XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Процюк К. В., Царик Д. І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ

Процюк К. В., Царик Д. І.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ

Розгляд даної теми є актуальним тому, що одним із найважливіших здобутків України протягом останніх кількох років є реформування пенсійної системи з метою підвищення рівня соціального захисту населення. Необхідність структурного реформування системи пенсійного забезпечення населення країни є очевидною, виходячи з таких соціально-економічних факторів, як: зростання демографічного навантаження; неспроможність традиційної солідарної системи, що базується на принципі перерозподілу, забезпечити необхідні фінансові ресурси для виплати гідних розмірів пенсій; соціальна несправедливість існуючої системи; низький коефіцієнт заміщення, тобто співвідношення розміру пенсії із заробітною платою. А у сучасних економічних та демографічних умовах питання забезпеченості людей похилого віку набуває особливої актуальності. Згідно з прогнозом уряду, вже до 2050 року кількість пенсіонерів в Україні подвоїться. А це означає, що перед державою може постати необхідність або збільшити збори до Пенсійного фонду України або скоротити розміри пенсій, що звучить не менш катастрофічно. Крім того, постійно зростає кількість не лише пенсіонерів за віком, а й по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника тощо. Схоже, єдиною альтернативою у цій ситуації є розвиток у країні недержавного пенсійного забезпечення.

Окремі аспекти діяльності недержавних пенсійних фондів розглядуються в працях вітчизняних вчених: Д. Леонов, Т. Негода, Л. Лузгіна, Л. Миронова, О. Ткач, Г. Осовий, М. Шаповал, В.Сценко, В. Новиков, О. Палій, І. Сирота, М. Бойко, А Нечай, І. Кравченко.

Крім дослідження макроекономічних функцій недержавних пенсійних фондів, їх економічного, правового і податкового оточення, представляється актуальним вивчення фондів на мікрорівні або власне діяльності недержавних пенсійних фондів: залучення і розміщення активів (управління активами), застосування економіко-математичних моделей для розрахунку виконання фондами прийнятих зобов'язань по виплаті пенсій, окремі питання оподаткування.

У сучасних умовах, і це підтверджується досвідом промислово-розвинених зарубіжних країн, через відсутність бюджетного фінансування і недоліку інвестиційних ресурсів у підприємств, одним із способів залучення значних за об'ємом і тривалих по терміну грошових коштів є створення єдиного галузевого недержавного пенсійного фонду. Теоретичні і практичні аспекти діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні в сучасних умовах залишаються у стадії розробки. Багато розроблених питань вимагають пояснень і уточнень. Певна недосконалість правового і податкового регулювання недержавних пенсійних фондів, форм і методів державного регулювання, окремих методичних питань діяльності недержавних пенсійних фондів на фоні соціально-економічної значущості досліджуваного питання зумовили актуальність теми дослідження.

Із набранням в 2004 році чинності Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення» в Україні розпочато широкомасштабну пенсійну реформу. Пріоритетними напрямками пенсійної реформи було визнано запровадження накопичувальної складової державного пенсійного страхування та накопичувальної системи недержавного пенсійного забезпечення.

Недержавний пенсійний фонд - юридична особа, яка має статус неприбуткової організації, функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному Законом порядку [2].

Станом на 01.01.2010 р. з одного мільйона суб'єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб виступило засновниками недержавних пенсійних фондів лише 198, а в якості вкладників - 1729. Це свідчить про незначну зацікавленість на цьому етапі розвитку економіки власників та керівників підприємств і установ у створенні та участі в діяльності недержавних пенсійних фондів. Серед засновників НПФ майже 60% складають підприємства реального сектора економіки, 12% - фінансові компанії.

Станом на 31.12.11 р. до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 101 недержавний пенсійний фонд (НПФ), та 43 адміністратори НПФ. Найбільшу кількість серед зареєстрованих пенсійних фондів складають відкриті фонди. Висока частка відкритих НПФ пояснюється більшою свободою вступу до них нових учасників (без прив'язки їх до конкретної галузі або підприємства). Кількість відкритих НПФ на кінець звітного періоду становили 83, тоді як кількість корпоративних та професійних фондів у загальній їх кількості є відносно низькою, і складає 9 корпоративних та 9 професійних фондів. Система недержавного пенсійного забезпечення протягом останніх років розвивається досить динамічно. З огляду на це, система НПЗ має потенціал для подальшого розвитку [4]

У 2011 році в загальній кількості було укладено 69,7 тис. пенсійних контрактів, що на 7,2 тис. більше, ніж за попередній період. Кількість учасників за укладеними пенсійними контрактами з кожним роком має тенденцію до збільшення. Значно збільшились загальні активи НПФ. Так, якщо у 2009 році вони складали 857,9 млн. грн, то у звітному періоді взагалі досягли рекордного значення 1 144,3 млн. грн, тобто на 25% збільшилися. Найбільшу питому вагу внесків у 2011 році становили 884,6 млн. грн. пенсійні внески від фізичних осіб та від фізичних осіб-підприємців хоч останні є значно меншими, але також мають тенденцію до зростання. Про позитивний розвиток недержавних пенсійних фондів також свідчить збільшення суми інвестиційного доходу від 236,7 млн. грн. у 2010 році до 433 млн. грн. у 2011 році. А отже, НПФ мають достатньо коштів для їх інвестування і отримання за ними прибутку.

