XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Процьків А., Процьків А., Багрій К.Л. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

Процьків Алла,

Процьків Аліна

Наук. кер. - Багрій К.Л.,

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,

м. Чернівці

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

В сучасних умовах система функціонування підприємств супроводжується безперервним кругообігом ресурсів, значне місце в яких займають матеріальні запаси. В зв'язку з цим питання удосконалення їх обліку та внутрішньогосподарського економічного аналізу, оцінки і документального оформлення визначають актуальність теми даної статті. Це стосується також створення якісно нової системи управління матеріальними запасами, в якій визначну роль відіграє система їх аналітичного обліку і внутрішньогосподарського аналізу.

Об'єктом дослідження виступає  система внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів.

Предметом дослідження є теоретико - методологічні аспекти внутрішньогосподарського економічного аналізу матеріальних запасів.

Вагомий внесок в теоретичну розробку проблем організаціїі внутрішньогосподарського аналізу матеріальних запасів внесли вітчизняні вчені М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, А.М.Герасимович, М.В.Кужельний, А.М.Кузьминський, В.Г.Лінник, Г.Г. Кирейцев, П.П.Німчинов, Ю.І.Осадчий, М.С.Пушкар, В.Я.Савченко, В.В.Сопко, Н.М.Ткаченко, М.Г.Чумаченко, В.Г.Швець, а також зарубіжні П.С.Безруких, С.О.Марченко, А.Ш.Маргуліс, П.П.Новиченко, В.Ф.Палій, І.І.Поклад, Я.В.Соколов, В.І.Стражев, С.О.Щенков та інші.

Запаси є складовою частиною оборотних активів підприємства і згідно з П(С)БО 9 «Запаси», запаси - це активи, які:

•-         утримуються для подальшого продажу за умов звичайної госпо­дарської

    діяльності;

•-         перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

    продукту виробництва;

•-         утримуються для споживання під час виробництва продукції, вико­нання

    робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Розрізняють три види матеріальних запасів: виробничі запаси; незавершене виробництво і готова продукція.

 Процес внутрішнього аналізу матеріальних запасів складається із двох етапів:

1) аналіз забезпеченості підприємства матеріальними запасів;

2) аналіз  ефективності використання матеріальних запасів.

Важливою умовою ритмічної роботи підприємства є повна забезпеченість потреби в матеріальних запасах джерелами їх покриття. Вони можуть бути зов­нішніми і внутрішніми. До зовнішніх джерел відносяться матеріальні запаси, які надходять від постачальників у відповідності з заключеними договорами. До внутрщніх джерел - скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економія матеріалів у результаті вдосконалення технології та організації виробництва.

Реальна потреба в завезенні матеріальних запасів зі сторони - це різниця між загальною потребою в певному виді матеріалу і сумою власних внутрішніх джерел її покриття.[1,с.150]

Визначення потреби і забезпечення раціонального викорис­тання матеріальних запасів тісно пов'язані з їх нормуван­ням.

Норми встановлюють на одиницю продукції, беручи за осно­ву те, що вони мають ураховувати підвищення якості продук­ції, її конкурентоспроможність, прогресивність нових видів.

Виявлення відхилення фактичної витрати від таких норм не відображає реальної перевитрат матеріальних запасів чи зміни матеріаломісткості. Тому під час внутрішнього аналізу обґрунтованості норм витрат проводять порівняння:

•-   поточних норм і фактичних витрат;

•-   поточних норм на порівняльну продукцію з нормами ми­нулого року відносної матеріаломісткості нової та старої про­дукції;

•-   фактичних витрат із поточними нормами.

Дані про відхилення норм, отримані в результаті аналізу причин їх утворення є важливою інформацією про зміну ма­теріаломісткості продукції.

Перевищення фактичних норм, норм минулого року свід­чить про їх необґрунтованість або про невиконання заходів, спрямованих на забезпечення нормативних витрат на виріб.[2,с.278]

Після аналізу забезпеченості підприємства матеріальними запасами здійснюється оцінка ефективності їх використання. До основних показників ефективності використання матеріальних ресурсів відносяться :   

•-   матеріаловіддача;

•-   матеріаломісткість;

•-   співвід­ношення темпів росту обсягу виробництва і матеріальних затрат;

•-   питома вага матеріальних затрат у собівартості продукції;

•-   кількість використання матеріалів.

