XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пукач О.О., к. е. н. Романюк І.М. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Пукач Ольга Олексіївна

Науковий керівник: к. е. н. Романюк Ірина Михайлівна

Буковинська державна фінансова академія

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

         Постановка проблеми. В умовах формування ринкових форм господарювання та фінансової кризи розвиток податкового законодавства має суттєве значення. Протягом тривалого періоду науковцями та експертами досить активно обговорюється тема оподаткування майна. На сьогодні оподаткування майна в Україні  представлене податком на землю та податком з власників транспортних засобів. Проте з кожним роком виникає все більша необхідність введення в дію податку на нерухоме майно, що допоможе вирішити фінансові проблеми органів державної та міцевої влади.

         Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблемам майнового оподаткування в Україні та дослідженням світового досвіду приділена увага в працях таких вітчизняних вчених та фахівців, як:  Воронова Л.К., Воротіна Н.В., Жданов О.О.,  Козирін О.М.,  Кучерявенко М.П., Ігнатко В., Пацурківський П.С., Попадюк Н., Тихонов Ю.О., Шкрабтак О. та ін.

         Постановка завдання. Метою нашого дослідження є аналіз  стану майнового оподаткування в Україні на сучасному етапі, визначення основних проблем та перешкод на шляху до його вдосконалення, розгляд досвіду інших країн світу з питань оподаткування майна та окреслення напрямків реформування податкового законодавства з цього питання.

         Виклад основного матеріалу. Нерухомість є традиційним об'єктом оподаткування, який використовується, починаючи з XVIII сторіччя. Податок на нерухомість у вигляді податку з володіння нерухомим майном - один із найстаріших видів податку відомих фінансовій науці. Запровадження податку на нерухомість в Україні планується давно: він передбачений Законом "Про систему оподаткування", проектом Податкового кодексу, рядом декларацій та концепцій в сфері оподаткування. Верховною Радою України зареєстровано декілька проектів закону про податок на нерухомість, останній варіант якого передбачав введення в дію майнового податку з  1 січня 2009 року, однак цього не сталося.

Першим кроком у впровадженні податку на нерухоме майно можна вважати реалізацію проектів 2006 року у Івано-Франківській та Луганській областях, де була змодельована спрощена форма оподаткування на основі дуже низьких ставок податку з квадратного метра площі будівель (0,1 грн. з житлових та 2,9 грн. з комерційних). Навіть за таких умов додаткові доходи від сплати цього податку склали у середньому 25% доходів бюджетів нижчого рівня з власних доходів [3].

         Необхідність такого податку зумовлена рядом об'єктивних причин:

         - податок на нерухоме майно відносно простий та прозорий в адмініструванні;

- у короткостроковій перспективі такий податок є фіксованим;

- заохочує перерозподіл фондів від менш ефективного до більш ефективного власника, що є надзвичайно важливим в Україні, зважаючи на непрозорий та часто неефективний розподіл власності в процесі приватизації;

- сприяє кращій оцінці власних активів підприємствами;

- передбачає оподаткування тіньової діяльності, зменшується стимул до приховування прибутків;

- забезпечує відносно стабільні надходження до бюджету.

Цікавою є світова практика запровадження та адміністрування податку на нерухоме майно. Моніторинг діючого законодавства різних країн світу з питань оподаткування нерухомого майна та існуючих порядків його адміністрування провів Світовий банк. Результати показали, що при використанні правильного підходу, податок на нерухомість може стати однією із вагомих статей доходної частини бюджету. Зокрема Німеччина отримує 1,1% загальних надходжень від зазначеного податку, Швейцарія - 0,46%, бюджету Російської Федерації цей податок приносить 9% від усіх надходжень. Він забезпечує до 95% надходжень до місцевих бюджетів у Нідерландах, 81% -  у Канаді, 52% -  у Франції, від 10% до 70% -  у США. В країнах з економікою, що розвивається, за даними Світового Банку, податок на нерухомість становить 40-80% платежів до місцевих бюджетів. Ставки податку на нерухоме майно у названих вище  країнах загалом є відносно не високими. У багатьох країнах ставка податку становить менше 1% від бази оподаткування. Проте у деяких країнах вони достатньо високі, у пакистанській провінції Сіндх базові ставки податку на нерухомість мають три рівня 20%, 22,5% та 26%. Відносно високими є ставки податку на нерухомість і у Сінгапурі, де ставка податку на житлові будівлі становить 4 %, а все інше нерухоме майно підлягає оподаткуванню за ставкою 12% [7].