Стосовно проблем функціонування НПФ, то можна розглянути такі:по-перше наша нація є однією з найстаріших у світі за віком і немає підстав сподіватися на її омолодження найближчим часом. По-друге роботодавці вважають зависокі відрахування до Пенсійного фонду.  Приймаючи рішення про розміщення своїх коштів, кожен підприємець, за інших однакових умов, порівнює величину пенсійних внесків в нашій країні з величиною пенсійних внесків у Польщі(16%), Хорватії (8,75%). Ще одним недоліком є те, що фонди, внаслідок того, що їх активи невеликі, не можуть інвестувати у фондовий ринок.

Зважуючи на всі розглянуті вище фактори, потрібно створити регулятивну структуру як б гарантувала:

•-         простий для розуміння опис пенсійних схем і структури фонду;

•-         справедливе забезпечення для всіх учасників пенсійної програми;

•-         розважливе інвестування активів фонду і заборону вкладень між сторонами, зв'язаними діловими або родинним стосунками.

Недержавна пенсія виплачуєть додатково до державної та не залежно від неї. Наявність і розмір недержавної пенсії ніяк не впливає на розмір державної пенсії. Розмір недержавної пенсії залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення, професійності обслуговування фонду та суми отриманого інвестиційного прибутку. На сьогоднішній день лиш тільки незначна частка  працездатного населення України стала учасниками недержавного пенсійного фонду. Україною вже зробленні перші кроки до розвитку НПФ, зокрема через реформування пенсійної системи у 2011 році. Фахівці прогнозують популярність НПФ, оскільки вони при здійсненні недержавного пенсійного забезпечення мають істотні переваги перед іншими фінансовими установами, які надають аналогічні послуги, а саме:

- НПФ повністю розподіляє інвестиційний дохід між учасниками та існує порівняно низька ймовірність банкрутства, оскільки передбачений нагляд з боку держави;

- на відміну від банку НПФ не вимагає значної суми для здійснення першого внеску, тобто внески можуть здійснюватися невеликими періодичними платежами та за деяких обставин допускається їх тимчасове припинення;

- НПФ розміщає активи у різні фінансові інструменти, тобто мінімізує ризики за допомогою розподілу коштів між великою кількістю інвестиційних інструментів. Це гарантує отримання стабільного інвестиційного доходу і надійність майбутніх пенсійних виплат.

На думку вчених, для розвитку системи НПФ необхідні [1] :

- диверсифікація структури активів НПФ із метою оптимального співвідношення між дохідністю, ліквідністю і ризикованістю розміщення коштів (зокрема експерти Світового банку рекомендують дозволити НПФ інвестувати кошти за кордон);

- відновлення довіри з боку населення - НПФ не зможуть подолати стереотипи недовіри ні рекламними компаніями, ні гучними обіцянками - лише надійною й ефективною роботою;

- вдосконалення та поглиблення механізмів взаємодії та зворотного зв'язку між НПФ та іншими учасниками системи недержавного пенсійного забезпечення;

- вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази у сфері недержавного пенсійного забезпечення;

- наявність відповідної інфраструктури, що забезпечуватиме високу ліквідність та абсолютну прозорість фінансових вкладень НПФ.

Роблячи висновок слід зазначити що світовий досвід з розвиненою сферою недержавного пенсійного забезпечення показує, що виплати з недержавних пенсійних фондів завжди значно перевищують державні пенсії, і більше того, поступово витісняють солідарну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Тому питання частки виплат недержавних пенсійних фондів у загальній сумі виплачених пенсій залежатиме від кількості осіб, які виявлять бажання взяти участь у системі недержавного пенсійного забезпечення. Здійснюючи розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення, потрібно потурбуватися про бажання населення страхувати своє майбутнє. Необхідно забезпечити підвищення доходів громадян, стабільність в країні. Необхідне розроблення методик отримання більшого доходу від операцій, і турбота про надійність фондів. Потрібно формувати такий клімат в країні, щоб фонди прагнули мати якнайкращу репутацію і постійних клієнтів, а клієнти знали, що вкладені кошти нікуди не дінуться і дохід по них буде стабільним і гарантованим за будь-яких умов.

Література:

•1.  Петрунь О.В.Перспективи функціонуваннянедержавних пенсійних фондів в Україні /О.Петрунь.-2012.

•2.  Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»: [Електронний ресурс]. - офіційний веб-сайт ВРУ- режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

•3.  Закон україни «Про заходи щодо законодавчаого забезпечення реформування пенсійної системи»:[Електронний ресурс].-офіційний сайт ВРУ- режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

•4.  Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ: Дирекція Фонду. - Режим доступу: http://knpf.grbabay.org.ua/direct

•5.   Проблеми системного підходу в економіці. - Інституційна динаміка фінансового сектору в умовах ринкової трансформації економіки України. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_4/Oliynyk_%20409.htm


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>