Матеріаловіддача визначається як співвідношення вартості виробленої продукції до суми матеріальних затрат. Даний показник характеризує віддачу матеріалів, тобто вартість спільно вироблені продукції з кожної гривні використаних матеріальних ресурсів.

Матеріаломісткість - це  відношення суми матеріальних витрат до вартості виробленої продукції, що показує, скільки матеріальних витрат необхідно здійснити на виробництво одиниці продукції.

Питома матеріаломісткість можна визначати як у вартісному виразі, так і у натуральному виразі.

Кількісне співвідношення темпів росту обсягу виробництва і матеріальних затрат визначають як відношення темпів росту обсягу виробництва і матеріальних затрат, яке характеризує відносну динаміку матеріаловіддачі і розкриває фактори її росту.

 

Питома вага матеріальних затрат у собівартості продукції визначається як відношення суми матеріальних затрат до собівартості виробленої продукції.

Кількість матеріальних затрат визначається відношенням суми фактичних витрат до запланованої, перерахованої на фактичний обсяг вилученої продукції, що показує, наскільки економно використовуються матеріали у виробництві чи немає перевитрат у порівнянні з встановленими нормами. [3, с.185 ]     

Таким чином, проведення внутрішнього аналізу матеріальних запасів характеризується наступними  основними особливостями:

-  специфічним набором показників, за якими проводиться аналіз;

-  широкою можливістю використання натуральних показників для оці­нки  обсягу виробництва, продуктивності праці, якості продукції;

-  даний вид аналізу проводять лише спеціалісти підприємства;

-   відіграє значну роль у встановленні обґрунтованих нормативних завдань    для    цехів, дільниць, бригад;

На основі вище викладеного матеріалу можна зробити висновок, що здійснення внутрішнього аналізу матеріальних запасів є  важливою ланкою в системі управління підприємством. Від ефективності проведення аналізу залежить ефективність діяльності підприємства та його підрозділів за надходженням і збереженням матеріальних запасів, доцільності і обгрунтованості матеріальних затрат та використання сировини і матеріалів на об'єктах в процесі виробництва. Можна говорити про те, що здійснення внутрішнього аналізу матеріальних запасів сприяє:

•-      встановленню обґрунтованої виробничої програми нормативних завдань по зберіганню та витрачанню матеріальних запасів;

•-      підтримці розмірів матеріальних запасів на такому рівні, щоб забезпечувати безперервне виробництво;

•-      виявленні внутрішніх резервів підвищення ефективності використання матеріальних запасів;

•-      вивченні економіч­них особливостей функціонування і розвитку того чи іншого підрозділу;

•-      широкому залученню до вивчення економічної ситуації керівників усіх структурних підрозділів підприємства;

•-      дослідженню роботи по використанню матеріальних запасів окремих структурних підрозділів підприємства, виявлення найкращих з них та розповсюдження їх досвіду;

•-      удосконаленню управління матеріальними запасами структурними підрозділами під­приємства.[4, с.256]

Незважаючи на те, що в напрямку підвищення ефективності обліку на виробництві і посиленню внутрішньогосподарського економічного аналізу ведеться значна робота, проте залишаються проблеми, які свідчать, що аспекти аналізу матеріальних запасів на підприємствах вивчені і розкриті недостатньо та потребують подальшого поглиблення і доповнення.

Література:

1. Буряк П.Ю., Римара М.В. Фінансово-економічний аналіз: Підручник - К.: «Професіонал», 2004. - 528 с.

2. М.А. Болюх, В.З. Бурачевський, М.І. Горбатюк. Економічний аналіз: Навч. посіб.  За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.

3. ЩубінаС.В. , ГоряникЖ.І. Економічний аналіз : Практикум  - К.: « Знання», 2007. - 230 с.

4. Є. В. Млих. Економічний аналіз : Підручник - К.: « Центр навчальної літератури», 2003. - 412 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>