів виховання необхідно вказати на: принцип діяльнісного підходу (опирається на поняття «провідна діяльність», що забезпечує стійку мотивацію навчання); принцип свідомості й активності особистості (підкреслює необхідність опиратися на інтереси курсантів, залучати їх до вирішення проблемних ситуацій, стимулювати різні форми роботи); принцип рефлексивного керування (передбачає позицію курсанта як активного суб'єкта навчання й виховання, розвиток його здібностей до самоврядування, самовиховання, самоорганізації, самоконтролю) [4, с.293-294].

Основними прийомами для стимулювання потреби майбутніх офіцерів МВС при формуванні громадянської відповідальності можна назвати активізацію пізнавальної діяльності курсантів, зокрема, через проблемне навчання, оцінку їхніх знань, схвалення, похвалу та ін. При стимулюванні потрібно опиратися на пізнавальні інтереси курсантів, на їхні професійні інтереси, на рівень домагань майбутніх офіцерів. Зміст матеріалів лекцій та семінарів, і огляд літератури з теми, показ практичної значимості матеріалу, його перспективності для професії є досить діючим для формування мотивації громадянської відповідальності.

Великі можливості щодо формування громадянської відповідальності мають навчальні дисципліни правового циклу, зокрема «Адміністративна діяльність ОВС», «Теорія держави та права», «Теорія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Юридична деонтологія», «Адміністративне право» та «Адміністративна відповідальність», «Конституційне право України», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності», «Адміністративна діяльність», «Культура поведінки при спілкуванні з громадянами», «Форми і методи психологічного впливу на громадську думку» та ін. За роки навчання у вузі в курсанта потрібно сформувати переконання в справедливості законів, правильне ставлення до їх дотримання. Засвоєння курсантами правових норм повинно ґрунтуватися на знанні наукових понять про громадянські права й обов'язки, а також на тому особистісному змісті, що вони вкладають у ці морально-правові норми.

Отримані в аудиторній діяльності правові знання необхідно закріплювати в різноманітних формах позааудиторної роботи. В. О. Сухомлинський щодо цього писав про те, що «важливо, щоб знання про людину-громадянина сприймалися розумом і серцем та поєднувалися з насиченим, повноцінним життям» [2, с. 434]. З огляду на це ще однією педагогічною умовою формування громадянської відповідальності курсантів можна назвати залучення курсантів у діяльність, що дозволяє проявляти громадянську відповідальність.

Позааудиторну діяльність необхідно розглядати як засіб (метод) продовження аудиторної діяльності з формування громадянської відповідальності, формування правової самосвідомості, а також засіб, що дозволяє формувати вміння й навички громадянської поведінки (обов'язку, честі, ретельності, пунктуальності, точності, акуратності, відповідальності, дисциплінованості). Зміст позааудиторної роботи повинен забезпечити перехід знань курсантів про громадянські права й обов'язки у їх переконання, у керівництво до дії.

Як зазначав В. О. Сухомлинський, «продовжується і утверджується формування громадянськості насамперед у відносинах, громадянському, ідейному спілкуванні, в діяльності на благо суспільства. Чим багатші ідейно-громадянські відносини в колективі, тим повно ціннішим є особисте духовне життя кожного громадянина» [2, с. 434]. З огляду на це можна стверджувати, що для успішного формування у курсантів громадянської відповідальності необхідно створювати сприятливу морально-психологічну атмосферу. У «Концепції громадянської освіти в школах України» зазначається, що «ефективна громадянська освіта можлива лише за умов створення демократичного клімату в самій освітній установі. Стиль спілкування, зокрема адміністрацією та вчителями, має бути для учнів практичним прикладом толерантності, взаємоповаги, відкритості та демократизму» [1, с. 30].

Таким чином, основними педагогічними умовами формування громадянської відповідальності майбутніх офіцерів МВС є: формування мотивів громадянської поведінки, надання знань про громадянські права й обов'язки, залучення курсантів у діяльність, що дозволяє проявляти громадянську відповідальність, а також створення сприятливої морально-психологічної атмосфери у курсантських колективах.

Література:

•1.     Концепція громадянської освіти в школах України (проект) // Шлях освіти. - 2001. - №1. - С. 26-31.

•2.     Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т.1. - К.: «Радянська школа», 1976 р. Т.1. - 654 с.

•3.     Уайт П. Громадянські чесноти і шкільна освіта: виховання громадян демократичного суспільства: [Монографія] / Пер. з англ. та передмова В. О. Коломієць. - К.: Вища шк., 2002. - 118 с.

•4.     Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.

 

e-mail: didenko12.69@mail.ru

 


Один комментарий к “Примак В.П. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ”

  1. Lui:

    Спасибо, автору, интересно


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>