XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Протасова Л.В. ВАЖЛИВІСТЬ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Протасова Лариса Валеріївна, аспірант

Національний університет харчових технологій (м. Київ)

ВАЖЛИВІСТЬ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 В сучасних умовах господарювання особлива увага приділяється пошуку ефективних форм організації виробництва в молочній промисловості, як в пріоритетному секторі економіки. Актуальність даного питання обумовлюється нестабільністю розвитку галузі, а саме: сталою тенденцією скорочення поголів'я корів у господарствах усіх категорій; зменшенням обсягів виробництва молока та низькою його якістю, що безпосередньо впливає на якість продукції молокопереробних підприємств; відсутністю фінансових можливостей відновлення та модернізації обладнання підприємств, впровадження сучасних технологій, інновацій; високою собівартістю виробництва молока в господарствах населення та низькою ціна його реалізації переробним підприємствам; скороченням обсягів споживання молокопродуктів тощо. Дієвим підходом забезпечення стійкого економічного розвитку вітчизняних виробників молока та молочної продукції і утримання конкурентних позицій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, є формування та розвиток кластерної організації виробництва.

Одним із науковців, у чиїх працях ґрунтовно досліджувалися питання формування і функціонування кластерів, був Майкл Портер. Він зазначав, що «чим більше розвинені кластери, тим вище в цій країні рівень життя населення і конкурентоспроможність продукції» [2, с.32].

В економічній літературі відсутнє загальноприйняте визначення економічної кластерної структури (кластера), але як правило вона ототожнюється індустріальним комплексом, сформованим на базі територіальної концентрації мережі спеціалізованих постачальників, основних виробників і споживачів, пов'язаних технологічним процесом, та є альтернативою секторального підходу регіональної економіки [3, с.69].

Для утворення кластерного типу характерним є: географічна близькість його учасників і діяльність в одній чи кількох суміжних сферах і взаємодоповнення (комплементарність) при цьому один одного; висока конкурентоспроможність продукції, що ними випускається; високий рівень розвитку кооперації; ефективна конкуренція на ринку за завоювання і утримання споживача; незалежність суб'єктів, що входять до кластера [1, с. 22].

Ефективність функціонування кластерів досягається за рахунок: об'єднання ресурсного потенціалу та зусиль учасників кластених угрупувань; проведення науково-дослідних робіт, впровадження інновацій; спеціалізації підприємств; спільного використання переваг та можливостей, зменшення загроз; мінімізації трансакційних витрат; співпраці з партнерами, що працюють в суміжних і споріднених галузях тощо.

 Досвід багатьох країн обумовлює важливість використання кластерного підходу в економіці України. З метою стимулювання та забезпечення належних умов функціонування кластерних структур в молочній промисловості на перспективу, необхідним є підвищення рівня результативності реалізації державних програм розвитку галузі, впровадження концепції створення кластерів та розробки законодавчо-нормативної бази врегулювання взаємовідносин учасників формувань такого типу.

Література:

1. Бакум В.В. Самоорганізація в агропромислових регіональних кластерах / В. В. Бакум // Економіка АПК. - 2009. - № 1. - с. 21-27

2. Іванько А. В. Розвиток аграрного сектору регіону на основі кластерного підходу / А. В. Іванько // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - с. 32-37

3. Кулик Р. О. Особливості формування кластерних структур / Р. О. Кулик // Економіка АПК. - 2008. - № 9. - с. 68-71

e-mail: Larisa_Protasova@bigmir.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>