XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Проценко Т. В. ПІРАМІДА ІЄРАРХІЙ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНУ

здобувач кафедри менеджменту, Проценко Тетяна Володимирівна

Черкаський державний технологічний університет

ПІРАМІДА ІЄРАРХІЙ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНУ

Сучасний етап розвитку регіонів України передбачає проведення ринкових реформ, які обумовлені об'єктивними і суб'єктивними чинниками, що впливають на його розбалансований, асиметричний та диспропорційний характер. Основною передумовою для таких змін є невизначеність стратегічних пріоритетів регіонального розвитку після фінансово-економічної кризи, неготовність регіонів виходити на нові конкурентні внутрішні та зовнішні ринки [2].

Регіональні стратегії 2005-2008 р.р. орієнтувалися саме на чинники екстенсивного розвитку, дія яких вичерпалася під впливом кризових явищ 2008-2009 р.р. Через це традиційні підходи до вирішення проблем регіонального розвитку виявилися неефективними в умовах сучасного економічного зростання. Під впливом таких змін виявилась необхідність в розробці ефективних напрямів регіонального розвитку, які б задовольняли власні потреби регіонів, спрямованих на раціональне використання потенціалу

їх зростання. Одним із таких напрямів є процес формування конкурентних стратегій в регіонах, які нами представлено у вигляді піраміди ієрархій.

Пірамідальна ієрархія конкурентних стратегій регіону представляється сукупністю таких елементів: конкурентні стратегії регіонального розвитку (стратегія стійкого розвитку, стратегія капіталізації регіону, стратегія формування регіональних кластерів); сучасні світові парадигми регіону (регіон як соціум, як ринковий ареал, як квазідержава, як квазікорпорація); стадії розвитку конкурентного потенціалу (конкуренція на основі багатства, інновацій, інвестицій, факторів виробництва).

В основі побудови «піраміди» знаходяться наступні закономірності: можливість застосування тієї чи іншої стратегії конкурентного розвитку обумовлена рівнем конкурентоспроможності регіону, в першу чергу його економіки; вищі типи стратегій можуть бути застосовані, якщо реалізовані місія і цілі попередніх стратегій, що дозволить територіальному утворенню придбати необхідні властивості, що формують сприятливе середовище для інноваційно орієнтованого його розвитку; ієрархічна побудова піраміди передбачає загальну спрямованість регіонального розвитку на постійне збільшення кон'юнктурної та стратегічної конкурентоспроможності регіону. При цьому досягнення стратегічної конкурентоспроможності регіональної економіки можливо як еволюційним способом на основі безперервного руху регіону до інноваційної економіки через створення необхідної науково-технологічної, виробничо-матеріальної та соціальної бази стійкого розвитку, так ы в результаті біфуркації на основі масштабних інвестицій [1, с.14].

Базова стратегія формування кластерів спирається на методологію кластерного аналізу, що дозволяє виявити територіальні, організаційні, кадрові, інформаційні та інноваційні передумови конкурентних переваг розвитку економіки. Стратегія капіталізації регіону припускає відмову від встановлених у практиці державного регулювання підходів до території як місця розміщення продуктивних сил і припускає просторовий розвиток. При цьому можуть бути реалізовані три варіанти стратегії капіталізації регіону: стратегія георинкового розвитку регіону, різновидом якої є стратегія формування метрополісів; стратегія індустріальної (інвестиційно-виробничої) капіталізації регіону та стратегія капіталізації провідного бізнес-сектору регіональної економіки.

Сучасна піраміда ієрархій конкурентних стратегій регіону понинна бути забезпечена наступною сукупністю дій для її практичної реалізації:

 - розробка та прийняття блоку таких документів: щорічної програми соціально-економічного розвитку регіону, цільових регіональних програм, стратегії розвитку внутрішніх територій регіону тощо;

 - інформаційний супровід реалізації стратегії, що має поєднувати: моніторинг ситуації у регіоні, збір статистичної, аналітичної, нормативної, програмно-планової і прогнозної інформації та її використання для прийняття державно-управлінських рішень на регіональному (місцевому) рівні, моніторинг широкого кола індикаторів соціально-економічного розвитку та екологічної ситуації у регіоні [3];

 - участь громадськості в процесі формування конкурентних стратегій, а саме:

підготовка, обговорення та вирішення питань соціально-економічного і культурного розвитку регіону, у відкритому обговоренні всіх положень стратегії із залученням громадськості.

 - визначення інститутів, відповідальних за її реалізацію (створення фонду регіонального розвитку як посередника між громадою та владою для здійснення необхідних соціально-економічних реформ на регіональному рівні).

Стратегія сталого розвитку реалізується за умови зростаючої капіталізація наявних ресурсів регіону, зниження міжрегіональної диференціації національного економічного простору, посилення інноваційної спрямованості суб'єктів господарювання, збереження і збільшення ресурсного потенціалу для поступальної макроекономічної динаміки в довгостроковому періоді.

Література:

•1.       Геєць В.М. Розширена економетрична модель фінансового програмування та вихідні положення політики економічного зростання в умовах фінансової нестабільності // Економіст. - 1998. - №5. - С. 12-22.

•2.       Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості. Збірник матеріалів «круглого столу» / за ред. С. О. Білої. - К. : НІСД, 2011. - 88 с.

•3.       Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» №2529 від 08.09.2005.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>