XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

ПРОХОРОВА В.М., СЕМЕНОВ А.А. ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ.

Рубрика: Економіка

ПРОХОРОВА В.М.

Науковий керівник: к.е.н., доцент СЕМЕНОВ А.А.

Донецький державний університет економіки і торгівлі  ім. М.І. Туган-Барановського

  ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ

     Основою в проведенні торговельних операцій у міжнародних корпораціях є момент укладання контрактів. Контрактні операції складають близько 70% обсягу угод у міжнародних корпораціях. Тому проблема їх проведення є досить  значною.

У цій роботі ставиться за мету визначення основних моментів проведення контрактних операцій та умов підвищення їх ефективності.

Серед зарубіжних учених, які зробили значний внесок у розвиток теорії та практики міжнародних розрахунків та впровадження нових платіжних інструментів у міжнародних корпораціях слід відзначити Є.Ф.Авдокушина, Е.Д.Доллана, Жозет Перара, К.Кембелла, Н.Н.Киреєва, Л.М.Красавіну, П.Х.Ліндерта, В.Я.Маштабея, Н.Я.Носкову, І.Н.Платонову, М.Пебро, В.Е.Рибалкіна, Н.С.Рум'янцева, Френкліна Р. Рут та ін.

В Україні дослідженню проблем розвитку міжнародних розрахунків присвячені роботи О.І.Береславської, Т.А.Важеєвської, В.А.Вергуна, О.С.Власюк, А.С.Гальчинського, С.Д.Годуна, М.В.Дорундяка, О.К.Єременка, A.M.Коряка, В.М.Кочеткова, А.І.Кредисова, Н.С.Кузнєцової, В.І.Мазуренка, М.І.Мируна, A.M.Мороза та ін.

У міжнародному контексті зовнішньоекономічним договором (контрактом) при проведенні зовнішньоекономічних операцій є матеріально оформлена угода двох або більш суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і їхніх іноземних контрагентів, якщо інше не передбачено законом і міжнародним договором, і спрямоване на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав і обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. Суб'єкти підприємницької діяльності при складанні тексту договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні порядки, рекомендації міжнародних органів і організацій. Договір може бути визнаний недійсним у судовому або арбітражному порядку, якщо він не відповідає вимогам міжнародних договорів. Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються правом місця його висновку, якщо сторони не погодили іншого, і відображаються в умовах договору [1].

До умов, що повинні бути передбачені в договорі (контракті) відносяться: найменування, номер договору (контракту), дата і місце його висновку; преамбула; предмет договору; кількість і якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг); базисні умови постачання товарів (прийому/здачі виконаних робіт або послуг); ціна і загальна вартість договору; умови платежів; умови прийому товару (робіт, послуг); упакування і маркірування;  форс-мажорні обставини; санкції і рекламації; арбітраж; юридичні адреси, поштові і платіжні реквізити сторін [2].

За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визначатися додаткові умови: страхування, гарантії якості, умови залучення співвиконавців договору (контракту), агентів, перевізників, визначення норм навантаження (розвантаження), умови передачі технічної документації на товар, схоронності торгових марок, порядок сплати податків, мита, зборів, різного роду захисних застережень, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, кількість підписаних екземплярів договору (контракту), можливість і порядок внесення змін і доповнень у договір  та інше [3].

Контракт повинний бути обов'язково завізований, тобто повинні бути підписи обох сторін, відбитки печаток, тільки в цьому випадку він має міжнародну законодавчу силу. Вибір валюти і форми розрахунків визначаються за узгодженням сторін і фіксується в умовах контракту. При прийнятті платіжного доручення від клієнта варто звертати увагу на те, щоб у заяві були зазначені всі необхідні реквізити, а саме: повне найменування банку одержувача з обов'язковою вказівкою міста, країни. Варто врахувати, що багато банків світу мають свої коди, так банки США об'єднані в єдину банківську мережу - FEDWIRE (код АВА або ROUFING), позначена дев'ятьма знаками; банки Німеччини - BLZ, позначена вісьма знаками; банки Англії - SORT CODE - чотирма знаками;  повне найменування одержувача;  ціль платежу з указівкою номера і дати контракту [4].

Порядок здійснення банками контролю за своєчасністю розрахунків по експортних, імпортних операціях клієнтів банку полягає в тім, що банки зобов'язані вимагати від своїх клієнтів повну інформацію про експортні, імпортні операції, розрахунки по яким останні здійснюють через ці банки. Банк зобов'язаний при перерахуванні резидентом коштів на користь нерезидента, при надходженні від нерезидента коштів резиденту потребувати від останнього копії: договору з нерезидентом, акта й інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання послуг), здійснення експорту прав власності й інших документів, що необхідні банку для контролю за своєчасністю розрахунків по експортним, імпортним операціях його клієнта [4].

Таким чином контрактні операції підвищують ефективність  діяльністі міжнародних корпорацій. Вони визначають умови платежу, час, обсяг поставки товару, форми розрахунків та ін. Контрактні операції, як і міжнародні розрахунки, відіграють визначальну роль при формуванні торговельної діяльності компанії [5].

Використана література

•1.  Сутормина В.Н. Федосов В.М. Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. -  К.: «Либідь»., 2003р., 148 c.

•2.  Тимченко К.Д. Банківська справа. - Л., 2002р., 240 c.

•3. Фарейко В.Т. Розрахунки у банках. - К., 2004р., 215 c.

•4.Челенко А.О. Ефективні розрахунки. - К., 2002р., 156 c.

•5.Школа І.М. Міжнародні відносини. - К., 2001р., 123 c.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>