XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Прокопенко Н.П. ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У НАВЧАННІ ГРАМАТИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ТА «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Прокопенко Наталя Петрівна
Київський національний торговельно- економічний університет

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У НАВЧАННІ ГРАМАТИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ТА «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Останнім часом, коли політичні, економічні та соціальні умови життя визначають пріоритети використання іноземної мови як засобу спілкування, постає актуальна проблема пошуку нових методів викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах.
Опанування іноземною мовою необхідно визначати, в першу чергу, не як мету навчання, а як засіб вирішення комунікативних завдань. Формування граматичної компетенції, необхідної для здійснення професійної комунікативної діяльності у майбутньому, можна віднести до найбільш актуальних завдань методики викладання іноземної мови у немовних вузах; оскільки рівень підготовки студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» має бути достатньо високим аби надати їм можливість лінгвістично грамотної професійної взаємодії у подальшій кар`єрі, необхідній для ведення переговорів, участі у ділових зустрічах, презентаціях, підтримання контакту під час розмови, ведення телефонних перемовин, тощо. Досвід роботи із студентами-міжнародниками показує, що 1) студенти мають певні труднощі у ситуативному використанні граматичних явищ; 2) студенти недостатньо добре володіють навичками коректного вживання форм граматичних явищ; 3) більшість студентів навчились використовувати лише дуже прості граматичні структури і мають труднощі у використанні різноманітних з`єднувальних елементів мови, що роблять висловлювання більш природнім і логічно побудованим.
Комунікативна методика передбачає навчання граматиці на функціональній і ситуативній основі. Це означає, що граматичні явища вивчаються та засвоюються не як “форми” і “структури”, а як засоби вираження певних думок і комунікативних намірів, а також введення їх у мовленнєвий досвід. Безумовно, знання граматичних правил необхідне для успішного володіння іноземною мовою. Але останнім часом актуальною проблемою стало дослідження доцільності використання великої кількості вправ тренувального характеру. Без сумніву, такі вправи відіграють певну вагому роль в автоматизації граматичних мовленнєвих навичок, але фактичне вживання мовного матеріалу в мовленні виходить за межі їх дидактичних можливостей. Переважна більшість студентів вивчають іноземну мову в подібній ситуації, таким чином у них формується відповідна система роботи на заняттях іноземної мови – читання, переклад, заучування напам'ять слів, діалогів, переказ текстів, відповіді на питання часто організаційного характеру. Робота над граматичною стороною мови обмежується читанням правила і тренуванням в реченнях (з опорою або без опори на таблиці/схеми). Але згодом постає проблема, що через відсутність реальної комунікації на заняттях навіть студенти із досить високим рівнем теоретичних знань відчувають труднощі у вираженні своїх думок. Практика показує, що засвоєння граматичного матеріалу доцільно проводити на наступних етапах: 1) пред'явлення мовного зразка (через аналіз і синтез граматичного явища); 2) тренування; і 3) вживання в мовленні. Для кожного з етапів характерні відповідні їх цілям вправи. На I етапі засвоєння необхідно осмислити граматичне явище, з'ясувати його зміст, форму і вживання. Ознайомлення з новим навчальним матеріалом для продуктивного засвоєння здійснюється найчастішим в навчально-мовленнєвих ситуаціях. Необхідно створювати умови для демонстрації форми і конструкції як динамічної одиниці, що має певну функціонально-комунікативну роль у спілкуванні. На II етапі відбувається тренування граматичного матеріалу і формування граматичних мовленнєвих навичок. Формування мовленнєвих граматичних навичок передбачає розвиток навичок відносно точного відтворення вивченого явища в типових для його функціонування мовленнєвих ситуаціях і розвиток їх гнучкості за рахунок варіювання умов спілкування, що вимагають адекватного граматичного оформлення висловлювання. Навчання граматичній стороні усного мовлення, що пов'язане з формуванням відповідних автоматизмів, ефективно здійснюється через цілу низку тренувальні вправ. Тренувальні вправи самі по собі не розвивають уміння брати участь в комунікації. Тому необхідно розвивати навички спонтанної комунікації відповідно до потреб ситуації, а для цього потрібна система комунікативно-орієнтованих вправ. На III етапі здійснюється остаточне оформлення граматичних мовленнєвих умінь і навичок. Вправи на цьому етапі повинні мати, перш за все, комунікативну цінність (комунікативні завдання, навчальні і природні мовленнєві ситуації, комунікативні ігри). Максимально наближені до реального спілкування такі навчально-мовленнєві ситуації, в яких зміст мовлення не треба придумувати і не потрібно уявляти себе в чиїйсь ролі. Це такі завдання, які звернені до самого студента та передбачають використання його життєвого досвіду.
В умовах комунікативного підходу в навчанні іноземній мові методи і прийоми навчання граматичній стороні мови повинні базуватися на наступних принципах: принцип ситуативності, функціональності, мовленнєвої та мислительної активності, новизни, індивідуальності. Комунікативно-орієнтоване навчання граматиці дозволяє підвищити мотивацію, розширює експресивні можливості мовлення і додає природності висловлюванням студентів.
Література:
1. Витлин Ж.Л. Современные проблемы обучения грамматике ИЯ // ИЯШ.-2000.-№5
2. Гальскова Н.Д. Педагогическое сотрудничество в контексте современной модели обучения иностранным языкам // Обучение иностранному языку как коммуникативному взаимодействию. Сб. научн. тр. Вып. 443. - М., 1999.
3. Крутских А.В. Коммуникативно- направленное обучение грамматике на продвинутом этапе в гуманитарно- лингвистической гимназии // ИЯШ.-1996.-№6.
4. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению.- М.,1989.
5. C.J. Brumfit, K. Johnson. The Communicative Approach in Language Teaching. - Oxford University Press, 1991


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>