Запровадження податку на нерухоме майно в Україні також пов'язане із певними труднощами та правовими колізіями:

- не визначено порядок проведення оцінки нерухомого майна;

- не передбачено функціонування органу, який вестиме Державний реєстр прав власності на нерухоме майно;

-  пільги для різних соціальних груп можуть спонукати до перереєстрації житла на осіб відповідних групи з метою отримання пільг;

- деякі норми проекту Закону суперечать Конституції України, так посадовим особам органу ДПС надається право входити на територію, де розташована будівля або споруда, з метою уточнення розрахунку бази оподаткування, при цьому Конституцією гарантується недоторканність житла та не допускається проникнення до житла інших осіб, проведення в ньому огляду чи обшуку інакше, як за обґрунтованим рішенням суду;

- існує спосіб ухилення від податку на нерухомість шляхом перепродажу особою самій собі високовартісної будівлі за символічною ціною, а також поділу витрат при купівлі нерухомості та її ремонті між різними юридичними особами.

- Згідно з проектом Закону "Про податок на нерухоме майно" та Законом "Про систему оподаткування" такий податок відносять до  загальнодержавних. Але податок на нерухоме майно був передбачений і при підготовці проекту Закону "Про місцеві податки і збори".

Висновки. Проведення економічних реформ в Україні, розвиток інститутів самоврядування, розширення їхніх функцій та обов'язків, призвело до необхідності визначення реальних джерел доходів місцевих бюджетів. Як показує досвід зарубіжних країн, суттєвим джерелом наповнення місцевих бюджетів може стати податок на нерухомість. Крім того, подальший розвиток ринку нерухомості в Україні потребує законодавчого вирішення питання щодо приватної власності на землю, проведення ліберальної податкової політики при будівництві об'єктів нерухомості та їх реалізації на вторинному ринку, створення нових фінансових інструментів. Прийняття закону про податок на нерухоме сприяло б вирішенню цих питань.

Перспективи подальшого розвитку. Серед експертів мають місце пропозиції щодо поділу податку на нерухомість на дві складові: податок на земельні ділянки та податок на будівлі і споруди. Це дозволить державним органам та органам місцевого самоврядування більш об'єктивно, оперативно та диференційовано здійснювати моніторинг об'єктів оподаткування, змінювати ставки та величину оподаткування об'єктів, робити їх переоцінку, надасть можливість розробити оптимальні та ефективні методи управління нерухомістю.

         Серед науковців та аналітиків не існує єдиної думки щодо порядку стягнення, платників, об'єкту, ставок та інших елементів податку на нерухоме майно. Так Федерація професійних спілок України розробила ряд пропозиції що внесення змін до законопроекту. Зокрема: встановити розмір ставки податку в залежності від місцезнаходження та року забудови споруди, а обраховувати її у відсотках до місячного прожиткового мінімуму на одну особу за 1 кв. м. об'єкту оподаткування; ввести диференційовані розміри ставки податку на нерухоме майно в залежності від площі споруди, звільти від оподаткування об'єкти, загальна площа яких не перевищу визначені межі та інше.

Перешкоди набрання чинності законопроекту у Верховній Раді України пов'язані з тим , що депутати належать до розряду майбутніх платників податку на нерухомість. Крім того розвиток оподаткування нерухомого майна в Україні безпосередньо пов'язаний з розвитком системи місцевих податків і зборів, тому залежить від якості та термінів проведення реформи місцевого самоврядування в Україні.

Література:

1. Про систему оподаткування: закон України від 18 лютого 1997 року №77/97-ВР зі змінами та доповненнями // zakon1.rada.gov.ua.

2. Про податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки: Проект закону України від 15 грудня 2008 року // zakon1.rada.gov.ua

3. Концепція реформування податкової системи України. Схвалена розпорядженням КМУ від 19 лютого 2007 року № 56-р // Офіційний вісник України. - 2007. - № 13. - С.26.

4. Декларація цілей та завдань бюджету на 2009 рік (Бюджетна декларація). Схвалена постановою КМУ від 5 березня 2008 року № 160 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 19. - С.17.

5. Ігнатко В., Шкрабтак О. Запровадження податку на нерухоме майно - позиція профспілок // http://www.fpsu.org.ua/news/ukraine-world - офіційний веб-портал Федерації професійних спілок України.

6. Попадюк Н. Податок на нерухомість: реалії та перспективи // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2232- - видавнича організація Юстініан, юридичний журнал. - 2007. - № 12.

7. Фліссак Н. Світовий досвід у справлянні податку на нерухоме майно // Консультант. - 2007. - № 34.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>