XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Приварникова І.Ю. ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛИНГУ В УПРАВЛІННІ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Приварникова І.Ю.

ДНУ ім. О.Гончара, м. Дніпропетровськ

ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛИНГу В управлінні ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Функціонування промислових підприємств у ринковій економіці орієнтує виробництво на ринковий попит, на всіляке зниження витрат виробництва, що сприяє одержанню високого доходу. В той же час витрати на функціонування зношених засобів праці постійно зростають, внаслідок морального старіння вартість їх оновлення на сучасні у порівнянні з вибулими також підвищується, тому управління витратами сьогодні набуває все більшої актуальності. .

Загальновідомо, що в залежності від цілей, яких прагне досягти керівництво підприємства в управлінні, економічні процеси можуть розглядатися з різних точок зору, наприклад: як соціально-технологічна система; як система руху товарно-матеріальних ресурсів; як система руху фінансів тощо. Природно, кожний спосіб деталізації діяльності народжує свій спосіб обліку та управління на підприємстві. Якщо управління здійснюється за фінансовими критеріями, то ця управлінська підсистема має назву "контроллінг" і представляє собою комплекс методів та методик, спрямованих на удосконалення облікової політики й управлінської практики підприємств, що ґрунтується на фінансових (витратних) критеріях успішності функціонування підприємства.

Задля постійного спостереження та управління витратами на виробництво продукції (робіт, послуг), з метою зниження собівартості продукції на підприємстві, як правило, створюється систему управління витратами. На основі поєднання підсистеми управління основними засобами та підсистеми управління фінансами (витратами) на підприємстві може бути створена підсистема контролінгу ефективності використання та оновлення його основних засобів (підсистема управління основними засобами підприємства за критерієм витрат). В умовах обмежених фінансових ресурсів на процеси оновлення та значних витрат на використання зношених основних засобів це питання набуває особливої актуальності, бо виокремлення такої підсистеми управління дозволить: більш природно поглянути на витрати, що супроводжують процеси функціонування та оновлення основних засобів підприємств; стимулюватиме вище керівництво думати в фінансових категоріях, наближаючи технологічне управління безпосередньо до виробничого процесу; надасть змогу підвищити дієвість внутрішнього контролю .за ефективністю роботи центрів прибутку і відповідальності, тому що в цьому випадку внесок того чи іншого виду виробничого ресурсу у формування виробничого результату стає більш наочним.

Функціонування підсистеми контролінгу показників ефективності використання та оновлення основних засобів промислового підприємства за критерієм витрат в системах управління витратами та основними засобами підприємства можливе лише за умови виокремлення, розмежування таких витрат, що супроводжують процеси використання та оновлення основних засобів промислових підприємств.

Проте, незважаючи на значні зусилля вчених, що працюють над дослідженням проблеми управління витратами на фактори виробництва, ще залишилися питання, які не одержали належного висвітлення. В даний час не виокремлюють особливого розділу контролінгу, що займається управлінням основними засобами промислових підприємств, процесами їх надходження, використання та оновлення, але на підставі існуючих надбань науки контролінга, його методи та принципи, що сформувалися в управлінській практиці, можна застосовувати в тому числі і для управління основними засобами підприємства. В умовах значного зносу засобів виробництва та зростання витрат на основні засоби з метою найбільш раціонального використання ресурсів підприємств та оновлення їх застаріваючої частини постає необхідність у деталізації класифікації витрат на основні засоби як основи системного управління витратами. Відомо, що виникнення нових класифікаційних критеріїв не тільки не перешкоджає використанню раніше запропонованих, але й дає користувачам можливість виділити й управляти новими видами витрат залежно від потреб та можливостей системи управління.

Вирішення поставленого управлінського завдання щодо ефективного управління основними засобами можливо завдяки системному розгляду витрат із застосуванням різнопланових інструментів: аналітичних, облікових та планових. Реалізація функціонування системи управління основними засобами на основні контролінга має відбуватися на основі сучасних програмних продуктів, що допомагають відслідковувати витрати на основні засоби, які виникають у процесі їх життєвого циклу. Для цього, наприклад, можна використати функціонал IBM Maximo, що охоплює усі потреби, пов'язані з управлінням основними засобами й ефективною експлуатацією усіх видів активів підприємства. IBM Maximo надає інструментарій, що дозволяє розробляти широкомасштабні програми для організації що випереджає, профілактичного, поточного і непланового технічного обслуговування, та забезпечує максимальну рентабельність активів підприємства за рахунок збільшення часу безвідмовної роботи устаткування, зниження витрат.

Отже, використання названого інструментарію в управлінні основними засобами на основі контролінгу, перш за все, надасть можливість відповісти на питання щодо складу витрат на основні засоби, допоможе з'ясувати коли, яким чином, на якій стадії життєвого циклу вони формуються, за якими критеріями їх треба класифікувати, щоб ефективність була найвищою. Деталізація витрат на основні засоби, на процеси їх використання та оновлення, виявлення природи цих витрат надасть змогу ефективніше управляти ними у системі та загалом досягти кращих результатів діяльності підприємства, підвищити його конкурентоспроможність.

Література:

1. Управление основными фондами предприятия на базе IBM MAXIMO [Електронний ресурс]. - Режим доступу // http://www.arbyte.ru/enterprise/solutions/ibm_maximo.shtml. 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>