XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пугач М.Б., Глазко Н.Д. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

Пугач М.Б., Глазко Н.Д.

Вінницикий національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

Податкова накладна є звітнім податковим документом  і звітнім розрахунковим документом. Вона має важливе значення,оскільки виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (робіт, послуг), а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата. Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку.

Сучасні наукові підходи  щодо оптимального ведення  податкової накладної, постійно досліджують вітчизняні науковці, зокрема: О. Савченко,О. Голенко, О. Уварова, О. Василенко, Ю. Лапши,  Н.  Яновська.

Державною податковою адміністра­цією України з метою забезпечення практичного застосування статті 201 розділу V Податкового кодексу України було розроблено наказ Державної по­даткової адміністрації України від 21.12.2010 №969 «Про затвердження форми Податкової накладної та порядку її заповнення», зареєстро­ваний в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1401/18696 (наказ № 969), який набуває чинності з дня офіційного опублікування .

Наказом № 969 затверджені в новій редакції форма податкової накладної та додатки до неї, а також Порядок заповнення податкової накладної.

Насамперед зауважимо: ні податкова наклад­на, ні розрахунок коригування грандіозних змін не зазнали, утім, це й на краще. Проте деякі деталі все ж обговоримо.

Зокрема, наявність шести комірок в полі податкової накладної, в яко­му вказується номер договору (в одному рядку з полем «Вид цивільно-правового договору»). Виробнича необхідність вима­гає для нумерації договорів застосовувати більше, ніж шість.

Офіційне опублікування наказу № 969 припало на 10.01.2011 р., саме з цієї дати він і набрав чинності, і саме з цього дня слід починати виписувати податкову накладну  за новою формою символів.

Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Порядковий номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг продавця у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

Податкова накладна складається у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надається покупцю товарів/ послуг на його вимогу.

Податкова накладна, яка відповідно до пунк­ту 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу підлягає ре­єстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, надається покупцю тільки після такої реєстрації.

Копія податкової накладної залишається у продавця товарів/послуг як звітний розрахунко­вий податковий документ і зберігається в порядку та протягом строку, передбаченого законодавством для зобов'язань із сплати податку.

Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу їх отримувача.

Для операцій, що оподатковуються або звіль­нені від оподаткування, складаються окремі подат­кові накладні.

Для звільнених операцій - спец. рядок. Якщо податкова накладна виписується на пільгову поставку, то в розділі штрафи 10 ставиться відмітка «Без ПДВ». При цьому необхідно вказати пункт та/або підпункт, статтю, підрозділ, розділ Кодексу, якими перед­бачено пільгу, а зробити це потрібно у спеціально відведеному рядку - виноска «

 • » унизу нової форми ПН.

  У разі постачання товарів/послуг, оподат­кування яких передбачено статтею 195 Кодексу за нульовою ставкою, у розділі ІІІ та графах 8 і 9 проставляється нуль.

  До розділу І податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг.

  До розділу II податкової накладної вносять­ся дані по зворотній (заставній) тарі. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткуван­ня, а зазначається в графі 11 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.

  Податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

  У разі здійснення постачання товарів/по­слуг, при постійних зв'язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведе­на податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених то­варів/послуг (1разнап'ятьднів; 1 раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця.

  Всі складені примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою плат­ником податку здійснювати постачання товарів/послуг, та скріплюються печаткою такого платника податку - продавця.

  Якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму по­стачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну - на суму виходячи з фактичної ціни постачання, другу - на суму перевищення звичайної ціни над фактичною.

  Податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.   Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі  розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов'язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом ІІ податкового кодексу.

  Як і раніше, філіям дозволено делегувати право самостійно виписувати податкову накладну з присвоєнням їм чис­лового коду, який відображається у знаменнику номера ПН, у чисельнику - безпосередньо поряд­ковий номер ПН.

  Таким чином,за допомогою змін,у зв'язку з розробленням нового наказу Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення",відбулося спрощення  практичного застосування  податкової накладної.

  Література:

  1.Лапшин Ю. Порядок заповнення податкової накладної /Лапшин Ю. //Податки та бухгалтерський облік.-2011.-№5.-С.10-14

  2.Мулик Т. О. Податкова система [Текст]: навчальний посібник /Т.О.Мулик, Н. Д. Фаюра, Н. Д. Глазко; Вінниця : ТОВ "консоль ",-2008.-74  с.-(Університецька книга).

  3.Яновська Н. Щодо порядку заповнення податкової накладної/ Н. Яковська//Податки та бухгалтерськийоблік.-2011.-№7.-С.12-14

  4.Яновська Н. Нова податкова накладна: майже нічого нового/Н. Яковська// Податки та бухгалтерський облік.-2011.-№5.-С.18-19

  e-mail: lpestov@yandex.ru


  Залиште коментар!

  Дозволено використання тегів:
  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>